ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

obtuse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *obtuse*, -obtuse-

obtuse ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
obtuse (adj.) ทึ่ม See also: โง่, ซึ่งเข้าใจช้า Syn. dull, slow Ops. keen, acute
obtuse (adj.) ทื่อ See also: ไม่คม, ไม่แหลม, ทู่ Syn. blunt Ops. sharp
obtuse (adj.) ซึ่งเป็นมุมป้าน (มุมมากกว่า 90 องศา แต่น้อยกว่า 180)
obtusely (adv.) อย่างโง่เง่า Syn. dully, stupidly
obtuseness (n.) ความโง่
English-Thai: HOPE Dictionary
obtuse(อังทิวชฺ') adj. ทื่อ,ไม่คุม,ทึ่ม,คลุมเครือ,ไม่ชัดแจ้ง,ไม่รุนแรง, (เสียง) ต่ำ,เป็นมุมป้าน, Syn. blunt,dull
English-Thai: Nontri Dictionary
obtuse(adj) ป้าน(มุม),โง่,ทื่อ,ทู่,ทึ่ม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
obtuseทื่อ, ทึม, ทึบ, ตื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ป้าน (adj.) obtuse Syn. ทู่
มุมป้าน (n.) obtuse angle See also: angle between 90 and 180 part of circle
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, in an obtuse way, I guess they can, yeah.เอ้อ พูดแบบทื่อ ๆ ฉันเดาว่าพวกเขาทำได้
How can you be so obtuse?วิธีที่คุณสามารถเป็นป้านเพื่อ?
You've been obtuse, it's been fun but, you know, we're getting a little freaked out now.คุณทำเป็นคลุมเครือ มันน่าสนุก แต่\ รู้ไหม๊ เรากำลังตื่นเต้นกันเล็กน้อย
You can't possibly be this obtuse.แกเลิกทำตัวงี่เง่าแบบนี้ซะที
Are you intentionally being obtuse?นี่นายตั้งใจโง่ใช่มั้ยเนี่ย...
You are a stubborn, obtuse, overindulged pseudo-intellectual.คุณมันพวกดื้อด้าน,หัวทึ่ม ถูกตามใจมากเกินไป อวดฉลาด
Are you being purposefully obtuse?นี้นายกำลัังแกล้งโง่อยู่หรอ ?
Don't be obtuse. I mean with Carrie.อย่ามาบ้าน่า ฉันหมายถึงกับแคร์รี่

obtuse ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
钝角[dùn jiǎo, ㄉㄨㄣˋ ㄐㄧㄠˇ, 钝角 / 鈍角] obtuse angle
迟顿[chí dùn, ㄔˊ ㄉㄨㄣˋ, 迟顿 / 遲頓] inactive; obtuse

obtuse ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
鈍角[どんかく, donkaku] (n,adj-no) obtuse angle
鈍角三角形[どんかくさんかくけい, donkakusankakukei] (n) obtuse triangle
鈍頭[どんとう, dontou] (n,adj-no) (See 鋭頭) obtuse (of the shape of a leaf); rounded
鈍い[にぶい(P);のろい(P), nibui (P); noroi (P)] (adj-i) (1) (にぶい only) dull (e.g. a knife); blunt; (2) (のろい is usu. in kana) thickheaded; obtuse; stupid; (3) (にぶい only) dull (sound); dim (light); (4) slow; sluggish; inert; lethargic; (5) (のろい only) indulgent (esp. to the opposite sex); doting; (P)

obtuse ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มุมป้าน[n. exp.] (mum pān) EN: obtuse angle FR: angle obtus [m]
เง่า[adj.] (ngao) EN: stupid ; foolish ; unintelligent ; brainless ; dense ; dim ; half-witted ; moronic ; obtuse ; simple ; simple-minded FR: bête ; sot
ป้าน[adj.] (pān) EN: obtuse ; blunt FR: obtus
ปลาน้ำดอกไม้[n.] (plā nāmdøkm) EN: obtuse barracuda ; barracuda FR:
รูปสามเหลี่ยมมุมป้าน[n. exp.] (rūp sāmlīem) EN: obtuse triangle ; obtuse-angled triangle FR: triangle obtusangle [m] ; triangle ambligone [m]
สามเหลี่ยมมุมป้าน[n.] (sāmlīemmump) EN: obtuse triangle FR: triangle obtus [m] ; triangle obtusangle [m] ; ambligone [m]
ทื่อ[adj.] (theū) EN: blunt ; dull-witted : obtuse FR: émoussé ; épointé
ทึบ[adj.] (theup) EN: dull ; obtuse ; stupid ; slow-witted ; foolish ; idiotic ; silly FR:
เท่อ[adj.] (thoē) EN: blunt ; dull-witted ; obtuse ; inactive ; slow ; dull ; unsharpened ; unpointed FR: innocent

obtuse ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stumpfheit {f}obtuseness
begriffsstutzig; stumpfsinnig {adj}obtuse
stumpfsinnig {adv}obtusely
stumpfwinkelig {adj} [math.]obtuse-angled

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า obtuse
Back to top