ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-beautify-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น beautify, *beautify*,

-beautify- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, and, ladies, we have been asked by the city council to beautify the center divider on main street.โอ้สาว ๆ เราได้รับการขอร้องจากสภาของเมือง ให้ทำทางเชื่อมแยกบนถนนหลักให้สวยงามนะ
You are distorting the past in order to beautify your work.คุณบิดเบือนความจริง เพื่อให้งานของคุณดูสวยงาม

-beautify- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บำรุง[v.] (bamrung) EN: maintain ; keep up ; care for ; maintain in good condition ; beautify FR: conserver ; maintenir
ประดิษฐ์ประดอย[v.] (praditpradø) EN: embellish ; beautify ; elaborate ; polish ; adorn FR: embellir ; élaborer
สลักเสลา[v.] (salaksalao) EN: embellish ; beautify FR: embellir
เสริมสวย[v.] (soēmsūay) EN: beautify ; embellish ; prettify FR: embellir ; enjoliver
ทำให้งดงาม[v. exp.] (thamhai ngo) EN: beautify ; grace FR: embellir
ตกแต่ง[v.] (toktaeng) EN: decorate ; adorn ; ornament ; dress ; trim ; embellish ; retouch ; beautify FR: décorer ; orner ; embellir ; ornementer ; rafraîchir
ตบแต่ง[v.] (toptaeng) EN: beautify ; embellish ; improve the appearance ; decorate ; adorn ; ornament ; groom, FR: décorer ; agrémenter ; parer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -beautify-
Back to top