ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*worker*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น worker, -worker-

*worker* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
co-worker (n.) เพื่อนร่วมงาน Syn. associate, partner
farm hand worker (n.) ผู้เก็บเกี่ยว See also: คนเกี่ยว
farmworker (n.) คนงานในฟาร์ม Syn. farmhand
guest worker (n.) ผู้ทำงานที่มาจากประเทศยากจนและเข้าทำงานในประเทศรวยกว่า
metalworker (n.) คนทำเครื่องใช้โลหะ Syn. plumber
millworker (n.) ช่างไม้
mineworker (n.) คนงานเหมือง Syn. miner
office worker (n.) พนักงานออฟฟิศ Syn. clerk, file clerk
outworker (n.) คนทำงานที่บ้าน
skilled worker (n.) ช่างฝีมือ Syn. craftsperson
social worker (n.) นักสังคมสงเคราะห์
wage-worker (n.) คนทำงานรับค่าจ้าง See also: ผู้ทำงานรับจ้าง Syn. employee, wage-earner, salaryman
wireworker (n.) คนที่ทำผลิตภัณฑ์ลวดโลหะ See also: คนที่ทำสิ่งของจากลวดตาข่าย
woodworker (n.) ช่างไม้ Syn. carpenter
worker (n.) ผู้ทำงาน
worker (n.) คน สัตว์ สิ่งของหรือเครื่องจักรที่ใช้ในการทำงาน
worker (n.) ลูกจ้าง See also: คนงาน, กรรมกร, พนักงาน, ผู้ใช้แรงงาน Syn. employee, laborer
workers (n.) คณะผู้ทำงาน See also: คนงาน Syn. employees
English-Thai: HOPE Dictionary
co-worker(โค'เวิร์คเคอะ) n. ผู้ร่วมงาน
steelworker(สทีล'เวิร์คเคอะ) n. คนงานเหล็กกล้า
wageworker(เวจฺ'เวิร์คเคอะ) n. =wage earner ผู้รับจ้างหรือมีรายได้จากการจ้าง, See also: wageworking adj.
woodworker(วูด'เวิร์คเคอะ) n. ช่างไม้
worker(เวอร์'เคอะ) n. คนงาน,ผู้ใช้แรงงาน,กรรมกร,ลูกจ้าง,ชนชั้นกรรมาชีพ,ผู้ปฏิบัติการ,เจ้าหน้าที่,พนักงาน,ผึ้งงาน,มดงาน,ปลวกงาน
English-Thai: Nontri Dictionary
worker(n) คนงาน,ลูกจ้าง,กรรมกร,พนักงาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
blue collar workerคนงาน, กรรมกร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
clerical workerคนทำงานธุรการ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
field worker; fieldworkerคนทำงานภาคสนาม, ผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
fieldworker; field workerคนทำงานภาคสนาม, ผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
office workerคนทำงานสำนักงาน [ดู white collar worker] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
skilled workerคนทำงานใช้ฝีมือ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
social workerนักสังคมสงเคราะห์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unskilled workerคนทำงานไม่ใช้ฝีมือ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
workerคนงาน, ผู้ใช้แรงงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blue Collar Worker คนทำงานใช้แรงงาน กลุ่มของผู้ใช้แรงงานในการทำงาน [สิ่งแวดล้อม]
Clerical and Office Worker ผู้ปฏิบัติงานเสมียนและสำนักงาน ผู้ทำงานที่ไม่ใช้แรงงาน [สิ่งแวดล้อม]
Rubber plantation workersคนงานสวนยาง [TU Subject Heading]
Social workersนักสังคมสงเคราะห์ [TU Subject Heading]
Volunteer workers in agricultureอาสาสมัครในงานเกษตรกรรม [TU Subject Heading]
Workerคนงาน หมวดประชากร เศรษฐกิจ และสังคม หมายถึง แบ่งเป็นประเภทต่างได้ดังนี้ 1) Blue Collar Worker 2) Clerical and Office Worker 3) Home Worker และ 4) Independent Worker หมวดกฎหมายสิ่งแวดล้อม หมายถึง ผู้ซึ่งทำงานในอาคารโรงงานทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้ ที่ทำงานในฝ่ายธุรการ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนงาน (n.) worker See also: workman, laborer, employee
ช่างกระจก (n.) glassworker See also: building glazier, glazier, decorative glass worker Syn. ช่างทำกระจก
ช่างทำกระจก (n.) glassworker See also: building glazier, glazier, decorative glass worker
ช่างโลหะ (n.) metalworker
นักสังคมศาสตร์ (n.) social worker See also: welfare worker
นักสังคมสงเคราะห์ (n.) social worker
ผึ้งงาน (n.) worker
ลูกจ้างชั่วคราว (n.) casual worker
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A hard worker, can't get a job.คนที่ทำงานหนักได้ ถึงจะมีงานทำ
I suppose I've to hand it to you for a fast worker. How did you manage it?ต้องยกตําแหน่งคนมือไวให้เธอเลย เเล้วเธอใช้ไม้ไหนละ
But these strange 70-pound workers are unreliable.แต่พวกคนงานหนัก 70 ปอนด์พวกนี้ ไว้ใจไม่ได้หรอก
Railroad workers. They've agreed to help us make our dream come true.คนงานวางรางรถไฟ พวกเขามาช่วยเราทำฝันให้เป็นจริง
What do the workers in England make of what we're doing?คนงานอังกฤษคิดอย่างไรกับสิ่งที่เราทำ
Although not dressed for the Lancashire climate Mr. Gandhi received a warm welcome from mill workers before heading back south for a final meeting with Mr. MacDonald.แม้จะแต่งกายไม่เหมาะกับสภาพอากาศ แต่เขาได้รับการต้อนรับ อย่างอบอุ่นยิ่งจากคนงาน ก่อนที่จะลงใต้
Groups of unemployed workers, who have grown in number due to the tax reforms enacted by the former Prime Minister, are rioting all across the country.กลุ่มคนว่างงานที่เพิ่มจำนวนขึ้น เนื่องจากการแก้ไขกฎหมายภาษี ตามคำสั่งของอดีตนายกรัฐมนตรี ลุกฮือขึ้นประท้วงทั่วประเทศ
I've brought some workers with me, too.ผมได้นำเจ้าหน้าที่มากับผมด้วย
Two disguised as workers resisted and were shot, and the rest are at large.สองผู้ต้องหาที่เป็นคนงานถูกยิง และพักผ่อนอยู่ที่ห้องโถงใหญ่
You besiege me, you bring the milk you send me false notices... you send gas workers, you pinch my letters.เธอเข้ามาใกล้ตัวฉัน เอานมมาให้ แล้วก็ส่งใบสั่งจ่ายปลอมๆ มาอีก เธอส่งคนมาซ่อมแก๊ส แถมยังปล้นจดหมายฉันไปอีก
Slaughterhouse workers killing a heifer.คนงานโรงฆ่าสัตว์ กำลังฆ่าวัวอยู่.
A non-passenger, non-rescue worker went into a burning plane and pulled me out and disappeared?คนนั้น เค้าใช่ผู้ชายมาเฟียที่ลงหนังสือพิมพ์วันก่อนป่าวอ่ะ เธอรู้จักเค้าเหรอ

*worker* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
农工[nóng gōng, ㄋㄨㄥˊ ㄍㄨㄥ, 农工 / 農工] agricultural worker; abbr. for 農業工人|农业工人; peasant and worker (in Marxism)
社会工作者[shè huì gōng zuò zhě, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄓㄜˇ, 社会工作者 / 社會工作者] caseworker; social worker
合作者[hé zuò zhě, ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄓㄜˇ, 合作者] co-worker; collaborator; also collaborator with the enemy
合作社[hé zuò shè, ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄕㄜˋ, 合作社] cooperative; workers' or agricultural producers' cooperative etc
八级工[bā jí gōng, ㄅㄚ ㄐㄧˊ ㄍㄨㄥ, 八级工 / 八級工] eight grade worker; top-grade worker
性工作[xìng gōng zuò, ㄒㄧㄥˋ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ, 性工作] employment as sex worker; prostitution
灰领[huī lǐng, ㄏㄨㄟ ㄌㄧㄥˇ, 灰领 / 灰領] gray collar; specialist; technical worker; engineer
劳动人民[láo dòng rén mín, ㄌㄠˊ ㄉㄨㄥˋ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ, 劳动人民 / 勞動人民] working people; the workers of Socialist theory or of the glorious Chinese past
上班族[shàng bān zú, ㄕㄤˋ ㄅㄢ ㄗㄨˊ, 上班族] office workers (as social group)
职员[zhí yuán, ㄓˊ ㄩㄢˊ, 职员 / 職員] office worker; staff member
全世界无产者联合起来[quán shì jiè wú chǎn zhě lián hé qǐ lai, ㄑㄩㄢˊ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ˊ ㄔㄢˇ ㄓㄜˇ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄑㄧˇ ㄌㄞ˙, 全世界无产者联合起来 / 全世界無產者聯合起来] Proletarier aller Länder, vereinigt euch!; Workers of the world, unite!
[zú, ㄗㄨˊ, 族] race; nationality; ethnicity; clan; by extension, social group (e.g. office workers 上班族)
替工[tì gōng, ㄊㄧˋ ㄍㄨㄥ, 替工] replacement worker; substitute worker
研修员[yán xiū yuán, ㄧㄢˊ ㄒㄧㄡ ㄩㄢˊ, 研修员 / 研修員] research worker; researcher
铆工[mǎo gōng, ㄇㄠˇ ㄍㄨㄥ, 铆工 / 鉚工] riveter; worker with rivets
团结工会[tuán jié gōng huì, ㄊㄨㄢˊ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄥ ㄏㄨㄟˋ, 团结工会 / 團結工會] Solidarity (Polish worker's union)
司炉[sī lú, ㄙ ㄌㄨˊ, 司炉 / 司爐] stoker (worker operating a coal fire, esp. for a steam engine)
木工[mù gōng, ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥ, 木工] woodwork; carpentry; woodworker; carpenter
劳动者[láo dòng zhe, ㄌㄠˊ ㄉㄨㄥˋ ㄓㄜ˙, 劳动者 / 勞動者] worker; laborer
北京工人体育场[Běi jīng Gōng rén Tǐ yù chǎng, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ ㄊㄧˇ ㄩˋ ㄔㄤˇ, 北京工人体育场 / 北京工人體育場] Workers Stadium
工人日报[Gōng rén rì bào, ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ ㄖˋ ㄅㄠˋ, 工人日报 / 工人日報] Workers' Daily, www.grrb.com.cn
工人党[gōng rén dǎng, ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ ㄉㄤˇ, 工人党 / 工人黨] Workers' Party (Singapore opposition party)
工蜂[gōng fēng, ㄍㄨㄥ ㄈㄥ, 工蜂] worker bee
工农[gōng nóng, ㄍㄨㄥ ㄋㄨㄥˊ, 工农 / 工農] workers and peasants
工党[gōng dǎng, ㄍㄨㄥ ㄉㄤˇ, 工党 / 工黨] worker's party; labor party
民工[mín gōng, ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄥ, 民工] workers (esp. on public project)
职工[zhí gōng, ㄓˊ ㄍㄨㄥ, 职工 / 職工] workers; staff
装配员[zhuāng pèi yuán, ㄓㄨㄤ ㄆㄟˋ ㄩㄢˊ, 装配员 / 裝配員] assembly worker
海伦・凯勒[Hǎi lún, ㄏㄞˇ ㄌㄨㄣˊ· Kai3 le1, 海伦・凯勒 / 海倫・凱勒] Helen Keller (1880-1968), famous American deafblind author and activist (whose story is told in biopic The Miracle Worker)
同事[tóng shì, ㄊㄨㄥˊ ㄕˋ, 同事] colleague; co-worker
同僚[tóng liáo, ㄊㄨㄥˊ ㄌㄧㄠˊ, 同僚] colleague; fellow-worker
厂工[chǎng gōng, ㄔㄤˇ ㄍㄨㄥ, 厂工 / 廠工] factory; factory worker
同工[tóng gōng, ㄊㄨㄥˊ ㄍㄨㄥ, 同工] fellow workers
产业工人[chǎn yè gōng rén, ㄔㄢˇ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ, 产业工人 / 產業工人] industrial worker
知识工程师[zhī shi gōng chéng shī, ㄓ ㄕ˙ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄕ, 知识工程师 / 知識工程師] knowledge worker
旋工[xuàn gōng, ㄒㄩㄢˋ ㄍㄨㄥ, 旋工] lathe operator; spinning wheel worker
管工[guǎn gōng, ㄍㄨㄢˇ ㄍㄨㄥ, 管工] plumber; pipe-worker
农民工[nóng mín gōng, ㄋㄨㄥˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄥ, 农民工 / 農民工] migrant workers
劳模[láo mó, ㄌㄠˊ ㄇㄛˊ, 劳模 / 勞模] model worker
缝衣工人[féng yī gōng rén, ㄈㄥˊ ㄧ ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ, 缝衣工人 / 縫衣工人] needleworker

*worker* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルバイター[, arubaita-] (n) (See アルバイト・1) part-time worker (ger
オフィスレディー;オフィスレディ[, ofisuredei-; ofisuredei] (n) female office worker (wasei
ガストアルバイター[, gasutoarubaita-] (n) foreign worker (ger
ケースワーカー[, ke-suwa-ka-] (n) caseworker; (P)
サラリーマン[, sarari-man] (n) office worker (wasei
シロウト童貞;素人童貞[シロウトどうてい(シロウト童貞);しろうとどうてい(素人童貞), shirouto doutei ( shirouto doutei ); shiroutodoutei ( shirouto doutei )] (n) man who has never had sex except with sex workers
スチールカラー[, suchi-rukara-] (n) steel collar worker; robot
ソーシャルケースワーカー[, so-sharuke-suwa-ka-] (n) social caseworker
ソーラン節[ソーランぶし, so-ran bushi] (n) traditional work song of Hokkaido herring fishery workers, performed by school students in modern choreographed interpretations
ソシアルワーカー(P);ソーシャルワーカー[, soshiaruwa-ka-(P); so-sharuwa-ka-] (n) social worker; (P)
とび職;鳶職[とびしょく, tobishoku] (n) scaffolding or construction worker; steeplejack
ナチ党[ナチとう, nachi tou] (n) Nazi Party (National Socialist German Workers' Party)
ブルーカラー[, buru-kara-] (n) blue-collar worker; (P)
メディカルソーシャルワーカー[, medeikaruso-sharuwa-ka-] (n) medical social worker; MSW
メンシェヴィキ;メンシェビキ(P)[, menshieviki ; menshiebiki (P)] (n) (See ボルシェビキ) Menshevik (member of the non-Leninist wing of the Russian Social Democratic Workers' Party) (rus
ワーカーズコレクティブ[, wa-ka-zukorekuteibu] (n) workers' collective
一番手[いちばんて, ichibante] (n) first player; first worker; (P)
三日坊主[みっかぼうず, mikkabouzu] (n) one who can stick to nothing; unsteady worker
事務屋[じむや, jimuya] (n) office worker; clerk
事務職員[じむしょくいん, jimushokuin] (n) administrative staff; business clerk; clerical force; clerical officer; clerical personnel; clerical staff; office employee; office personnel; office worker
人夫[にんぷ, ninpu] (n) (sens) laborer (labourer); construction worker; coolie
介護福祉士[かいごふくしし, kaigofukushishi] (n) (certified) care worker
伝道者[でんどうしゃ, dendousha] (n) evangelist; evangelistic worker
作業員[さぎょういん, sagyouin] (n) (sens) laborer (labourer); blue-collar worker
作業員宿舎[さぎょういんしゅくしゃ, sagyouinshukusha] (n) construction camp; bunkhouse; workers' living quarters
働き手[はたらきて(P);はたらきで, hatarakite (P); hatarakide] (n) worker; breadwinner; supporter; able person; able man; (P)
働き者[はたらきもの, hatarakimono] (n) hard worker; hardworking person; (P)
冶工[やこう, yakou] (n) metallurgical worker
出かわり[でかわり, dekawari] (n) periodical relief or replacement of workers
出勤者[しゅっきんしゃ, shukkinsha] (n) workers on the job
出替わり[でがわり, degawari] (n) periodical relief or replacement of workers
割増手当;割り増し手当[わりましてあて, warimashiteate] (n) (See 割増賃金) salary supplement, e.g. for work performed at inconvenient times or as overtime allowance usually for so-called exempt workers, i.e. workers who are expected to work a certain number of overtime hours
努力家[どりょくか, doryokuka] (n) hard worker; hardworking person
労働者[ろうどうしゃ, roudousha] (n) (sens) laborer (labourer); blue-collar worker; (P)
労災保険[ろうさいほけん, rousaihoken] (n) (abbr) (See 労働者災害補償保険) worker's accident insurance
勤め人[つとめにん, tsutomenin] (n) office worker; salaried man; white-collar worker
勤労者財産形成促進[きんろうしゃざいさんけいせいそくしん, kinroushazaisankeiseisokushin] (n) (workers) asset formation
勤勉家[きんべんか, kinbenka] (n) diligent worker; hard worker
同僚[どうりょう, douryou] (n) coworker; co-worker; colleague; associate; (P)
員に備わるのみ[いんにそなわるのみ, innisonawarunomi] (exp) being a member of staff but useless as a worker

*worker* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่าง[n.] (chāng = cha) EN: worker ; craftsman ; artisan ; mecanic ; skilled manual worker ; skilled workman FR: artisan [m] ; ouvrier qualifié [m] ; technicien [m] ; mécanicien [m]
ช่างกระจก[n. exp.] (chang krajo) EN: glassworker ; building glazier ; glazier ; decorative glass worker FR: vitrier [m]
ช่างเหล็ก[n. exp.] (chang lek) EN: blacksmith ; ironsmith ; ironworker FR: maréchal-ferrant [m] ; ferronnier [m]
ช่างโลหะ[n. exp.] (chang lōha) EN: metal worker ; metalsmith FR: métallurgiste [m] ; ferronnier [m]
ช่างไม้[n. exp.] (chang māi) EN: carpenter ; woodworker FR: charpentier [m] ; menuisier [m]
ช่างตีเหล็ก[n. exp.] (chang tī le) EN: blacksmith ; ironsmith ; ironworker ; smith FR: maréchal-ferrant [m] ; ferronnier [m] ; forgeron [m]
ช่างเย็บ[n. exp.] (chang yep) EN: sewer ; seamstress ; needlewoman ; seamer ; sewing worker FR: couturier [m] ; couturière [f] ; piqueur [m] ; piqueuse [f]
เด็กขายน้ำ[n. exp.] (dek khāi nā) EN: male sex worker FR: prostitué [m]
เด็กขายตัว[n. exp.] (dek khāi tū) EN: sex worker FR: jeune prostituée [f]
จ้างแรงงาน[v.] (jāngraēng-n) EN: hire (the services of s.o.) ; take on workers ; employ labourers FR: employer de la main-d'oeuvre
เจ้าหน้าที่[n.] (jaonāthī) EN: staff ; personnel ; office worker ; staff member ; clerk FR: préposé [m]
เจ้าหน้าที่อนามัย[n. exp.] (jaonāthī an) EN: health worker FR: personnel de santé [m]
จิตรกร[n.] (jittrakøn) EN: painter ; artist ; creator of art ; art worker FR: peintre [m] ; artiste [m, f]
กรรมาชีพ[n.] (kammāchīp =) EN: worker ; labourer ; working class ; proletariat FR: travailleur [m] ; travailleuse [f] ; ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; prolétaire [m, f] ; prolétariat [m] ; travailleurs [mpl]
กรรมกร[n.] (kammakøn) EN: craftsman ; workman ; labourer ; laborer (Am.) ; manual labourer ; manual worker ; worker ; unskilled laborer ; coolie ; hand FR: ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; travailleur [m] ; travailleuse [f] ; aide [m] ; coolie [m] ; travailleur manuel [m] ; travailleuse manuelle [f] ; manoeuvre [m]
กรรมกรที่เกษียณ[n. exp.] (kammakøn th) EN: retired worker FR: ouvrier retraité [m] ; travailleur retraité [m]
คนงาน[n.] (khonngān) EN: worker ; workman ; labourer ; laborer (Am.) ; blue-collar worker ; employee FR: travailleur [m] ; travailleuse [f] ; ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; employé [m] ; employée [f]
คนงานก่อสร้าง[n. exp.] (khonngān kø) EN: construction worker FR: ouvrier du bâtiment [m]
คนทำงาน[n. exp.] (khon thamng) EN: worker ; diligent person FR: travailleur [m] ; travailleuse [f] ; ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; employé [m] ; employée [f] ; personnel [m]
คนทำงานในโรงงาน[n. exp.] (khon thamng) EN: factory worker FR:
กลุ่มประชาธิปไตยแรงงาน [org.] (Klum Prachā) EN: Workers Democracy Group FR:
ลูกจ้าง[n.] (lūkjāng) EN: employee ; worker ; staff member ; hireling ; wage-earner ; job-holder ; hired hand ; hand FR: employé [m] ; employée [f] ; membre du personnel [m] ; salarié [m]
ลูกจ้างชั่วคราว[n. exp.] (lūkjāng chū) EN: casual worker ; temporary worker ; temp FR:
หมอเทวดา[n. exp.] (mø thēwadā) EN: miracle worker FR: faiseur de miracles [m]
มดงาน[n. exp.] (mot ngān) EN: worker ant ; worker FR: ouvrière [f] ; fourmi ouvrière [f]
นักพัฒนาสังคม[n. exp.] (nak phattha) EN: social development worker FR:
นักสังคมสงเคราะห์[n. exp.] (nak sangkho) EN: social worker FR: travailleur social [m]
พรรคแรงงาน[org.] (Phak Raēng-) EN: Labour Party ; Workers' Party FR: Parti Travailliste [m]
พนักงาน[n.] (phanakngān) EN: employee ; worker ; staffer ; official ; person in charge ; staff ; civil servant FR: employé [m] ; travailleur [m] ; responsable [m, f] ; préposé [m] ; membre du personnel [m] ; staff [m] ; membre d'équipage [m]
พนักงานไปรษณีย์[n. exp.] (phanakngān ) EN: postal worker FR:
พนักงานประจำสำนักงาน[n. exp.] (phanakngān ) EN: office employee ; office worker ; clerical worker ; clerk FR: employé de bureau [m]
พนักงานสำนักงาน[n. exp.] (phanakngān ) EN: office worker FR: employé de bureau [m] ; employée de bureau [f]
พึ่งงาน[n. exp.] (pheung ngān) EN: worker bee FR: abeille ouvrière [f] ; ouvrière [f] ; abeille travailleuse [f]
เพื่อนร่วมงาน[n. exp.] (pheūoen rua) EN: colleague ; co-worker ; associate ; fellow worker ; workmate FR: collègue [m] ; collègue de travail [m] ; associé [m] ; confrère [m]
ผู้ชายบริการ[n. exp.] (phūchāi bør) EN: male sex worker FR: prostitué [m]
ผู้ชายขายตัว[n. exp.] (phūchāi khā) EN: male sex worker FR: prostitué [m]
ผู้ร่วมงาน[n.] (phūruamngān) EN: colleague ; workmate ; fellow ; associate ; partner ; collaborator ; team-mate ; coworker FR: collègue [m, f] ; associé [m] ; partenaire [m] ; confrère [m] ; consoeur [f] ; collaborateur [m] ; collaboratrice [f]
ผู้วิเศษ[n.] (phūwisēt) EN: magician ; conjuror ; sorcerer ; wizard ; wonder-worker FR: magicien [m] ; sorcier [m]
ผู้หญิงบริการ[n. exp.] (phūying bør) EN: female sex worker FR: prostituée [f]
ผู้หญิงขายตัว[n. exp.] (phūying khā) EN: female sex worker ; prostitute FR: prostituée [f]

*worker* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fließbandarbeiter {m}assembly line worker
Arbeiter {m}blue-collar worker
Kinderfürsorger {m}child welfare worker
Beschäftigte {m,f} mit Zeitvertragcontingent workers
Fabrikarbeiter {m}factory worker
Fremdarbeiter {m}foreign worker
Honorarmitarbeiter {m}honorary co-worker
Arbeitskräfte {pl} | Arbeitskräfte abbauen | Arbeitskräfte freisetzen | freigesetzte Arbeitskräftemanpower | to cut down on manpower | to make someone redundant | redundant workers
Handarbeiter {m}manual worker; manual labourer
Heimarbeiter {m}homeworker; home worker
Pflegepersonal {n}nursing staff; care workers
Seelsorger {m}pastoral worker; pastor
Saisonarbeiter {m}seasonal worker
Fürsorger {m}social welfare worker
Hilfskraft {f}temporary worker; temp; assistant
Individualfürsorger {m}caseworker

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *worker*
Back to top