ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

partition

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *partition*, -partition-

partition ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
partition (n.) ฉาก See also: กำแพง, ผนัง, ที่กั้น
partition (n.) การแบ่งแยก See also: การแยกออก, สิ่งที่แบ่งแยก, เขตที่แบ่งออก Syn. separation, rupture, detachment Ops. merger, union
partition (vt.) แบ่ง See also: กั้น Syn. partition off
partition off (phrv.) แบ่งหรือกั้น (ด้วยผนังกั้นบางๆ)
English-Thai: HOPE Dictionary
partition(พาร์ทิช'เชิน) n. การแบกแยก vt. แบ่ง,แยก,ส่วนเก็บระบบปฏิบัติการหมายถึง ส่วนหนึ่งของฮาร์ดดิสก์ (hard disk) ที่กันเอาไว้เพื่อใช้เก็บระบบปฏิบัติการ (operating system) โดยเฉพาะ
English-Thai: Nontri Dictionary
partition(n) การแบ่ง,ผนังกั้น,กำแพง,ฉาก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
partition๑. แบ่งกั้น, แบ่งส่วน๒. การแบ่งกั้น, การแบ่งส่วน๓. ผลแบ่งกั้น, ผลแบ่งส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Partition ส่วน [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฝา (n.) partition See also: wall Syn. ฝาผนัง, กำแพง, ผนัง
ฝากั้นห้อง (n.) partition
ท้องฉนวน (n.) path partitioned with curtains for ladies in the palace
ปะกน (n.) carved-wooden partition
ลูกปะกน (n.) carved-wooden partition See also: wooden frame of partition to be pasted with paper Syn. ปะกน
เฟี้ยม (n.) wooden partition
แตะ (n.) woven bamboo strips used to make a fence or partition
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The lines are so clean, and there's none of that partition quality.จิตใจฉันเปราะบางจริง ๆ และฉันก็..
And you will be cast up and thrown in the dirt and thrashed back into partition.เจ้าจะถูกเหวี่ยงขึ้น แล้วโยนลงที่โสโครก โบยตีจนแหลกเหลว
Partitioning. Shutting down.* ส่วนนี้กำลังถูกปิด *
It was more important for him... to go back to Scotland to partitionมันสำคัญกว่าที่เค้าต้องกลับไปคุย
I found a digital footprint on server four's backup partition.- อะไรนะ? ฉันเจอสำเนา ในช่องสำรองข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์
Which means they restored the partitions to the system default settings.ระบบพาร์ทิชั่นมันยังเป็นค่าเดิม ๆ อยู่
Now activating all partitions.ขณะนี้กำลังเปิดทำงานทุกระบบ
What the hell is that supposed to be? It's a privacy partition.ฉากกั้น เวลาน้อยฉันหาได้เท่านี้
That's not a privacy partition-ทำไมนายเข้าใจยากนัก?
I just discovered I don't have enough room on my hard drive for a Linux partition, so you and I are going to perform a full backup, reinitialize and then reinstall all my operating systems. A salute to zoot.ที่ว่างไม่พอสำหรับ Linux ในคอมของฉัน
Well, it hasn't been partitioned on the main drive.ดีจัง! ข้อมูลยังไม่ได้ถูกลบออกไปจากไดร์ฟหลัก
No walls or partitions, but ... I ... I moved here, when I returned.มันไม่มีกำแพง ตอนฉันย้ายมานะ

partition ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
隔断板[gé duàn bǎn, ㄍㄜˊ ㄉㄨㄢˋ ㄅㄢˇ, 隔断板 / 隔斷板] partition board
托勒密[Tuō lè mì, ㄊㄨㄛ ㄌㄜˋ ㄇㄧˋ, 托勒密] Ptolemy, kings of Egypt after the partition of Alexander the Great's Empire in 305 BC; Ptolemy or Claudius Ptolemaeus (c. 90-c. 168), Alexandrian Greek astronomer, mathematician and geographer, author of the Almagest 天文學大成|天文学大成
托勒密王[Tuō lè mì Wáng, ㄊㄨㄛ ㄌㄜˋ ㄇㄧˋ ㄨㄤˊ, 托勒密王] Ptolemy, kings of Egypt after the partition of Alexander the Great's Empire in 305 BC
等分[děng fēn, ㄉㄥˇ ㄈㄣ, 等分] division into equal parts; equipartition
函式库[hán shì kù, ㄏㄢˊ ㄕˋ ㄎㄨˋ, 函式库 / 函式庫] library (partition on computer hard disk)
瓜分[guā fēn, ㄍㄨㄚ ㄈㄣ, 瓜分] partition; divide up
隔断[gé duàn, ㄍㄜˊ ㄉㄨㄢˋ, 隔断 / 隔斷] partition; to stand between; wall or fence serving as partition
分治[fēn zhì, ㄈㄣ ㄓˋ, 分治] separate government; partition
板壁[bǎn bì, ㄅㄢˇ ㄅㄧˋ, 板壁] wooden partition

partition ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディスクパーティション[, deisukupa-teishon] (n) {comp} disk partition
パーティションテーブル[, pa-teishonte-buru] (n) {comp} partition table
パーティションを切る[パーティションをきる, pa-teishon wokiru] (exp,v5r) {comp} to partition (e.g. a hard drive)
ローパーテーション[, ro-pa-te-shon] (n) low partition; office partition
仕切り板[しきりいた, shikiriita] (n) (1) partition board; plank used as a partition; (2) board used in a ship to prevent the cargo from moving around
[かい, kai] (n) (1) (biological) kingdom; (2) erathem (rock layer corresponding to the era in which it was deposited); (3) partition of land; (suf) (4) the world of (some category)
腰壁[こしかべ, koshikabe] (n) (See 間仕切り,垂れ壁) waist-high partition wall; breast wall
間仕切り;間じきり[まじきり, majikiri] (n) partition between two rooms; room divider; partition wall
パーティショニング[, pa-teishoningu] (n) {comp} partitioning
パーティション[, pa-teishon] (n,vs) partition; cubicle
メモリ分割[メモリぶんかつ, memori bunkatsu] (n) {comp} memory partitioning; storage partitioning
中仕切;中仕切り[なかじきり, nakajikiri] (n) partition; divider
仕切り[しきり, shikiri] (n) (1) partition; division; boundary; compartment; (2) settlement of accounts; (3) preliminary warm-up ritual (sumo); toeing the mark; (P)
仕切る[しきる, shikiru] (v5r,vt) (1) to partition; to divide; to mark off; to itemize; (2) to direct; to take control; to manage; to take responsibility; (3) to settle accounts; (4) to toe the mark
分離[ぶんり, bunri] (n,vs) separation; partition; detachment; segregation; isolation; decollation; (P)
区処[くしょ, kusho] (n,vs) dividing for administrative purposes; partition; division
区分[くぶん, kubun] (n,vs,adj-no) division; section; demarcation; partition; segmentation; subdivision; (traffic) lane; compartment; classification; sorting; (P)
区分データセット[くぶんデータセット, kubun de-tasetto] (n) {comp} partitioned data set
区分編成データセット[くぶんへんせいデータセット, kubunhensei de-tasetto] (n) {comp} partitioned organization data set
区分編成ファイル[くぶんへんせいファイル, kubunhensei fairu] (n) {comp} partitioned file
区分編成法[くぶんへんせいほう, kubunhenseihou] (n) {comp} BPAM; Basic Partitioned Access Method
隔て[へだて, hedate] (n) partition; distinction; (P)
隔壁[かくへき, kakuheki] (n,adj-no) barrier wall; bulkhead; partition; septum; diaphragm
隔膜[かくまく, kakumaku] (n) partition; diaphragm
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ディスクパーティション[でいすくぱーていしょん, deisukupa-teishon] disk partition
パーティション[ぱーていしょん, pa-teishon] partition (vs), cubicle
パーティションテーブル[ぱーていしょんてーぶる, pa-teishonte-buru] partition table
パーティションを切る[パーティションをきる, pa-teishon wokiru] to partition
区分[くぶん, kubun] partition (vs), divide, section, subdivide, segment
メモリ分割[メモリぶんかつ, memori bunkatsu] memory partitioning, storage partitioning
分割[ぶんかつ, bunkatsu] division (vs), segmenting, partition, splitting
区分データセット[くぶんデータセット, kubun de-tasetto] partitioned data set
区分ファイル[くぶんファイル, kubun fairu] partitioned file
区分編成[くぶんへんせいほう, kubunhenseihou] BPAM, Basic Partitioned Access Method
区分編成データセット[くぶんへんせいデータセット, kubunhensei de-tasetto] partitioned organization data set
区分編成ファイル[くぶんへんせいファイル, kubunhensei fairu] partitioned file

partition ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบ่งกั้น[v. exp.] (baeng kan) EN: partition FR:
แบ่งส่วน[v. exp.] (baeng suan) EN: portion out ; share ; divide into parts ; apportion ; partition FR:
ฝา[n.] (fā) EN: wall ; partition FR: mur [m] ; cloison [f]
ฝากระดาน[n.] (fākradān) EN: wall plank ; wall board ; wooden wall ; wooden partition ; partition board FR: cloison en bois [f]
ฝาผนัง[n.] (fāphanang) EN: wall ; partition wall FR: mur [m] ; mur de séparation [m] ; cloison [f] ; paroi [f]
เฟี้ยม[n.] (fīem) EN: wooden partition FR:
กำแพง[n.] (kamphaēng) EN: wall ; barrier ; partition FR: mur [m] ; muraille [f] ; barrière [f]
กั้น[v.] (kan) EN: separate ; partition FR: séparer ; partitionner
การแบ่งกั้น[n.] (kān baeng k) EN: partition FR:
การแบ่งส่วน[n. exp.] (kān baeng s) EN: apportionment ; allocation ; segmentation ; partition FR: allocation [f]
กั้นห้อง[v. exp.] (kan hǿng) EN: partition a room ; divide a room ; put up a partition FR: partitionner une chambre
กั้นกาง[v.] (kankāng) EN: separate ; be in order to make a partition FR:
คั่น[v.] (khan) EN: separate ; divide ; interpose ; partition ; intervene FR: intercaler ; insérer ; séparer
โครมาโทกราฟีแบบแบ่งส่วน[n. exp.] (khrōmāthōkr) EN: partition chromatography FR:
ความละเอียดของการแบ่งกั้น[n. exp.] (khwām la-īe) EN: fineness of partition FR:
ผนัง[n.] (phanang) EN: interior wall ; wall ; partition ; screen ; enclosure FR: mur intérieur [m] ; mur [m] ; cloison [f]
ผลแบ่งกั้น[n. exp.] (phon baeng ) EN: partition FR:
ผลแบ่งกั้นช่วง[n. exp.] (phon baeng ) EN: partition of an interval FR:
ผลแบ่งกั้นจำนวนเต็ม[n. exp.] (phon baeng ) EN: partition of an integer FR:
ผลแบ่งกั้นละเอียดขึ้น[n. exp.] (phon baeng ) EN: refinement of a partition FR:
ผลแบ่งกั้นเซต[n. exp.] (phon baeng ) EN: partition of a set FR:
ผลแบ่งส่วน[n. exp.] (phon baengs) EN: partition FR:
การแบ่งปัน[n.] (kān baengpa) EN: sharing FR: répartition [f] ; partage [m]
การจัดสรรทรัพยากร[n. exp.] (kān jatsan ) EN: resources allocation FR: répartition des ressources [f]
การกระจาย[n.] (kān krajāi) EN: spread ; distribution ; dispersion ; diffraction FR: répartition [f] ; distribution [f] ; dispersion [f]
การกระจายความมั่งคั่ง[n. exp.] (kān krajāi ) EN: division of wealth ; distribution of wealth FR: répartition de la richesse [f]
การปันส่วน[n.] (kān pansuan) EN: allocation [f] FR: rationnement [m] ; répartition [f] ; allotement [m] (vx)
แผนที่การกระจาย[n. exp.] (phaēnthī kā) EN: FR: carte de répartition [f]
ท้องฉนวน[n.] (thøngchanūa) EN: path partitioned with curtains for ladies in the palace FR:
ทฤษฎีการแบ่งกั้นเท่าพลังงาน[n. exp.] (thritsadī k) EN: theorem of equipartition of energy FR:

partition ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Partition {f} | Partitionen
Partitionierung {f}partitioning
Scheidewand {f}partition wall
Verteilungschromatographie {f}partition chromatography

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า partition
Back to top