ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*vanish*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น vanish, -vanish-

*vanish* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vanish (vi.) หายไป See also: อันตรธาน, ล้มหายตายจากไป, สูญหาย Syn. disappear, fade away, pass away Ops. appear
vanish away (phrv.) หายไป
vanish from (phrv.) หายไปจาก
vanish into the air (idm.) หายไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยไว้
vanished (adj.) สูญพันธุ์ See also: สาบสูญ, สูญสิ้น Syn. defunct, done for, extinct
vanished (adj.) สูญพันธุ์ See also: ไม่มีเหลืออยู่
vanisher (n.) สิ่งที่หายไป
vanishing cream (n.) ครีมทารองพื้นบนใบหน้า
vanishment (n.) การหายวับไป See also: การอันตรธาน Syn. disappearance
English-Thai: HOPE Dictionary
vanish(แวน'นิ?) vi. หายไป,อันตรธาน,สูญสิ้น,จากไป,ไม่มีอยู่,กลายเป็นศูนย์ vt. ทำให้หายไป. n. ส่วนท้ายสุดของเสียงสระที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดจากเสียงหลัก., See also: vanisher n. vanishingly adv. vanishment n., Syn. disappea
English-Thai: Nontri Dictionary
vanish(vi) อันตรธาน,หายไป,จากไป,สูญสิ้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
vanishing pointจุดสุดสายตา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยาทา (n.) vanishing cream See also: unguent, warpaint, rouge Syn. ยาใช้ภายนอก Ops. ยากิน
สูญหาย (v.) vanish See also: disappear, pass out of existence Syn. หาย, สูญ
หายวับ (v.) vanish See also: disappear
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
# My independence seems to vanish in the hazeความคืออิสระของฉันดูเหมือนว่าจะ หายไปในหมอกควัน
Then gives such a powerful kick to her behind that the poor thing flies across the room through the window and vanishes into a dark cellarต่อมาให้ kick to ทรงพลังจน ข้างหลังของเธอ ... . ...สิ่งนั้นสิ่งน่าสงสารบินห้อง across the ...
Our project leader has vanished, along with all his research.หัวหน้าโครงการณ์ของเรา หายตัวไป, พร้อมกับการวิจัยของเขา
A man up and vanished like a fart in the wind.ขึ้นคนและหายไปเหมือนผายลมในลม
Since their sacred animal has vanished they believe that there is a curse fallen on their village.จนกระทั่งสัตว์ศักดิ์สิทธิ์หายตัวไป... ...พวกเขาเชื่อว่าหมู่บ้านถูกคำสาป
The exciting consequences of the game will vanish... only when a player has reached Jumanji and called out its name.""สิ่งระทึกจากเกมจะหายไป เมื่อผู้เล่นไปถึงจูแมนจี้... และเอ่ยชื่อมันออกมา"
He'll vanish with the sun.เขาเว็บไซต์นั้นจะหายไปกับดวงอาทิตย์
But no one's died in years. Someone vanishes occasionally.โหดมาก แต่ไม่มีใครถึงตาย บางคนอาจหายหน้าไปรักษาตัว
After you vanished in Hokkaido, you went back to films.หลังจากที่คุณหายไปใน ฮอกไกโด, คุณกลับมาทำหนังต่อ.
Three billion lives would vanish in an instant.สามแสนล้านชีวิตสูญไปในพริบตา
The car vanishes, all of a sudden, I'm on the ground in the woods.รถนั่นมันหายไป รู้สึกตัวอีกทีผมก็นอนอยู่ในป่า
The car doesn't vanish, Evan.รถนั่นหายไปเฉยๆไม่ได้นะ อีวาน

*vanish* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丧魂失魄[sàng hún shī pò, ㄙㄤˋ ㄏㄨㄣˊ ㄕ ㄆㄛˋ, 丧魂失魄 / 喪魂失魄] lit. lost soul, vanished spirit (成语 saw); distraught (at a loss); heart-broken
亡国[wáng guó, ㄨㄤˊ ㄍㄨㄛˊ, 亡国 / 亡國] country (of bygone years) that has vanished; a kingdom destroyed (by war); a state heading for destruction
不翼而飞[bù yì ér fēi, ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄦˊ ㄈㄟ, 不翼而飞 / 不翼而飛] disappear without trace; vanish all of a sudden; spread fast; spread like wildfire
烟消云散[yān xiāo yún sàn, ㄧㄢ ㄒㄧㄠ ㄩㄣˊ ㄙㄢˋ, 烟消云散 / 煙消雲散] disappear; vanish like smoke in thin air
消退[xiāo tuì, ㄒㄧㄠ ㄊㄨㄟˋ, 消退] to wane; to vanish gradually
隐没[yǐn mò, ˇ ㄇㄛˋ, 隐没 / 隱沒] to vanish gradually; to disappear; to fade out
冰释[bīng shì, ㄅㄧㄥ ㄕˋ, 冰释 / 冰釋] (of misgivings, misunderstandings etc) disappear; vanish; be dispelled
荡然[dàng rán, ㄉㄤˋ ㄖㄢˊ, 荡然 / 蕩然] vanished from the face of the earth; all gone; nothing left
[xiāo, ㄒㄧㄠ, 消] consume; news; subside; to disappear; to vanish

*vanish* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バニシングクリーム[, banishingukuri-mu] (n) vanishing cream
まずあり得ない[まずありえない, mazuarienai] (exp) very improbable; vanishingly unlikely; only with a miracle
人生朝露[じんせいちょうろ, jinseichouro] (exp) Man's life vanishes like a dew; A person's life is as fleeting as a morning dew
吹き飛ぶ(P);吹飛ぶ[ふきとぶ, fukitobu] (v5b,vi) (1) to be blown off; to blow off; to blow away; (2) to vanish; to disappear; (P)
失せる[うせる, useru] (v1,vi) to disappear; to vanish
影を潜める[かげをひそめる, kagewohisomeru] (exp,v1) to disappear; to vanish
没す[もっす, mossu] (v5s) (1) (arch) (See 没する) to sink; to go down; to set; (2) to pass away; to die; (3) to disappear; to vanish; (4) to confiscate
没する;歿する[ぼっする, bossuru] (vs-s) (1) (没する only) to sink; to go down; to set; (2) to pass away; to die; (3) (没する only) to disappear; to vanish; (4) (没する only) to confiscate
消える[きえる, kieru] (v1,vi) to go out; to vanish; to disappear; (P)
消え去る[きえさる, kiesaru] (v5r) to disappear; to vanish
消え果てる[きえはてる, kiehateru] (v1,vi) to vanish completely
消え消え[きえぎえ, kiegie] (adj-na,adv,n) on the point of vanishing
消失[しょうしつ;そうしつ, shoushitsu ; soushitsu] (n,vs) die out; disappear; vanish
消滅[しょうめつ, shoumetsu] (n,vs) (1) lapse; annihilation (physics); (2) extinguishment; termination (e.g. of legal representation); (3) {math} vanishing; (P)
煙になる[けむりになる;けむになる, kemurininaru ; kemuninaru] (exp,v5r) to go up in smoke; to burn down; to be cremated; to vanish into thin air
蜂群崩壊症候群[ほうぐんほうかいしょうこうぐん, hougunhoukaishoukougun] (n) Colony Collapse Disorder; Vanishing Bee Syndrome
雲散霧消[うんさんむしょう, unsanmushou] (n,vs) vanishing like mist
雲集霧散[うんしゅうむさん, unshuumusan] (n,vs) (many things) gathering like clouds and vanishing like mist; swarming and scattering

*vanish* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันตรธาน[v.] (antarathān ) EN: disappear ; vanish FR:
อันตรธาน[v.] (antrathān =) EN: disappear ; vanish FR:
ดรธาน[v.] (dørathān) EN: disappear ; vanish FR:
หาย[v.] (hāi) EN: disappear ; vanish ; be lost ; be missing ; lose FR: disparaître ; être perdu ; manquer ; perdre
หายไป[v. exp.] (hāi pai) EN: disappear ; be lost ; vanish FR: disparaître ; être perdu ; s'évanouir
หายไป[adj.] (hāi pai) EN: lost ; missing ; disappeared ; vanished FR: disparu ; manquant
หายไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยไว้[v. exp.] (hāi pai dōi) EN: vanish into the air ; disappear without trace FR: disparaître sans laisser de trace
หายไปอย่างไรร่องรอย[v. exp.] (hāi pai yān) EN: vanish into the air ; disappear without trace FR: s'évaporer ; se volatiliser
หายเป็นปลิดทิ้ง[v. exp.] (hāi pen pli) EN: vanish without a trace FR: disparaître sans laisser de trace
หายต๋อม[v. exp.] (hāi tǿm) EN: vanish ; disappear for a long time FR: s'évanouir
หายตัว[v.] (hāitūa) EN: disappear ; be invisible ; vanish FR: se rendre invisible ; disparaître
เหือดหาย[v.] (heūathāi) EN: disappear ; vanish FR:
จุดสุดสายตา[n. exp.] (jut sut saī) EN: vanishing point FR: point de fuite [m]
ลับ[v.] (lap) EN: fade ; vanish ; disappear ; wane FR:
เลือน[v.] (leūoen) EN: become dim ; fade ; dissolve ; vanish ; be unclear ; be indistinct FR: s'estomper ; s'effacer
หลีกลี้[v. exp.] (līk lī) EN: vanish FR:
ล่องหน[v.] (lønghon) EN: become invisible ; be invisible ; disappear ; vanish FR: devenir invisible ; disparaître par magie , s'évaporer (fam.)
ลบเลือน[v.] (lopleūoen) EN: fade away ; be dim ; dissolve ; vanish ; obliterated ; be dim FR: s'estomper ; s'effacer
สลาย[v.] (salāi) EN: crumble ; disintegrate ; break up ; break apart ; decay ; dissipate ; dissolve ; fall apart ; shatter ; disintegrate ; disperse ; vanish ; be destroyed FR: briser ; démolir ; dissoudre ; désagréger ; disperser ; s'ébouler ; s'écrouler ; s'effondrer
สาบสูญ[v.] (sāpsūn) EN: disappear ; vanish FR: disparaître ; se volatiliser
สิ้นซาก[adj.] (sin sāk) EN: vanished ; eliminated FR:
สูญ[v.] (sūn) EN: lose ; vanish ; be lost ; disappear FR: disparaître ; s'éteindre
สูญหาย[v.] (sūnhāi) EN: loss ; disappear ; vanish FR: disparaître
สูญหาย[adj.] (sūnhāi) EN: lost ; vanished ; gone ; missing FR: disparu

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *vanish*
Back to top