ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

schedule

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *schedule*, -schedule-

schedule ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
schedule (n.) กำหนดการ See also: กำหนดรายการ Syn. agenda
schedule (n.) ตารางเวลา Syn. timetable
schedule (vt.) ทำตารางเวลา See also: ทำกำหนดการ, กำหนดรายการ, กำหนด, ระบุ
scheduled (adj.) ถึงกำหนด See also: ครบกำหนด, ตามกำหนดถึงเวลา, ได้เวลา Syn. expected Ops. unexpected, unscheduled
scheduled (adj.) ซึ่งถูกเสนอ Syn. projected
English-Thai: HOPE Dictionary
schedule(เชด'ดูล,สเคด'ดูล) n. รายการ,รายละเอียด,หมายกำหนดการ,ตารางเวลา,ตาราง,แผนการ,กำหนดการประจำวัน. vt. กำหนดการ,กำหนด,เรียงลำดับ,วางแผน, See also: schedular adj., Syn. timetable,agenda
English-Thai: Nontri Dictionary
schedule(n) ตาราง,พิกัด,รายการ,หมายกำหนดการ,แผนการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
schedule๑. จัดกำหนดการ๒. กำหนดการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Scheduleตารางเวลา [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กำหนดการ (n.) schedule See also: agenda, program, itinerary Syn. ตาราง, รายการ, หมายกำหนดการ
ตาราง (n.) schedule See also: timetable Syn. รายการ
ก่อนกำหนด (adv.) ahead of schedule See also: ahead of time, prematurely Syn. ก่อน Ops. หลัง
ก่อนเวลา (adv.) ahead of schedule See also: ahead of time Ops. หลัง
ตามกำหนด (adv.) on schedule See also: according to schedule, according to a fixed time
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Some of us have got a schedule to keepพวกเราบางคนต้องทำตามกำหนดการที่ตั้งไว้
But I'll have to check my schedule to see when I'm availableแต่ฉันต้องเช็คดูตารางเวลาก่อนว่าจะว่างพบคุณได้เมื่อไหร่
I'll have to check my schedule to see when I'm availableฉันจะต้องเช็คกำหนดการดูก่อนว่าจะว่างเมื่อไหร่
We are on a very tight scheduleพวกเรามีกำหนดการแน่นมาก
I've got a full scheduleฉันมีตารางเวลาแน่นเอี๊ยด ฉันยุ่งมากเลย
I got to check my scheduleฉันต้องเช็คดูกำหนดการของฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Listen, why don't we schedule another meeting.ฟังนะ ทำไมเรา ไม่นัดกันใหม่คราวหน้า
Some of us have got a schedule to keep.บางส่วนของเราได้มีเวลาที่จะเก็บ
Damn it, Dufresne, you're putting me behind! I got a schedule to keep.บ้า, Dufresne คุณวางฉันไว้ข้างหลัง ผมมีช่วงเวลาที่จะให้
We have a very tight schedule and Mr. Garrad's very eager to get on.เรามีตารางที่ยุ่งมาก ๆ และ คุณการาดก็อยากเดินทางต่อ
We know your schedule is demanding, and how you guard your privacy.เรารู้ว่าคุณยุ่งยากมากและ คุณหวงแหนความเป็นส่วนตัวมากด้วย
I checked my schedule and I'm in Chinatown tomorrow at three.จาก แลนเซท-เพอร์ซี่ ฉันกำลังดูตารางเวลา พรุ่งนี้ฉันจะอยู่ที่ไชน่าทาวน์ ประมาณสามโมง
... to schedule that guy to recaulk the tub.... ต้องให้ช่างมา ทะลวงท่อด้วย
Call my secretary. Have her schedule a lunch.โทรหาเลขาฯผม นัดคุยตอนมื้อเที่ยงก็ได้
Since she'll be 18 years old on the 1st, don't schedule the shooting before that.ตั้งแต่เธอ อายุ 18ปี ใน 1วัน ก็ไม่มีเวลาเลย การถ่ายภาพยนตร์ก่อนหน้านั้น
Can you schedule the shooting on Nov. 1st?เธอสามารถที่มีเวลาในการถ่ายภาพยนตร์ วันที่ 1พฤศิจกายนไหม?
Now, let's go over our schedule once again, shall we?มาทบทวนรายการกันอีกครั้งดีมั้ย
OK, now, we can schedule the surgery. Um... I could get you in as early as Monday.เอาละ,ตอนนี้เราสามารถ หาตารางนัดผ่าตัดได้แล้วฉันสามารถรับคุณเข้ามา ได้เร็วที่สุดประมาณวันจันทร์

schedule ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
班期[bān qī, ㄅㄢ ㄑㄧ, 班期] schedule (for flight, voyage etc)
预定[yù dìng, ㄩˋ ㄉㄧㄥˋ, 预定 / 預定] schedule in advance
提早[tí zǎo, ㄊㄧˊ ㄗㄠˇ, 提早] ahead of schedule; sooner than planned; to bring forward (to an earlier time)
航次[háng cì, ㄏㄤˊ ㄘˋ, 航次] flight number; number of scheduled sailing; sequence of air or sea voyages
航班表[háng bān biǎo, ㄏㄤˊ ㄅㄢ ㄅㄧㄠˇ, 航班表] flight schedule
不定期[bù dìng qī, ㄅㄨˋ ㄉㄧㄥˋ ㄑㄧ, 不定期] non-scheduled; irregularly
档期[dàng qī, ㄉㄤˋ ㄑㄧ, 档期 / 檔期] movie theater schedule
按期[àn qī, ㄢˋ ㄑㄧ, 按期] on schedule; on time
按时[àn shí, ㄢˋ ㄕˊ, 按时 / 按時] on time; before deadline; on schedule
准时[zhǔn shí, ㄓㄨㄣˇ ㄕˊ, 准时 / 準時] on time; punctual; on schedule
进度[jìn dù, ㄐㄧㄣˋ ㄉㄨˋ, 进度 / 進度] pace; tempo; degree of progress (on project); work schedule
日程[rì chéng, ㄖˋ ㄔㄥˊ, 日程] schedule; itinerary
明细表[míng xì biǎo, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧˋ ㄅㄧㄠˇ, 明细表 / 明細表] schedule; subsidiary ledger; a detailed list
时间表[shí jiàn biǎo, ㄕˊ ㄐㄧㄢˋ ㄅㄧㄠˇ, 时间表 / 時間表] schedule; timetable
航班[háng bān, ㄏㄤˊ ㄅㄢ, 航班] scheduled flight; flight number; plane; scheduled sailing; sailing number; passenger ship
运营[yùn yíng, ㄩㄣˋ ˊ, 运营 / 運營] scheduled operations; be in operation
定于[dìng yú, ㄉㄧㄥˋ ㄩˊ, 定于 / 定於] set at; scheduled at
届时[jiè shí, ㄐㄧㄝˋ ㄕˊ, 届时 / 屆時] when the time comes; at the scheduled time

schedule ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
タイムスケジュール[, taimusukeju-ru] (n) time schedule
ハードスケジュール[, ha-dosukeju-ru] (n) heavy schedule; tight schedule; hard schedule
バッティング[, batteingu] (n) (1) batting; (2) butting; (3) intruding on someone else's turf; (4) having a time or schedule conflict; (P)
割(P);割り(P)[わり, wari] (n,n-suf) (1) rate; ratio; proportion; percentage; (2) profit; (3) assignment; (4) 10%; unit of ten percent; (5) sumo match; schedule of sumo matches; (n-suf) (6) (See 水割り・1) diluted with (of drinks); mixed with; (P)
日割り[ひわり, hiwari] (n) per-diem rate or payment; (preparing) a day's schedule
生産計画[せいさんけいかく, seisankeikaku] (n) production schedule
間引き運転[まびきうんてん, mabikiunten] (n) curtailed transit schedule
間引く[まびく, mabiku] (v5k,vt) to thin out; to cull; to run on a curtailed schedule
きちきち;キチキチ[, kichikichi ; kichikichi] (adj-na,adv-to,n) (1) (on-mim) jam-packed (physically or of schedule, etc.); (2) (used to denote a) grinding noise; (3) precisely; correctly (e.g. when working, etc.); (n) (4) (See 精霊飛蝗) acrida cinerea; oriental longheaded locust
ことになっている[, kotoninatteiru] (exp,v1) to be scheduled to (do); to be expected to (do)
ジョブスケジューラ[, jobusukeju-ra] (n) {comp} job scheduler
スケジューラ;スケジューラー[, sukeju-ra ; sukeju-ra-] (n) scheduler
スケジュール[, sukeju-ru] (n,vs) schedule; (P)
ダイヤ(P);ダイア[, daiya (P); daia] (n) (1) (abbr) (See ダイヤモンド) diamond; (2) (railway) schedule; (3) (abbr) diagram; (4) dyer; (P)
リスケ[, risuke] (vs) (abbr) (See リスケジュール) reschedule
一覧表[いちらんひょう, ichiranhyou] (n) list; table; schedule; catalogue; catalog; (P)
予定表[よていひょう, yoteihyou] (n) schedule; program; programme; itinerary
定刻通り;定刻どおり[ていこくどおり, teikokudoori] (n) on schedule; on time
日程表[にっていひょう, nitteihyou] (n) schedule; itinerary
時ならぬ[ときならぬ, tokinaranu] (adj-pn) unthought of; unexpected; unseasonal; unscheduled
時間割(P);時間割り(P)[じかんわり, jikanwari] (n) timetable (esp. a weekly school timetable); schedule; (P)
献立[こんだて, kondate] (n) (1) menu; bill of fare; (2) program; programme; schedule; (P)
見方[みかた, mikata] (n) (1) viewpoint; point of view; (2) (esp. 〜の見方) way of understanding; way of appreciating; how to look at something (e.g. noh, train schedule); (P)
遅れる(P);後れる[おくれる, okureru] (v1,vi) (See 遅刻) to be late; to be delayed; to fall behind schedule; to be overdue; (P)
雨傘番組[あまがさばんぐみ, amagasabangumi] (n) substitute for a scheduled live broadcast of a sporting event that was rained out
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スケジュール[すけじゅーる, sukeju-ru] schedule (vs)
予定[よてい, yotei] plan (vs), schedule
業務スケジュール[ぎょうむスケジュール, gyoumu sukeju-ru] task schedule
計画[けいかく, keikaku] plan (vs), schedule
スケジューラ[すけじゅーら, sukeju-ra] scheduler
不定期業務[ふていきぎょうむ, futeikigyoumu] unscheduled task
印刷スケジューラ[いんさつスケジューラ, insatsu sukeju-ra] print scheduler
定期保全[ていきほぜん, teikihozen] scheduled maintenance
定期保守[ていきほしゅ, teikihoshu] scheduled maintenance
定期業務[ていきぎょうむ, teikigyoumu] fixed task, scheduled task
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
プログラム[ぷろぐらむ, puroguramu] Thai: กำหนดการ English: schedule
予定[よてい, yotei] Thai: กำหนดนัดหมาย English: schedule
献立[こんだて, kondate] Thai: กำหนดการ English: schedule
計画[けいかく, keikaku] Thai: กำหนดการ English: schedule

schedule ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตรา[n.] (attrā) EN: rate ; ratio ; scale ; schedule FR: taux [m] ; niveau [m] ; cours [m]
จัตตารางเวลา[v. exp.] (jat tārāng ) EN: schedule FR: établir l'horaire
กำหนด[n.] (kamnot) EN: limit ; schedule ; fixture ; date ; deadline FR: limite [f]
กำหนดการ[n.] (kamnotkān) EN: schedule ; agenda ; program ; programme (Am.) ; itinerary FR: programme [m] ; agenda [m]
กำหนดวันประชุม[v. exp.] (kamnot wan ) EN: schedule a meeting FR: programmer une réunion
กำหนดเวลา[n. exp.] (kamnot wēlā) EN: time limit ; schedule FR: planification [f]
กัด[n.] (kat) EN: tariff ; schedule FR:
คั่ง[X] (khang) EN: behind schedule ; in arrears FR:
คั่งค้าง[adj.] (khangkhāng) EN: outstanding ; unsettled ; unpaid ; unfinished ; overdue ; behind schedule ; in arrears FR: inachevé
คั่งค้าง[adj.] (khangkhāng) EN: unfinished ; overdue ; behind schedule FR: en retard
คับคั่ง[adv.] (khapkhang) EN: overdue ; behind schedule ; in arrears FR:
ก่อนกำหนด[adv.] (køn kamnot) EN: ahead of schedule ; ahead of time ; prematurely FR: à l'avance ; par avance ; par anticipation ; prématurément ; avant terme
ก่อนเวลา[adv.] (køn wēlā) EN: early ; ahead of schedule ; ahead of time FR: tôt ; à l'avance ; prématurément
หมายกำหนด[n.] (māi kamnot) EN: schedule FR: horaire [m]
หมายกำหนดการ[n.] (māikamnotkā) EN: program ; schedule FR:
ปฏิบัติตามตารางเวลา[v. exp.] (patibat tām) EN: adhere to the schedule FR:
เป็นเวลา[adv.] (pen wēlā) EN: on time ; according to schedule FR:
พิกัด[n.] (phikat) EN: tariff ; schedule FR: taux [m]
ตามกำหนด[adv.] (tām kamnot) EN: on schedule ; according to schedule ; as scheduled ; according to a fixed time FR: d'après l'horaire ; comme prévu
ตามตารางเวลา[adv.] (tām tārāng ) EN: according to the schedule FR: selon l'horaire ; d'après l'horaire
ตาราง[n.] (tārāng) EN: schedule ; timetable FR: horaire [m]
ตารางกำหนดเวลา[n. exp.] (tārāng kamn) EN: schedule FR:
ตารางการบิน[n. exp.] (tārāng kān ) EN: flight Schedule ; flight timetable FR:
ตารางการจัดอายุหนี้[n. exp.] (tārāng kān ) EN: aging schedule FR:
ตารางเรียน[n. exp.] (tārāng rīen) EN: timetable ; schedule FR:
ตารางสอน[n.] (tārāngsøn) EN: school timetable ; classroom timetable ; class schedule ; time schedule ; subject timetable FR: horaire des cours [m] ; grille horaire [f]
ตารางอุปทาน[n. exp.] (tārāng uppa) EN: supply schedule FR:
ตารางอุปทานส่วนบุคคล[n. exp.] (tārāng uppa) EN: individual supply schedule FR:
ตารางเวลา[n. exp.] (tārāng wēlā) EN: timetable ; schedule (Am.) FR: horaire [m]
ตารางเวลาเดินรถ[n.] (tārāng wēlā) EN: timetable ; schedule (Am.) ; time schedule (Am.) FR: horaire [m]
เวลาบินตามตาราง[n. exp.] (wēlā bin tā) EN: schedule time FR: horaire de vol [m]
จัตตารางเวลาใหม่[v. exp.] (jat tārāng ) EN: reschedule FR:
เปลี่ยนตารางใหม่[v. exp.] (plīen tārān) EN: reschedule FR:
ตามตารางเวลา[adj.] (tām tārāng ) EN: scheduled FR:
ตามเวลา[adv.] (tām wēlā) EN: punctually ; on time ; according to scheduled time FR: à l'heure ; selon l'horaire prévu

schedule ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ankunftsfahrplan {m}arrival schedule
Bahnfahrplanauskunft {f}train schedule information
Sendeplan {m}broadcasting schedule
Dosierungsschema {n}dosage schedule
Brennschema {n}firing schedule
Fertigungsprogramm {n}production schedule
Angebotszeitplanung {f}proposal schedule
Tilgungsplan {m}amortization schedule
Ablaufplan {m}time schedule
Ausbildungsplan {m}training schedule
Buchungsschema {n}accounting schedule
fahrplanmäßig; planmäßig {adv}; nach Planaccording to schedule; on time
Termintreue {f}adherence to schedules; adherence to delivery dates
Arbeitsvorbereitung {f}job preparation schedules
Programm {n} (von Ereignissen)schedule (of events)
Stundenplan {m}schedule (of lessons)
Urkunde {f}schedule [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า schedule
Back to top