ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

prettify

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *prettify*, -prettify-

prettify ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
prettify (vt.) ทำให้สวยงาม

prettify ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เสริมสวย[v.] (soēmsūay) EN: beautify ; embellish ; prettify FR: embellir ; enjoliver

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า prettify
Back to top