ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unguent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unguent*, -unguent-

unguent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unguent (n.) ยาที่ใช้ทา See also: ขี้ผึ้งที่ใช้ทา Syn. balm, cream, ointment
unguentary (adj.) ซึ่งใช้ขี้ผึ้งหรือน้ำมันทา Syn. unctuous
English-Thai: HOPE Dictionary
unguent(อัง'เกวนทฺ) n. ยาขี้ผึ้ง,ยาทาผิว,ทายาภายนอก., See also: unguentary adj.
unguentum(อังเกวกนก'ทัม) n. , (pl. -ta) ขี้ผึ้ง,ยาขี้ผึ้ง,ยาทาแผล (ointment)
English-Thai: Nontri Dictionary
unguent(n) ขี้ผึ้งใส่แผล,ยาทาภายนอก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
unguent; ointment; unguentumยาขี้ผึ้ง [มีความหมายเหมือนกับ unction ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

unguent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขี้ผึ้ง[n.] (khīpheung) EN: ointment ; unguent ; salve ; pomade FR: pommade [f] ; onguent [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unguent
Back to top