ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unmannerly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unmannerly*, -unmannerly-

unmannerly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unmannerly (adj.) หยาบคาย See also: เกเร, รุนแรง Syn. impolite, rude Ops. gentle
unmannerly (adv.) อย่างหยาบคาย See also: ไม่สุภาพ Syn. impolitely
English-Thai: HOPE Dictionary
unmannerly(อันแมน'เนอลี่) adj.,adv. ไม่มีมาร-ยาท,ไม่สุภาพ,หยาบคาย,ไม่มีกริยา, See also: unmannerliness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
unmannerly(adj) เลว,หยาบคาย,ไม่มีมารยาท,ไม่สุภาพ

unmannerly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่มีกิริยา[adj.] (mai mī kiri) EN: unmannerly ; crude FR:
เสียกิริยา[adj.] (sīakiriyā) EN: unmannerly ; impolite ; rude FR:

unmannerly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unmanierlich {adv}unmannerly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unmannerly
Back to top