ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

accommodation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *accommodation*, -accommodation-

accommodation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
accommodation (n.) การตกลงกัน See also: การยินยอม, การพยายามประนีประนอมกัน
accommodation (n.) การปรับตัว Syn. adaptation
accommodation (n.) การปรับโฟกัสของตา
accommodation (n.) การอำนวยความสะดวก See also: การให้ความช่วยเหลือ (โดยจัดหาสิ่งของให้) Syn. ease, comfort
accommodation (n.) เงินกู้ยืม Syn. lodgings
accommodations (n.) ที่พัก See also: ที่อยู่ Syn. rooms, lodging, housing
English-Thai: HOPE Dictionary
accommodation(อะคอมโมเด' เชิน) n. การปรับตัว, การต้อนรับ, การปรองดอง, สิงที่อำนวยความต้องการหรือความสะดวก. -accommodations n. ที่พัก,อาหารและที่พัก,ที่นั่งที่นอนบนรถไฟ, เงินยืม, ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น, Syn. adaptation, convenie
accommodation billเช็ดหรือดราฟของคนหนึ่งเพื่อช่วยเหลืออีกคนหนึ่ง
accommodation ladderบันไดข้างกาบเรือ
English-Thai: Nontri Dictionary
accommodation(n) ที่พัก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
accommodation๑. การปรับตัวให้เหมาะ๒. (จักษุ.) การปรับตาดูใกล้ไกล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accommodation billตั๋วเงินอนุเคราะห์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accommodationแอคคอมโมเดชัน, การปรับขยาย, การปรับตัว, การมองใกล้, ม่านตาหดเวลามองใกล้, ปรับตนเข้ากับสภาพแวดล้อม, สามารถปรับตัว [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't keep accommodation for strangers.ฉันไม่มีที่พัก ให้กับคนแปลกหน้า
I live in student accommodation not far from the college.ผมอยู่ในหอพักนักศึกษา ไม่ไกลจากมหาลัยนัก
Gentlemen, if we could come to some accommodation here now.สุภาพบุรุษ เราน่าจะมาเจราตกลงกันเรื่องนี้กันนะ
A day's accommodation is 50,000 won. Even if don't eat, I still need to pay 30,000 won for meals.ค่าที่พัก 5 หมื่นวอนต่อวัน ค่าอาหารอีก 3 หมื่นวอน ถึงไม่กินก็ต้องจ่าย
I've come to believe that an accommodation with the Dragon Queen could be in our immediate interest.ข้าเริ่มจะเชื่อว่า การมาของราชินีมังกร อาจมีประโยชน์ กับเราในตอนนี้
When did I ever refuse an accommodation?When did I ever refuse an accommodation?
Are my accommodations ready?- ที่พักพร้อมแล้วใช่มั้ย
The Russian government was kind enough to give me accommodations on Mir.รัฐบาลรัสเซียเป็นชนิดพอ จะให้ฉันพักอยู่กับเมีย
Tell us of the accommodations in steerage, Mr. Dawson.เล่าเรื่องห้องพักคุณที่ปากเรือหน่อยสิ
If you're seeking accommodation, we got some cozy Hobbit-sized rooms available.ถ้าหาที่พักอยู่ล่ะก็ เรามีห้องขนาดเหมาะกับฮ้อบบิทส์ว่างอยู่นะ
They gave me the five-star accommodation.พวกนั้นให้ที่พักระดับห้าดาวเลย. ให้ฉันทายนะ
Allow me to show you to your new accommodations.เอาหละ ที่นี่คือรูหนูของมึง

accommodation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
店钱[diàn qián, ㄉㄧㄢˋ ㄑㄧㄢˊ, 店钱 / 店錢] room charge in a hotel; accommodation expenses
宿营[sù yíng, ㄙㄨˋ ˊ, 宿营 / 宿營] living quarters; accommodation; camp

accommodation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アコモデーション[, akomode-shon] (n) accommodation
アコモデイション[, akomodeishon] (n) accommodation
ケア付き住宅[ケアつきじゅうたく, kea tsukijuutaku] (exp) accommodation facilities for disabled and aged people, with care provided
バビーイン[, babi-in] (n) accommodation for babies (wasei
収容能力[しゅうようのうりょく, shuuyounouryoku] (n) capacity; accommodation
女男性寮[めおせいりょう, meoseiryou] (n) co-ed dormitory; mixed student accommodation
居候生活[いそうろうせいかつ, isourouseikatsu] (n) living in another person's house without paying for food and lodging; sponging on other people for accommodation
融通手形[ゆうずうてがた, yuuzuutegata] (n) an accommodation bill
便[べん, ben] (n,adj-na) (1) convenience; service; facility; accommodation; (n) (2) excreta (esp. faeces); excrement; stool
便宜[べんぎ, bengi] (adj-na,n,adj-no) convenience; accommodation; advantage; expedience; (P)
収容[しゅうよう, shuuyou] (n,vs) (1) accommodation; reception; housing; (2) seating; (3) custody; (4) admission; (5) entering (in a dictionary); (P)
収容設備[しゅうようせつび, shuuyousetsubi] (n) accommodations
塞がる(P);壅がる(oK)[ふさがる(P);ふたがる(ok), fusagaru (P); futagaru (ok)] (v5r,vi) (1) (See 塞ぐ) to be closed; to be blocked; to be healed (e.g. wound); to be shut up; (2) to be clogged; to be plugged up; (3) to be occupied; to be taken (e.g. accommodation); (P)
学生寮[がくせいりょう, gakuseiryou] (n) student accommodation; student dormitory
融通[ゆうずう(P);ゆうづう, yuuzuu (P); yuuduu] (n,adj-no,vs) (1) lending (money); finance; (2) adaptability; versatility; flexibility; accommodation; (P)
適応[てきおう, tekiou] (n,vs) adaptation; accommodation; conformity; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
収容[しゅうよう, shuuyou] accommodation (vs), housing

accommodation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารและที่พัก[n. exp.] (āhān lae th) EN: accommodation ; food and lodging FR: repas et logement [mpl]
จองโรงแรม[v. exp.] (jøng rōngra) EN: book accommodation FR: réserver l'hôtel
การตกลงกัน[n. exp.] (kān toklong) EN: accommodation ; agreement FR: accord [m] ; accordement [m] (vx)
การต้อนรับ[n.] (kān tønrap) EN: reception ; welcome ; hospitality ; accommodation FR: réception [f] ; accueil [m] ; hospitalité [f]
ความสะดวก[n.] (khwām sadūa) EN: convenience ; facility ; accommodation FR: commodité [f] ; convenance [f] ; facilité [f]
ผู้ให้บริการที่พัก[n. exp.] (phū hai bør) EN: accommodation provider FR:

accommodation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Liegeplatz {m} | reservierter Liegeplatzberth; moorage | accommodation berth; appropriated berth
Übernachtungsmöglichkeit {f}overnight accommodation
Notaufnahme {f} (von Flüchtlingen)provisional accommodation
Bauunterkunft {f}site accommodation
Personenzug {m}slow train; local train; accommodation train [Am.]
Auslösung {f}accommodation allowance
Briefkastenadresse {f}accommodation address
Fallreep {n} [naut.]accommodation ladder
Gefälligkeitsakzept {m}accommodation acceptance
Gefälligkeitsgarantie {f}accommodation contract
Gefälligkeitsgeschäft {n}accommodation line
Gefälligkeitspapier {n}accommodation paper
Kreditvergabe {f}accommodation of a loan
Nachsendeadresse {f}accommodation address
Vorzugskauf {m}accommodation purchase
Wohneinheit {f}accommodation unit
Wohnkosten {pl}accommodation costs
Sitzplätze {pl}seating accommodations

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า accommodation
Back to top