ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

confirm

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *confirm*, -confirm-

confirm ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
confirm (vt.) ทำให้มั่นคง See also: ทำให้แข็งแรง Syn. make firm, strengthen
confirm (vt.) ยืนยัน See also: พิสูจน์ว่าจริง
confirm in (phrv.) ยืนยันในเรื่อง
confirm in (phrv.) ทำให้มั่นใจในเรื่อง
confirmation (n.) การยืนยัน Syn. proving, ratification
confirmatory (adj.) ที่มีหลักฐานยืนยัน See also: ที่เป็นจริง Syn. confirming, affirmative, agreeing
confirmed (adj.) ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ Syn. habitual, regular
confirmed (adj.) ที่มีหลักฐานยืนยัน
confirmed (adj.) เรื้อรัง (โรค)
confirming (adj.) ที่มีหลักฐานยืนยัน See also: ที่เป็นจริง Syn. affirmative, agreeing
English-Thai: HOPE Dictionary
confirm(คันเฟิร์ม') {confirmed,confirming,confirms} vt. รับรอง,ทำใหแข็งแรงหรือแน่นแฟ้นขึ้น,ยืนยัน,ประกอบพิธีศีลมหาสนิทอีกครั้งให้แน่นแฟ้นขึ้น., See also: confirmer n. ดูconfirm confirmor n. ดูconfirm, Syn. prove,assure ###A. de
confirmand(คอนเฟอแมนดฺ') n. ผู้ขอรับศีลมหาสนิท,ผู้ได้รับการยืนยัน
confirmation(คอนเฟอร์เม'เชิน) n. การยืนยัน,การรับรอง,พิธีศีลมหาสนิท
confirmatory(คันเฟอร์'มะโทรี) adj. ซึ่งยืนยัน,เกี่ยวกับพิธีศีลมหาสนิท, Syn. confirmative
confirmed(คันเฟิร์มดฺ') adj. ซึ่งได้รับการยืนยัน,ซึ่งไดรับการรับรอง,ฝังหัว,ติด (ยา), Syn. established,inveterate ###A. unaccustomed,green
English-Thai: Nontri Dictionary
confirm(vt) ยืนยัน,รับรอง,ทำให้แน่นแฟ้นขึ้น
confirmation(n) การยืนยัน,การรับรอง,พยานหลักฐาน
confirmed(adj) ได้รับการยืนยันแล้ว,ผ่านการรับรองแล้ว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
confirmationการให้ความเห็นชอบ, การให้สัตยาบัน, การยืนยัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Confirmยืนยัน,การส่งเสริม [การแพทย์]
Confirmationการยืนยันความถูกต้อง [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำยืนยัน (n.) confirmation See also: insistence, corroboration, affirmation
สัตยาบัน (n.) confirmation Syn. คำรับรอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To confirm the fact that she was going to have a child.เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงที่ว่าหล่อนกําลังจะมีเด็ก
It may be the only way to confirm it.- มันอาจเป็นทางเดียวที่พิสูจน์ได้
How do we confirm that by morning?เราจะยืนยันเรื่องนั้นตอนเช้าได้ยังไง
White House sources have refused to confirm or deny that report.แหล่งที่มาของทำเนียบขาวได้ ปฏิเสธ เพื่อยืนยันหรือปฏิเสธรายงานที่
They confirm estimated arrival at the strike site by 6 p. m.พวกเขายืนยัน จะไปถึงเป้าหมาย - พรุ่งนี้ 18:
I'm moving the rest. Confirm coordinates!ฉันย้ายส่วนที่เหลือ ยืนยันพิกัด!
We confirm Drumlin's readings. All normal. We're go.เรายืนยันการอ่านของ ดรัมลิน ทั้งหมดตามปกติ เราไป
Dynamics, can you confirm vibration? It looks good here.พลศาสตร์ คุณสามารถยืนยัน การสั่นสะเทือน?
Amman joins Nairobi, Beijing, and Jerusalem as the latest to confirm the appearance of lights.อัมมาน ไนโรบี ปักกิ่ง เยรูซาเล็ม เป็นสถานที่ล่าสุดที่ยืนยันการปรากฏของแสง
If we make a funny move now, it might confirm the rumor.ถ้าเราทำอะไรผิดปกติไปเดี๋ยวคนก็จะคิดว่าข่าวลือเป็นความจริง
These geotherms confirm the last transmission of the Osiris.คำสั่งยืนยันสุดท้ายของโอเซอริส
Cables received from English, French and German news agencies now confirm the attack was not limited to the city.มีรายงานสายด่วนจากแหล่งข่าว ของประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศสและเยอรมัน ต่างยืนยันพร้องกันว่าการบุกโจมตีครั้งนี้ มิได้เกิดขึ้นเพียงในนิวยอร์คเท่านั้น

confirm ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
证明[zhèng míng, ㄓㄥˋ ㄇㄧㄥˊ, 证明 / 證明] proof; testimony; to prove; to confirm the truth of
[zhèng, ㄓㄥˋ, 证 / 證] certificate; proof; to prove; to demonstrate; to confirm; certificate; proof
坚信礼[jiān xìn lǐ, ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄣˋ ㄌㄧˇ, 坚信礼 / 堅信禮] confirmation (Christian ceremony)
坚振[jiān zhèn, ㄐㄧㄢ ㄓㄣˋ, 坚振 / 堅振] confirmation (Christian ceremony)
坚振礼[jiān zhèn lǐ, ㄐㄧㄢ ㄓㄣˋ ㄌㄧˇ, 坚振礼 / 堅振禮] confirmation (Christian ceremony)
确认[què rèn, ㄑㄩㄝˋ ㄖㄣˋ, 确认 / 確認] confirm; verify
积贼[jī zéi, ㄐㄧ ㄗㄟˊ, 积贼 / 積賊] confirmed thief
证实礼[zhèng shí lǐ, ㄓㄥˋ ㄕˊ ㄌㄧˇ, 证实礼 / 證實禮] confirmation
确定[què dìng, ㄑㄩㄝˋ ㄉㄧㄥˋ, 确定 / 確定] definite; certain; fixed; to fix (on sth); to determine; to be sure; to ensure; to make certain; to ascertain; to clinch; to recognize; to confirm; OK (on computer dialog box)
佐证[zuǒ zhèng, ㄗㄨㄛˇ ㄓㄥˋ, 佐证 / 佐證] evidence; proof; to confirm; corroboration
[zhèng, ㄓㄥˋ, 証] prove, confirm, verify; proof
借单[jiè dān, ㄐㄧㄝˋ ㄉㄢ, 借单 / 借單] receipt for a loan; written confirmation of a debt; IOU
借单儿[jiè dān r, ㄐㄧㄝˋ ㄉㄢ ㄖ˙, 借单儿 / 借單兒] receipt for a loan; written confirmation of a debt; IOU
求证[qiú zhèng, ㄑㄧㄡˊ ㄓㄥˋ, 求证 / 求證] seek proof; seek confirmation
未经证实[wèi jīng zhèng shí, ㄨㄟˋ ㄐㄧㄥ ㄓㄥˋ ㄕˊ, 未经证实 / 未經證實] unconfirmed

confirm ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウェルカムボード[, uerukamubo-do] (n) welcome board (e.g. placed outside wedding reception to greet guests, and confirm location)
拳万[げんまん, genman] (n) (See 指切り) linking little fingers to confirm a promise
指切り[ゆびきり, yubikiri] (n,vs) linking little fingers to confirm a promise; (P)
視認[しにん, shinin] (n,vs) confirm by sight; sighting; eyeballing
ね(P);ねえ[, ne (P); nee] (prt) (1) (usu. ね) (sentence end) indicates emphasis, agreement, request for confirmation, etc.; is it so; (int) (2) (usu. ねえ) hey; come on; (P)
リコンファーム[, rikonfa-mu] (n,vs) reconfirm
再確認[さいかくにん, saikakunin] (n,vs) reaffirmation; reconfirmation; revalidation
印可[いんか, inka] (n,vs) (1) {Buddh} dharma transmission (formal confirmation of a student's awakening by his master); (2) certificate of proficiency (in flower arrangement, etc.)
安否確認[あんぴかくにん, anpikakunin] (n) confirmation of someone's safety; ascertainment of someone's safety
建築確認[けんちくかくにん, kenchikukakunin] (n) building certification; building confirmation
応答確認[おうとうかくにん, outoukakunin] (n) {comp} response confirmation
未確認[みかくにん, mikakunin] (n,adj-f) (See 未確認情報,未確認飛行物体) unconfirmed; unidentified
未確認情報[みかくにんじょうほう, mikakuninjouhou] (n) unconfirmed information
未確認生物[みかくにんせいぶつ, mikakuninseibutsu] (n) (See UMA・ユーマ,未確認飛行物体) mysterious and unconfirmed animals (e.g. chupacabra, etc.)
正す[ただす, tadasu] (v5s,vt) (1) (also written as 訂す in the case of textual errors) to correct; to reform; to amend; to redress; (2) (See 襟を正す) to adjust; to straighten; (3) (See 糺す) to ascertain; to confirm; to verify; to make sure of; (4) (See 質す) to enquire of someone about something (inquire); to question; (P)
確かめ[たしかめ, tashikame] (n) confirmation; certification; ascertainment
確報[かくほう, kakuhou] (n) definite report; confirmed data
確言[かくげん, kakugen] (n,vs) assertion; confirmation
確証バイアス[かくしょうバイアス, kakushou baiasu] (n) confirmation bias; confirmatory bias
確認[かくにん, kakunin] (n,vs) affirmation; confirmation; validation; (P)
確認者[かくにんしゃ, kakuninsha] (n) verifier; identifier; confirmor; confirming party
確認証[かくにんしょう, kakuninshou] (n) (proof of) confirmation
糺す(P);糾す[ただす, tadasu] (v5s,vt) (uk) (See 正す・3,聞き糺す) to ascertain; to confirm; to verify; to make sure of; (P)
結ぶ[むすぶ, musubu] (v5b,vt) (1) to tie; to bind; to link; (2) (See 実を結ぶ) to bear (fruit); (3) to close (e.g. deal); to confirm; to conclude; (4) to close tightly; to purse (e.g. lips); (5) to unite (with); to ally; to join hands; (P)
聞き糺す[ききただす, kikitadasu] (v5s) to ascertain; to confirm; to verify; to make sure of
見定める[みさだめる, misadameru] (v1,vt) to make sure of; to ascertain; to confirm; to grasp
認証[にんしょう, ninshou] (n,vs) (1) certification; attestation; authentication; confirmation; (2) Imperial attestation; (P)
軍配通り[ぐんばいどおり, gunbaidoori] (n) confirmation the referee's decision of the bout outcome (sumo)
鎌を掛ける;鎌をかける[かまをかける, kamawokakeru] (exp,v1) to trick someone (into confirming or revealing the truth); to ask a leading question
Japanese-English: COMDICT Dictionary
応答確認[おうとうにんしき, outouninshiki] response confirmation

confirm ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คอนเฟิร์ม[n.] (khǿnfoēm) EN: confirm FR: confirmer
รับรอง[v.] (raprøng) EN: assure ; certify ; confirm ; affirm ; ensure ; notarize FR: certifier ; assurer ; garantir ; confirmer ; affirmer ; donner la garantie (que) ; s'engager
เสริม[v.] (soēm) EN: reinforce ; strengthen ; enhance ; enrich ; fortify ; confirm ; boost ; improve ; lift ; increase ; promote ; support ; back ; encourage FR: renforcer ; soutenir ; promouvoir ; améliorer
ตอบรับใบสั่งซื้อ[v. exp.] (tøprap bais) EN: confirm an order FR:
ยัน[v.] (yan) EN: confirm ; affirm ; insist ; verify ; attest ; assure FR: insister ; confirmer
ยืนยัน[v.] (yeūnyan) EN: assure ; affirm ; reaffirm ; confirm ; insist ; tell firmly ; attest FR: confirmer ; affirmer ; assurer ; attester ; insister
ยืนยันการจอง[v. exp.] (yeūnyan kān) EN: confirm a booking FR: confirmer une réservation
อ้ายแอ้ด[n.] (āi-aēt) EN: Modicogryllus) confirmatus FR: Modicogryllus) confirmatus
จิ้งหรีดผี[n.] (jingrītphī) EN: Modicogryllus) confirmatus FR: Modicogryllus) confirmatus
การให้สัตยาบัน[n. exp.] (kān hai sat) EN: confirmation FR: confirmation [f]
การพิสูจน์[n.] (kān phisūt) EN: proof ; confirmation ; accreditation ; certification ; production of evidence FR: preuve [f] ; attestation [f] ; certification [f] ; démonstration [f]
การยืนยัน[n.] (kān yeūnyan) EN: confirmation ; affirmation FR: confirmation [f]
การยืนยันความถูกต้อง[n. exp.] (kān yeūnyan) EN: confirmation FR:
คำรับรอง[n. exp.] (kham raprøn) EN: confirmation ; warranty ; certification ; recommendation ; guarantee FR: assurance [f] ; garantie [f]
นักโทษเด็ดขาด[n.] (nakthōtdetk) EN: prisoner with a confirmed sentence of imprisonment FR:
หนังสือยืนยันยอดจากธนาคาร[n. exp.] (nangseū yeū) EN: bank confirmation FR:
เนอะ[X] (noe) EN: [affirmative ending particle] ; [opinion or confirmation ending particle] FR: [particule finale affirmative]
สัตยาบัน[n.] (sattayāban) EN: ratification ; confirmation FR: ratification [f]
สวดญัตติ์[n. exp.] (sūat yat) EN: Dhammayutika confirmatory ordination FR:
ยืนยันว่าจริง[v. exp.] (yeūnyan wā ) EN: FR: confirmer ; affirmer

confirm ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anrufbestätigung {f}call confirmation
Auftragsbestätigung {f}confirmation of order
Ausführungsbestätigung {f}confirmation of execution; fill report
Schulungsnachweis {m}confirmation of course attendance
Anmeldebestätigung {f}registration confirmation
Auftragsbestätigung {f}order confirmation; confirmation of order
vorbehaltlich {adj} | vorbehaltlich einer Bestätigungsubject to | subject to confirmation
unverbürgt {adj}unconfirmed; unvouched

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า confirm
Back to top