ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

carpenter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *carpenter*, -carpenter-

carpenter ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
carpenter (n.) ช่างไม้ Syn. woodworker
carpenter (vt.) ทำงานช่างไม้
English-Thai: HOPE Dictionary
carpenter(คาร์'เพนเทอะ) {carpentered,carpentering,carpenters} n. ช่างไม้ vi. ทำงานช่างไม้
English-Thai: Nontri Dictionary
carpenter(n) ช่างไม้
CARPENTER carpenter bee(n) แมลงภู่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Carpenter planการประกันภัยต่อแบบคาร์เพนเตอร์ มีความหมายเหมือนกับ spread loss reinsurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Carpentersช่างไม้ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช่างไม้ (n.) carpenter See also: cabinet-maker, woodworker
กงฉาก (n.) carpenter´s steel square See also: angle brace
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To the left neighbor, the carpenter Andra, some cracklings, some lard, two sausages.ทางด้านซ้ายเพื่อนบ้านช่างไม้ Andra, บางแรดน้ำมันหมูสองไส้กรอก
Dante Gunther and Liza Carpenter have to be connected somehow.แดน กันเธอร์ กับ ลิซ่า คาร์เพนเทอร์ จะต้องเชื่อมโยงกันด้วยอะไรสักอย่าง
Liza Carpenter signed in two weeks ago, and Dante Gunther, about a week after that.ลิซ่า คาร์เพนเทอร์ลงชื่อเมื่อสองสัปดาห์ก่อน, และแดน กันเธอร์ก็มาเมื่อหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้น
Liza Carpenter and Dante Gunther.ลิซ่า คาร์เพนเตอร์ และ แดน กันเธอร์
Haven't you ever seen a John Carpenter movie?นายไม่เคยดูหนังของJohn Carpenter เหรอ?
Ok, first of all, I created that program, and second of all, it is a poor carpenter and hacker who blames his tools.โอเค อย่างแรกเลย ฉันออกแบบโปรแกรมเอง อย่างที่สอง คุณเป็นช่างไม้และแฮกเกอร์ผู้น่าสงสาร ที่ตำหนิเครื่องมือตัวเอง
It's been in the carpenter family since forever.มันอยู่กับครอบครัว คาร์เพทเทอร์ มาหลายชั่วอายุคน
Well, this thing's lived as Vaughn carpenter all these years.แล้วเจ้าตัวนี้ ก็ทำตัวเป็นวานซ์ คาเพนเตอร์ มาตลอดเวลาที่ผ่านมา
What? Huh. Here's one of carpenter as a young man.อะไรนะ นี่เป็นของ คาร์เพนเตอร์ สมัยยังหนุ่ม
He's been living as carpenter for 27 years.แล้วเขาก็ใ้ช้ชิวีตเป็นคาเพนเทอร์ มาตลอด 27 ปี
I'm assuming you didn't take the time to tell Mr. carpenter what that was.ฉันเดาว่า พวกคุณจะไม่เสียเวลาเลย ที่จะบอกคุณคาร์เพนเตอร์ ว่ามันเป็นอะไร
Maybe you talked yourself out of the carpenter too soon.บางทีคุณอาจหยุด เรื่องกับช่างไม้คนนั้นเร็วไป

carpenter ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
木匠[mù jiàng, ㄇㄨˋ ㄐㄧㄤˋ, 木匠] carpenter
[jǔ, ㄐㄩˇ, 矩 / 榘] carpenter's square; a rule; regulation; pattern; to carve
丁字尺[dīng zì chǐ, ㄉㄧㄥ ㄗˋ ㄔˇ, 丁字尺] T-square; set square (carpenter's tool)
卯榫[mǎo sǔn, ㄇㄠˇ ㄙㄨㄣˇ, 卯榫] mortise and tenon (slot and tab forming a carpenter's joint)
[sǔn, ㄙㄨㄣˇ, 榫] mortise and tenon (slot and tab forming a carpenter's joint)
作马[zuò mǎ, ㄗㄨㄛˋ ㄇㄚˇ, 作马 / 作馬] trestle; carpenter's frame; calling sth a horse
木工[mù gōng, ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥ, 木工] woodwork; carpentry; woodworker; carpenter

carpenter ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウイークエンドカーペンター[, ui-kuendoka-penta-] (n) weekend carpenter
カーペンター[, ka-penta-] (n) carpenter
宮大工[みやだいく, miyadaiku] (n) carpenter specializing in temple, shine, etc. construction
木工師[もっこうし, mokkoushi] (n) woodworker; carpenter
熊ん蜂[くまんばち;クマンバチ, kumanbachi ; kumanbachi] (n) (1) (uk) (See 熊蜂・1) Japanese carpenter bee (Xylocopa appendiculata circumvolans); (2) (col) wasp; hornet; yellow jacket
熊蜂[くまばち;クマバチ, kumabachi ; kumabachi] (n) (1) Japanese carpenter bee (Xylocopa appendiculata circumvolans); (2) (col) (See 熊ん蜂・2) wasp; hornet; yellow jacket
熊蟻[くまあり;クマアリ, kumaari ; kumaari] (n) (obsc) (uk) (See 黒大蟻) Japanese carpenter ant (Camponotus japonicus)
黒大蟻[くろおおあり;クロオオアリ, kuroooari ; kuroooari] (n) (uk) Japanese carpenter ant (Camponotus japonicus)
円鉋[まるがんな, maruganna] (n) round carpenter's plane
差し金;差金;指矩;指金[さしがね, sashigane] (n) (1) carpenter's square; (2) (差し金, 差金, 指金 only) instigation; suggestion
曲がり尺;曲り尺;曲がり金;曲り金[まがりがね;まがりじゃく(曲がり尺;曲り尺), magarigane ; magarijaku ( magari shaku ; magari shaku )] (n) (1) (See 曲尺) carpenter's square; (2) common Japanese foot
曲尺;矩尺[かねじゃく;きょくしゃく(曲尺), kanejaku ; kyokushaku ( kyoku shaku )] (n) (1) carpenter's square (for checking angles); (2) common shaku (unit of distance; approx. 30.3 cm)
木工[もっこう, mokkou] (n) woodworking; woodworker; carpenter; (P)
[く, ku] (n) (1) (arch) (See 矩尺) carpenter's square; (2) perpendicularity; straightness; (3) model; standard
矩差;矩差し[かねざし, kanezashi] (n) (obsc) (See 曲尺) carpenter's square
飛騨の匠[ひだのたくみ, hidanotakumi] (n) historical system whereby the Hida region provided 10 carpenters per village the central government in place of taxes
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
大工[だいく, daiku] Thai: ช่างไม้ English: carpenter

carpenter ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่างไม้[n. exp.] (chang māi) EN: carpenter ; woodworker FR: charpentier [m] ; menuisier [m]
กันลง[n.] (kanlong) EN: carpenter bee FR:
กันลอง[n.] (kanløng) EN: carpenter bee FR:
แมลงภู่[n.] (malaēngphū) EN: carpenter bee ; Xylocopa FR: bourdon [m] ; Xylocopa
มอธเจาะไม้ส้มเล็ก[n. exp.] (møt jǿ māi ) EN: Small Teak carpenter Moth FR:
ภมร[n.] (phamøn) EN: bee ; carpenter bee FR: abeille [f]
พัฒกี[n.] (phatthakī) EN: carpenter FR:
ภู่[n.] (phū) EN: carpenter bee FR: bourdon [m]
ถบดี[n.] (thabødi) EN: carpenter FR:
วัฒกี[n.] (watthakī) EN: carpenter FR:
เครื่องมือช่างไม้[n. exp.] (khreūangmeū) EN: carpenter's tool FR: outil de menuisier [m]
เครื่องวัดระดับ[n. exp.] (khreūangwat) EN: carpenter's level FR: niveau à bulle [m] ; niveau à bulle d'air [m] ; niveau [m]
กงฉาก[n.] (kongchāk) EN: carpenter's set square ; angle brace ; T-square ; try square FR: équerre de menuisier [f] ; équerre en T [f] ; équerre [f] ; té [m]
กบ[n.] (kop) EN: carpenter's plane ; planing machine FR: rabot [m] ; guillaume [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า carpenter
Back to top