ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-worker-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น worker, *worker*,

-worker- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A non-passenger, non-rescue worker went into a burning plane and pulled me out and disappeared?คนนั้น เค้าใช่ผู้ชายมาเฟียที่ลงหนังสือพิมพ์วันก่อนป่าวอ่ะ เธอรู้จักเค้าเหรอ
I work for Oskar Schindler. Essential worker for Oskar Schindler.ฉันทำงานให้ออสก้าร์ ชินด์เลอร์
A big shot from the SS Budget and Construction Office came to lunch... and he told us that to believe thejewish skilled worker had a place... in Reich economics was a treasonable idea.ทางสำนักงบประมาณบอกเราว่า... ความคิดที่ว่าแรงงานยิวมีบทบาท... คือความคิดขายชาติ
Every day that goes by, I'm losing money. Every worker that is shot costs me money.แต่ละวันผมเสียเงินเปล่าๆ
Whether or not a worker has certain skills.ผมสนแต่พวกแรงงานฝีมือ
Under Department "W" provisions, it is unlawful to kill a worker without just cause.โดยไม่มีเหตุผลสมควร ตามระเบียบการประกันธุรกิจ
Sara Elaston... social worker at Broad and Locust Community Centre.ซาร่า อีลาสตั้น นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการชุมชนบรอดแอนด์โลคัส
One aid worker described it as the largest refugee exodus in modern history.เจ้าหน้าที่รายงานว่า.. มีผู้อพยพมากที่สุดในประวัติศาสตร์
She's the worker from the sticks?นั่นคนต่างจังหวัดที่มาทำงานเป็นกลุ่มรึ ใช่ค่ะ
Well, you're not the first correctional worker that fell for a con, trust me.อืม, คุณไม่ใช่เจ้าหน้าที่เรือนจำ คนแรก ที่ถูกหลอก
We can't find a social worker with that name.เราไม่พบนักสงคมสงเคราะห์ชื่อนี้เลยค่ะ
Jamal Malik, the call assistant worker from Mumbay, has already won 10 million.จามาล มาลิค ผู้ช่วยพนักงานรับโทรศัพท์จากมุมไบ

-worker- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
农工[nóng gōng, ㄋㄨㄥˊ ㄍㄨㄥ, 农工 / 農工] agricultural worker; abbr. for 農業工人|农业工人; peasant and worker (in Marxism)
铆工[mǎo gōng, ㄇㄠˇ ㄍㄨㄥ, 铆工 / 鉚工] riveter; worker with rivets
工蜂[gōng fēng, ㄍㄨㄥ ㄈㄥ, 工蜂] worker bee

-worker- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルバイター[, arubaita-] (n) (See アルバイト・1) part-time worker (ger
オフィスレディー;オフィスレディ[, ofisuredei-; ofisuredei] (n) female office worker (wasei
ガストアルバイター[, gasutoarubaita-] (n) foreign worker (ger
サラリーマン[, sarari-man] (n) office worker (wasei
三日坊主[みっかぼうず, mikkabouzu] (n) one who can stick to nothing; unsteady worker
事務職員[じむしょくいん, jimushokuin] (n) administrative staff; business clerk; clerical force; clerical officer; clerical personnel; clerical staff; office employee; office personnel; office worker
介護福祉士[かいごふくしし, kaigofukushishi] (n) (certified) care worker
伝道者[でんどうしゃ, dendousha] (n) evangelist; evangelistic worker
作業員[さぎょういん, sagyouin] (n) (sens) laborer (labourer); blue-collar worker
冶工[やこう, yakou] (n) metallurgical worker
勤め人[つとめにん, tsutomenin] (n) office worker; salaried man; white-collar worker
勤勉家[きんべんか, kinbenka] (n) diligent worker; hard worker
員に備わるのみ[いんにそなわるのみ, innisonawarunomi] (exp) being a member of staff but useless as a worker
土工;土功[どこう, dokou] (n) (1) earthwork; earthworks; (2) (土工 only) (sens) laborer; labourer; navvy; construction worker
専従者[せんじゅうしゃ, senjuusha] (n) full-time worker
屠殺人[とさつにん, tosatsunin] (n) (sens) butcher; slaughterhouse worker
屠畜場従業員[とちくじょうじゅうぎょういん, tochikujoujuugyouin] (n) slaughterhouse worker; abattoir worker
工夫[こうふ, koufu] (n) (sens) labourer; laborer; blue-collar worker
月給泥棒[げっきゅうどろぼう, gekkyuudorobou] (n) freeloader; slacker; lazy worker who does not deserve his salary
期間従業員[きかんじゅうぎょういん, kikanjuugyouin] (n) temporary worker; seasonal worker; worker with a fixed term contract of employment
火葬場従業員[かそうばじゅうぎょういん, kasoubajuugyouin] (n) crematorium worker
現業員[げんぎょういん, gengyouin] (n) a field worker; outside worker
社会保険労務士[しゃかいほけんろうむし, shakaihokenroumushi] (n) licensed social insurance consultant; social insurance worker
社会奉仕家[しゃかいほうしか, shakaihoushika] (n) social worker
移動労働者[いどうろうどうしゃ, idouroudousha] (n) itinerant laborer; migrant worker
移民労働者[いみんろうどうしゃ, iminroudousha] (n) immigrant worker
稼ぎ人[かせぎにん, kaseginin] (n) breadwinner; hard worker
稼ぎ手[かせぎて, kasegite] (n) breadwinner; hard worker
蔵人;藏人[くろうど;くらんど;くらびと, kuroudo ; kurando ; kurabito] (n) (1) keeper of imperial archives; (2) worker at a sake brewery
藍衣社員[らんいしゃいん, ran'ishain] (n) blue-collar; blue-collar worker (employee)
郵便局員[ゆうびんきょくいん, yuubinkyokuin] (n) mail clerk; post-office clerk; post-office worker; postal employee; postal worker
郵便配達員[ゆうびんはいたついん, yuubinhaitatsuin] (n) (See 郵便配達人・ゆうびんはいたつにん) postman; postwoman; postal delivery worker
隠亡;隠坊;御坊[おんぼう, onbou] (n) (1) cemetery guard; (2) crematorium worker

-worker- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่าง[n.] (chāng = cha) EN: worker ; craftsman ; artisan ; mecanic ; skilled manual worker ; skilled workman FR: artisan [m] ; ouvrier qualifié [m] ; technicien [m] ; mécanicien [m]
ช่างกระจก[n. exp.] (chang krajo) EN: glassworker ; building glazier ; glazier ; decorative glass worker FR: vitrier [m]
ช่างโลหะ[n. exp.] (chang lōha) EN: metal worker ; metalsmith FR: métallurgiste [m] ; ferronnier [m]
ช่างเย็บ[n. exp.] (chang yep) EN: sewer ; seamstress ; needlewoman ; seamer ; sewing worker FR: couturier [m] ; couturière [f] ; piqueur [m] ; piqueuse [f]
เด็กขายน้ำ[n. exp.] (dek khāi nā) EN: male sex worker FR: prostitué [m]
เด็กขายตัว[n. exp.] (dek khāi tū) EN: sex worker FR: jeune prostituée [f]
เจ้าหน้าที่[n.] (jaonāthī) EN: staff ; personnel ; office worker ; staff member ; clerk FR: préposé [m]
เจ้าหน้าที่อนามัย[n. exp.] (jaonāthī an) EN: health worker FR: personnel de santé [m]
จิตรกร[n.] (jittrakøn) EN: painter ; artist ; creator of art ; art worker FR: peintre [m] ; artiste [m, f]
กรรมาชีพ[n.] (kammāchīp =) EN: worker ; labourer ; working class ; proletariat FR: travailleur [m] ; travailleuse [f] ; ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; prolétaire [m, f] ; prolétariat [m] ; travailleurs [mpl]
กรรมกร[n.] (kammakøn) EN: craftsman ; workman ; labourer ; laborer (Am.) ; manual labourer ; manual worker ; worker ; unskilled laborer ; coolie ; hand FR: ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; travailleur [m] ; travailleuse [f] ; aide [m] ; coolie [m] ; travailleur manuel [m] ; travailleuse manuelle [f] ; manoeuvre [m]
กรรมกรที่เกษียณ[n. exp.] (kammakøn th) EN: retired worker FR: ouvrier retraité [m] ; travailleur retraité [m]
คนงาน[n.] (khonngān) EN: worker ; workman ; labourer ; laborer (Am.) ; blue-collar worker ; employee FR: travailleur [m] ; travailleuse [f] ; ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; employé [m] ; employée [f]
คนงานก่อสร้าง[n. exp.] (khonngān kø) EN: construction worker FR: ouvrier du bâtiment [m]
คนทำงาน[n. exp.] (khon thamng) EN: worker ; diligent person FR: travailleur [m] ; travailleuse [f] ; ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; employé [m] ; employée [f] ; personnel [m]
คนทำงานในโรงงาน[n. exp.] (khon thamng) EN: factory worker FR:
ลูกจ้าง[n.] (lūkjāng) EN: employee ; worker ; staff member ; hireling ; wage-earner ; job-holder ; hired hand ; hand FR: employé [m] ; employée [f] ; membre du personnel [m] ; salarié [m]
ลูกจ้างชั่วคราว[n. exp.] (lūkjāng chū) EN: casual worker ; temporary worker ; temp FR:
หมอเทวดา[n. exp.] (mø thēwadā) EN: miracle worker FR: faiseur de miracles [m]
มดงาน[n. exp.] (mot ngān) EN: worker ant ; worker FR: ouvrière [f] ; fourmi ouvrière [f]
นักพัฒนาสังคม[n. exp.] (nak phattha) EN: social development worker FR:
นักสังคมสงเคราะห์[n. exp.] (nak sangkho) EN: social worker FR: travailleur social [m]
พนักงาน[n.] (phanakngān) EN: employee ; worker ; staffer ; official ; person in charge ; staff ; civil servant FR: employé [m] ; travailleur [m] ; responsable [m, f] ; préposé [m] ; membre du personnel [m] ; staff [m] ; membre d'équipage [m]
พนักงานไปรษณีย์[n. exp.] (phanakngān ) EN: postal worker FR:
พนักงานประจำสำนักงาน[n. exp.] (phanakngān ) EN: office employee ; office worker ; clerical worker ; clerk FR: employé de bureau [m]
พนักงานสำนักงาน[n. exp.] (phanakngān ) EN: office worker FR: employé de bureau [m] ; employée de bureau [f]
พึ่งงาน[n. exp.] (pheung ngān) EN: worker bee FR: abeille ouvrière [f] ; ouvrière [f] ; abeille travailleuse [f]
เพื่อนร่วมงาน[n. exp.] (pheūoen rua) EN: colleague ; co-worker ; associate ; fellow worker ; workmate FR: collègue [m] ; collègue de travail [m] ; associé [m] ; confrère [m]
ผู้ชายบริการ[n. exp.] (phūchāi bør) EN: male sex worker FR: prostitué [m]
ผู้ชายขายตัว[n. exp.] (phūchāi khā) EN: male sex worker FR: prostitué [m]
ผู้หญิงบริการ[n. exp.] (phūying bør) EN: female sex worker FR: prostituée [f]
ผู้หญิงขายตัว[n. exp.] (phūying khā) EN: female sex worker ; prostitute FR: prostituée [f]
เสมียน[n.] (samiēn) EN: clerk ; office worker ; scribe ; clerical staff FR: employé [m] ; employée [f] ; clerc [m] ; scribe [m]
ตำแหน่งประเภทวิชาการ[n. exp.] (tamnaeng pr) EN: knowledge worker position FR:
ธรรมจาริก[n.] (thammajārik) EN: wandering Dhamma-preacher ; spiritual-welfare worker FR:
เทพ[n.] (thēp) EN: god ; deity ; divinity ; divine being ; goddess ; deva ; angel ; miracle worker ; shining one FR: dieu [m] ; divinité [f] ; élément céleste [m]
เทพยดา[n.] (thēpphayadā) EN: deva ; god ; angel ; miracle worker ; divinity FR: divinité [f]
เทวดา[n.] (thēwadā) EN: deva ; god ; goddess ; deity ; angel ; miracle worker ; divinity ; celestial being ; heavenly being FR: divinité [f] ; dieu [m] ; déesse [f]
หญิงบริการ[n. exp.] (ying børikā) EN: service girl ; female sex worker FR: prostituée [f]
หญิงขายตัว[n. exp.] (ying khāi t) EN: female sex worker ; prostitute FR: prostituée [f]

-worker- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fließbandarbeiter {m}assembly line worker
Arbeiter {m}blue-collar worker
Kinderfürsorger {m}child welfare worker
Fabrikarbeiter {m}factory worker
Fremdarbeiter {m}foreign worker
Heimarbeiter {m}homeworker; home worker
Saisonarbeiter {m}seasonal worker
Fürsorger {m}social welfare worker

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -worker-
Back to top