ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-blunt-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น blunt, *blunt*,

-blunt- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You wouldn't want me to go in with a blunt scalpel.กับมีดผ่าตัดทื่อตอนนี้เราจะ? ซ่อมมัน
That's tracker's smoke. It will blunt our sense of smell.นั่นคือติดตามเว็บไซต์นั้นมีควันของ มันจะเปิดเผยความรู้สึกของเราที่มีกลิ่นเหม็น
Look, just get any blunt objects together.เธกเธฑเธ™เธžเธนเธ”เธ–เธนเธเนเธฅเน‰เธง
Bond, this may be too much for a blunt instrument to understand but arrogance and self-awareness seldom go hand in hand.บอนด์ ที่ฉันพูดอาจยากเกินกว่า ที่คนหัวทื่อจะเข้าใจ แต่ความจองหอง และสติสัมปชัญญะ มักจะเดินสวนทางกันเสมอ
I apologize for the blunt delivery.ขอโทษที่ผมพูดโพล่งออกมา
He had a blunt force trauma.เขามีบาดแผลจากวัตถุไม่มีคม
He's the blunt instrument.เขาเป็นเครื่องมือทื่อๆ
This girl died from blunt trauma, most likely blows to the head and face.ยัยนี่เสียชีวิตเพราะถูกทุบตีอย่างรุนแรง โดยเฉพาะที่หัวและใบหน้า
VICTIM WAS STRUCK MULTIPLE TIMES WITH A BLUNT OBJECT. SIGNS OF PENETRATION, FLUIDS.อยากจะบอกได้ว่าเป็นอาการของคนร้าย หรือเป็นข้อความระบายความโกรธ
Bailey is blunt and direct and doesn't over teach, and Sloan..เบลีย์หนักแน่น ตรงไปตรงมา และสโลน...
Sure. The blunt fact of the matter is... this administration has just suffered some terrible losses, and we need help.ได้สิ. ความจริงที่เกิดขึ้น
The five miners that died were all killed... by the blunt force of a pickaxe, not the cave-in.เพื่อที่จะเก็บ สงวนอากาศไว้ หลักฐานได้บ่งบอกว่า แฮร์รีฆ่าแต่ละคนด้วยพลั่ว

-blunt- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
思想顽钝[sī xiǎng wán dùn, ㄙ ㄒㄧㄤˇ ㄨㄢˊ ㄉㄨㄣˋ, 思想顽钝 / 思想頑鈍] blunt thinking; apathy
梗直[gěng zhí, ㄍㄥˇ ㄓˊ, 梗直] blunt (speech); frank; honest and outspoken
顽钝[wán dùn, ㄨㄢˊ ㄉㄨㄣˋ, 顽钝 / 頑鈍] blunt (instrument); stupid; thick-headed
干脆[gān cuì, ㄍㄢ ㄘㄨㄟˋ, 干脆 / 乾脆] straightforward; clear-cut; blunt (e.g. statement); you might as well; simply

-blunt- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハナナガスズメダイ[, hananagasuzumedai] (n) blunt snout gregory (Stegastes lividus)
蝉海老[せみえび;セミエビ, semiebi ; semiebi] (n) (uk) blunt slipper lobster (species of shovel-nosed lobster, Scyllarides squammosus)
[なまくら, namakura] (adj-na) (1) (uk) blunt (e.g. sword); dull; (2) lazy; cowardly; good for nothing

-blunt- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มู่ทู่[adj.] (mūthū) EN: rounded ; bulbous ; blunt FR:
ป้าน[adj.] (pān) EN: obtuse ; blunt FR: obtus
พูดขวานผ่าซาก[v. exp.] (phūt khwān ) EN: be blunt FR:
สึก[v.] (seuk) EN: be worn away ; be worn down ; be abraded ; blunt FR:
ทื่อ[adj.] (theū) EN: blunt ; dull-witted : obtuse FR: émoussé ; épointé
เท่อ[adj.] (thoē) EN: blunt ; dull-witted ; obtuse ; inactive ; slow ; dull ; unsharpened ; unpointed FR: innocent
ทู่[adj.] (thū) EN: blunt ; dull ; unsharpened FR:
ตู้[adj.] (tū) EN: blunt ; dull FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -blunt-
Back to top