ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

abrogate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *abrogate*, -abrogate-

abrogate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
abrogate (vt.) ยกเลิก See also: เพิกถอน Syn. abolish
English-Thai: HOPE Dictionary
abrogate(แอบ' ระเกท) vt. ยกเลิก, เพิกถอน.
English-Thai: Nontri Dictionary
abrogate(vt) เพิกถอน,ยกเลิก

abrogate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
废除[fèi chú, ㄈㄟˋ ㄔㄨˊ, 废除 / 廢除] abolish; abrogate; repeal
[fèi, ㄈㄟˋ, 癈] abrogate, terminate, discard

abrogate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เลิก[v.] (loēk) EN: abolish ; do away with ; cancel ; annul ; abrogate ; wind up ; give up ; cease ; upend ; quit ; discard ; drop out ; abandon ; rescind ; scrap FR: abolir ; annuler ; abroger ; démanteler ; rompre ; abandonner ; renoncer ; laisser tomber
เลิกล้ม[v.] (loēklom) EN: give up ; abandon ; abolish ; abrogate FR: renoncer à ; liquider ; abandonner ; abolir
ล้มเลิก[v.] (lomloēk) EN: abolish ; cancel ; rescind ; abrogate ; put an end to ; annul ; call off ; pull out FR: renoncer à ; abandonner ; laisser tomber ; cesser
ยกเลิก[v.] (yokloēk) EN: cancel ; annul ; abort ; call off ; revoke ; nullify ; abolish ; recant ; repeal ; rescind ; quash ; abandon ; abrogate ; abdicate FR: annuler ; abroger ; supprimer ; abandonner ; lever
ยุบ[v.] (yup) EN: abolish ; dissolve ; disband ; do away with ; annul ; cancel ; abrogate ; rescind FR: abolir ; dissoudre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า abrogate
Back to top