ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*beautify*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น beautify, -beautify-

*beautify* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
beautify (vt.) ตกแต่ง See also: ประดับประดา, ทำให้สวยงาม Syn. decorate
beautifying (adj.) ใช้เพื่อความสวยงาม See also: ซึ่งทำให้สวยงาม Syn. improving
English-Thai: HOPE Dictionary
beautify(บิว'ทิไฟ) {beautified,beautifying,beautifies} vt.,vi. ทำให้สวย,ทำให้งาม,สวยขึ้น., See also: beautification n. ดูbeautify beautifier n. ดูbeautify, Syn. adorn ###A. spoil
English-Thai: Nontri Dictionary
beautify(vt) ทำให้สวยงาม,ทำให้งาม,ทำให้สวย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เสริมสวย (v.) beautify See also: embellish, prettify Syn. ปรุงแต่ง, แต่ง, เสริมแต่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, and, ladies, we have been asked by the city council to beautify the center divider on main street.โอ้สาว ๆ เราได้รับการขอร้องจากสภาของเมือง ให้ทำทางเชื่อมแยกบนถนนหลักให้สวยงามนะ
You are distorting the past in order to beautify your work.คุณบิดเบือนความจริง เพื่อให้งานของคุณดูสวยงาม
Yeah, well, I'm kinda beautifying the city at the moment.ฉันกำลังทำเมืองนี้ให้สวยอยู่ ณ ตอนนี้
Spend your life beautifying the world through beer.ใช้เวลาทั้งชีวิตสร้างโลกให้สวยงามด้วยเบียร์
Why don't you run along and beautify?ทำไมไม่ไปทำัมันซะหล่ะ
I help with the beautifying?ผมช่วยคุณทำสวยล่ะกัน

*beautify* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
美容[měi róng, ㄇㄟˇ ㄖㄨㄥˊ, 美容] beautify

*beautify* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カンコロジー[, kankoroji-] (n) kan ecology (beautifying an area by picking up cans)

*beautify* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บำรุง[v.] (bamrung) EN: maintain ; keep up ; care for ; maintain in good condition ; beautify FR: conserver ; maintenir
ประดิษฐ์ประดอย[v.] (praditpradø) EN: embellish ; beautify ; elaborate ; polish ; adorn FR: embellir ; élaborer
สลักเสลา[v.] (salaksalao) EN: embellish ; beautify FR: embellir
สำอาง[adj.] (sam-āng) EN: handsome ; beautiful ; smart ; pretty ; beautifying FR: élégant ; soigné
เสริมสวย[v.] (soēmsūay) EN: beautify ; embellish ; prettify FR: embellir ; enjoliver
ทำให้งดงาม[v. exp.] (thamhai ngo) EN: beautify ; grace FR: embellir
ตกแต่ง[v.] (toktaeng) EN: decorate ; adorn ; ornament ; dress ; trim ; embellish ; retouch ; beautify FR: décorer ; orner ; embellir ; ornementer ; rafraîchir
ตบแต่ง[v.] (toptaeng) EN: beautify ; embellish ; improve the appearance ; decorate ; adorn ; ornament ; groom, FR: décorer ; agrémenter ; parer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *beautify*
Back to top