ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-accommodation-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น accommodation, *accommodation*,

-accommodation- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't keep accommodation for strangers.ฉันไม่มีที่พัก ให้กับคนแปลกหน้า
I live in student accommodation not far from the college.ผมอยู่ในหอพักนักศึกษา ไม่ไกลจากมหาลัยนัก
Gentlemen, if we could come to some accommodation here now.สุภาพบุรุษ เราน่าจะมาเจราตกลงกันเรื่องนี้กันนะ
A day's accommodation is 50,000 won. Even if don't eat, I still need to pay 30,000 won for meals.ค่าที่พัก 5 หมื่นวอนต่อวัน ค่าอาหารอีก 3 หมื่นวอน ถึงไม่กินก็ต้องจ่าย
I've come to believe that an accommodation with the Dragon Queen could be in our immediate interest.ข้าเริ่มจะเชื่อว่า การมาของราชินีมังกร อาจมีประโยชน์ กับเราในตอนนี้

-accommodation- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
店钱[diàn qián, ㄉㄧㄢˋ ㄑㄧㄢˊ, 店钱 / 店錢] room charge in a hotel; accommodation expenses

-accommodation- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アコモデーション[, akomode-shon] (n) accommodation
アコモデイション[, akomodeishon] (n) accommodation
ケア付き住宅[ケアつきじゅうたく, kea tsukijuutaku] (exp) accommodation facilities for disabled and aged people, with care provided
バビーイン[, babi-in] (n) accommodation for babies (wasei
収容能力[しゅうようのうりょく, shuuyounouryoku] (n) capacity; accommodation
女男性寮[めおせいりょう, meoseiryou] (n) co-ed dormitory; mixed student accommodation
居候生活[いそうろうせいかつ, isourouseikatsu] (n) living in another person's house without paying for food and lodging; sponging on other people for accommodation
融通手形[ゆうずうてがた, yuuzuutegata] (n) an accommodation bill
Japanese-English: COMDICT Dictionary
収容[しゅうよう, shuuyou] accommodation (vs), housing

-accommodation- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารและที่พัก[n. exp.] (āhān lae th) EN: accommodation ; food and lodging FR: repas et logement [mpl]
จองโรงแรม[v. exp.] (jøng rōngra) EN: book accommodation FR: réserver l'hôtel
การตกลงกัน[n. exp.] (kān toklong) EN: accommodation ; agreement FR: accord [m] ; accordement [m] (vx)
การต้อนรับ[n.] (kān tønrap) EN: reception ; welcome ; hospitality ; accommodation FR: réception [f] ; accueil [m] ; hospitalité [f]
ความสะดวก[n.] (khwām sadūa) EN: convenience ; facility ; accommodation FR: commodité [f] ; convenance [f] ; facilité [f]
ผู้ให้บริการที่พัก[n. exp.] (phū hai bør) EN: accommodation provider FR:

-accommodation- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Liegeplatz {m} | reservierter Liegeplatzberth; moorage | accommodation berth; appropriated berth
Übernachtungsmöglichkeit {f}overnight accommodation
Notaufnahme {f} (von Flüchtlingen)provisional accommodation
Bauunterkunft {f}site accommodation
Personenzug {m}slow train; local train; accommodation train [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -accommodation-
Back to top