ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

adaptation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *adaptation*, -adaptation-

adaptation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
adaptation (n.) การปรับตัว
English-Thai: HOPE Dictionary
adaptation(แอดแดพเท' เชิน) n. การปรับตัว, การปรับให้เหมาะ, สิ่งที่ได้จากการปรับให้เหมาะ, ภาวะที่เหมาะสม, ฉบับแก้ไขปรับปรุง, สิ่งที่แก้ไขปรับปรุง, การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม, การปรับตัวของรูม่านตา, Syn. version, adjustment ###A. rigid
English-Thai: Nontri Dictionary
adaptation(n) การดัดแปลง,การปรับตัว,การปรับ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
adaptationการปรับตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adaptationฉบับดัดแปลง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การปรับปรุง (n.) adaptation See also: improvement, development Syn. การแก้ไข
การแก้ไข (n.) adaptation See also: improvement, development
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Dialogue adaptation by Jim Hubbert and Studio GhibliDialogue การปรับตัวโดย จิม Hubbert และสตูดิโอ Ghibli
Oh, guys look, this isn't a literal adaptation hereคือ พวกนาย ฟังนะ นี่ไม่ใช่การดัดแปลงบทมาตรงๆอะ
It's just a little adaptation I've made just to make better use of time.ก็เป็นส่วนที่ผมดัดแปลงนิดหน่อย ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์น่ะ
Abed, did you know that Cougar Town is an American adaptation of a 1990s British sitcom?อาเบด เธอรู้มั้ยว่า Cougar Town คือซีรี่ย์สอเมริกันที่ดัดแปลงมาจาก ซิทคอมอังกฤษในช่วงปี 1990?
There are many differing opinions on adaptation studies and development...มีทางออกอีกหลายทาง จากการศึกษาเรื่อง พัฒนาการและการปรับตัว
You know, make sure that there are no... adaptations or anything.คือว่า ให้แน่ใจว่าไม่มี... อะไรแปลกๆ
Most critics consider it a failed adaptation.นักวิจารณ์ส่วนใหญ่บอกว่ามันดัดแปลงบทได้แย่มาก
Look at that. Just gorgeous adaptations for flight.ดูนี่ซิครับ มันช่างสวยงามจริงๆ
They were my adaptations.มันคือการดัดแปลงในแบบฉบับของฉัน

adaptation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
适配层[shì pèi céng, ㄕˋ ㄆㄟˋ ㄘㄥˊ, 适配层 / 適配層] adaptation layer
适配[shì pèi, ㄕˋ ㄆㄟˋ, 适配 / 適配] adaptation
暗适应[àn shì yìng, ㄢˋ ㄕˋ ˋ, 暗适应 / 暗適應] dark adaptation
天龙八部[tiān lóng bā bù, ㄊㄧㄢ ㄌㄨㄥˊ ㄅㄚ ㄅㄨˋ, 天龙八部 / 天龍八部] Demigods, semidevils, wuxia (武侠, martial arts chivalry) novel by Jin Yong 金庸 and its TV and screen adaptations
倚天屠龙记[yǐ tiān tú lóng jì, ㄧˇ ㄊㄧㄢ ㄊㄨˊ ㄌㄨㄥˊ ㄐㄧˋ, 倚天屠龙记 / 倚天屠龍記] Heaven Sword and Dragon Sabre, wuxia (武侠, martial arts chivalry) novel by Jin Yong 金庸 and its screen adaptations
射雕英雄传[shè diāo yīng xióng zhuàn, ㄕㄜˋ ㄉㄧㄠ ㄒㄩㄥˊ ㄓㄨㄢˋ, 射雕英雄传 / 射鵰英雄傳] Legend of the Condor Heroes, wuxia (武侠, martial arts chivalry) novel by Jin Yong 金庸 and its screen adaptations

adaptation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アダプテーション[, adapute-shon] (n) adaptation
アダプテーションレイヤ[, adapute-shonreiya] (n) {comp} adaptation layer
アダプテーション層[アダプテーションそう, adapute-shon sou] (n) {comp} adaptation layer
アダプテーション機能[アダプテーションきのう, adapute-shon kinou] (n) {comp} adaptation function
変通自在[へんつうじざい, hentsuujizai] (n,adj-na,adj-no) freely adaptable, very flexible, nimble in adaptation
応化[おうげ;おうけ, ouge ; ouke] (n) (1) (abbr) (See 応用化学) applied chemistry; (n,vs) (2) (See 適応) adaptation
換骨奪胎[かんこつだったい, kankotsudattai] (n,vs) adaptation (e.g. of a poem or novel); rewriting; recasting; modification; rehashing
改作[かいさく, kaisaku] (n,vs) adaptation (of story)
暗順応[あんじゅんのう, anjunnou] (n) (See 明順応) dark adaptation
演義[えんぎ, engi] (n) expansion; amplification; commentary; adaptation
焼き直し[やきなおし, yakinaoshi] (n) adaptation (from); rebaking
原書[げんしょ, gensho] (n) original document (not a copy or adaptation); book in its original language (esp. a European language); (P)
同化[どうか, douka] (n,vs,adj-no) (1) (See 異化) assimilation; absorption; (2) anabolism; (3) adaptation; (P)
適応[てきおう, tekiou] (n,vs) adaptation; accommodation; conformity; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アダプテーションレイヤ[あだぷてーしょんれいや, adapute-shonreiya] adaptation layer
アダプテーション層[アダプテーションそう, adapute-shon sou] adaptation layer
アダプテーション機能[アダプテーションきのう, adapute-shon kinou] adaptation function
接続機器[せつぞくきき, setsuzokukiki] adaptation equipment
速度変換[そくどへんかん, sokudohenkan] rate adaptation

adaptation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การดัดแปลง[n.] (kān datplaē) EN: modification ; adaptation ; alteration FR: modification [f]
การแก้ไข[n.] (kān kaēkhai) EN: adaptation ; amendment ; solution ; correction ; improvment ; revision FR: correction [f] ; rectification [f] ; résolution [f]
การปรับปรุง[n.] (kān prappru) EN: adaptation ; improvement ; adjustment ; development FR: remaniement [m] ; adaptation [f] ; amélioration [f]
การปรับปรุงทางสังคม[n. exp.] (kān prappru) EN: social adaptation FR:
การปรับตัว[n.] (kān praptūa) EN: adapting ; adjusting ; reforming ; adjustment ; adaptation FR: ajustement [m] ; adaptation [f]

adaptation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bearbeitung {f}adaptation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า adaptation
Back to top