ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

extinct

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *extinct*, -extinct-

extinct ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
extinct (adj.) สูญพันธุ์ See also: ไม่มีเหลืออยู่ Syn. vanished
extinction (n.) การสูญพันธุ์ Syn. nonexistence
English-Thai: HOPE Dictionary
extinct(อิคซฺทิงทฺ') adj. สูญพันธุ์,สูญสิ้น,หมด,ดับลง,ไม่มีอยู่., See also: extinction n.
English-Thai: Nontri Dictionary
extinct(adj) สูญพันธุ์,สูญสิ้น,หมดสิ้น,ดับสูญ
extinction(n) การสูญพันธุ์,การสูญสิ้น,การดับ,การทำลาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
extinct volcanoภูเขาไฟดับสนิท [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
extinction coefficientสัมประสิทธิ์เอกซ์ทิงชัน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Extinct citiesเมืองโบราณ [TU Subject Heading]
Extinctionการลดพฤติกรรม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การสูญพันธุ์ (n.) extinction
ทุกขนิโรธ (n.) extinction of suffering
สูญพันธุ์ (v.) become extinct Syn. สิ้นซาก Ops. ขยายพันธุ์
สูญพันธุ์ (v.) become extinct See also: die out
สูญหาย (v.) be extinct See also: be no longer in existence, exterminate Syn. สูญ, สูญสิ้น, หมด, สิ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And one of them was extinct at that.แล้วลูกนึงก็ดับไปแล้ว
I thought this was supposed to be an extinct volcano.ฉันคิดว่านี้ควร จะเป็นภูเขาไฟที่ดับ
Maybe mammoths are going extinct because they get in danger.บางที แมมมอท จะสูญพันธุ์ เพราะว่าพวกมันอยู่ในอันตราย
My father always talked about how an entire species will go extinct while others, no more unique or complex, will change and adapt in extraordinary ways.พ่อของผมพูดเสมอๆว่า มนุษย์กำลังจะสูญพันธุ์ ไม่มีทางที่จะเปลี่ยนเป็นความพิเศษได้
I am never gonna suspect an extinct creature.ผมไม่เคยที่จะสงสัยสิ่งมีชีวิตที่ศูนย์พันธ์ไปแล้ว
Who we are, she gets a pulitzer, and we join the list Of extinct species.หล่อนจะได้รางวัลพูลิสเซอร์ ส่วนเราจะได้ลิ้มรสความเป็นพวกสูญพันธ์
Goldthread - - An herb that's been extinct for 200 years.โกลด์ทรีด สมุนไพรที่สูญพันธุ์ไป200ปีแล้ว
Siberian tigers went extinct in 2017.เสือไซบีเรีย.. สูญพันธ์ไปตั้งแต่ปี 2017
It's an extinct Latin American language. Pre-Columbian syllabic base.ภาษาลาตินอเมริกาโบราณ อักษรโคลัมเบียดั้งเดิม
Yeah, he's the same. He likes extinct animals.ใช่ ลูกผมก็เหมือนกัน เขาสนใจพวก สัตว์สูญพันธ์ น่ะครับ
The preservation of extinct marine animals, and the restoration of the red stained sea to its original state! This is a forbidden sanctuary that conducts experiments of divine magnitudes!เขาว่าสัตว์ทะเลที่ใกล้สูญพันธ์พวกนี้ มีส่วนช่วยในการฟื้นฟูให้ทะเลกลับเป็นเหมือนเดิมได้
I'd rather be extinct than slave to a dead man.ผมยอมสูญพันธุ์ดีกว่า ที่จะรับใช้ไอ้ผีดิบ

extinct ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绝种[jué zhǒng, ㄐㄩㄝˊ ㄓㄨㄥˇ, 绝种 / 絕種] extinct (species); extinction
恐鸟[kǒng niǎo, ㄎㄨㄥˇ ㄋㄧㄠˇ, 恐鸟 / 恐鳥] monstrous bird; moa (genus Dinornithidae, extinct bird of New Zealand)
已灭[yǐ miè, ㄧˇ ㄇㄧㄝˋ, 已灭 / 已滅] extinct
不绝如缕[bù jué rú lǚ, ㄅㄨˋ ㄐㄩㄝˊ ㄖㄨˊ ㄌㄩˇ, 不绝如缕 / 不絕如縷] hanging by a thread; very precarious; almost extinct; (of sound) linger on faintly

extinct ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クラドセラケ[, kuradoserake] (n) Cladoselache (genus of extinct shark)
ホホジロザメ属[ホホジロザメぞく, hohojirozame zoku] (n) Carcharodon (genus containing the extant great white shark and the extinct megalodon shark in the mackerel or white shark family Lamnidae)
ミツクリザメ科[ミツクリザメか, mitsukurizame ka] (n) Mitsukurinidae (family of goblin sharks with one a living species and two extinct genera)
死に絶える[しにたえる, shinitaeru] (v1,vi) to die out; to become extinct
イクチオルニス[, ikuchiorunisu] (n) ichthyornis (extinct Cretaceous-period seabird)
オーロックス[, o-rokkusu] (n) aurochs; urus (extinct ancestor of the modern cow, Bos taurus)
クアッガ;クワッガ;クアッハ[, kuagga ; kuwagga ; kuahha] (n) quagga (extinct South African zebra) (Equus quagga quagga)
シファクティヌス;クシファクティヌス[, shifakuteinusu ; kushifakuteinusu] (n) Xiphactinus (extinct genus of predatory bony fish)
ターパン[, ta-pan] (n) tarpan (extinct subspecies of wild horse, Equus ferus ferus)
ダイアウルフ;ダイア・ウルフ[, daiaurufu ; daia . urufu] (n) dire wolf (extinct, Canis dirus)
ナウマン象[ナウマンぞう, nauman zou] (n) Naumann elephant (extinct)
メガロドン[, megarodon] (n) megalodon (extinct species of huge shark)
原牛[げんぎゅう, gengyuu] (n) (See オーロックス) aurochs; urus (extinct ancestor of the modern cow, Bos taurus)
大角鹿[おおつのじか, ootsunojika] (n) giant fallow deer (extinct)
小笠原猿子[おがさわらましこ;オガサワラマシコ, ogasawaramashiko ; ogasawaramashiko] (n) (uk) Bonin grosbeak (Chaunoproctus ferreorostris, extinct)
山犬;豺[やまいぬ, yamainu] (n) (1) Japanese wolf (Canis lupus hodophilax, extinct); (2) wild dog
廃絶[はいぜつ, haizetsu] (n,vs) extinction; abolition; (P)
断絶[だんぜつ, danzetsu] (n,adj-no) (1) extinction; discontinuation; interruption; (n) (2) severance; rupture; (vs) (3) to become extinct; to cease to exist; (4) to sever; to break off; to divide (between two things); (P)
時効[じこう, jikou] (n) (1) statute of limitations; lapse of rights after a period of time; prescription (including acquisitive and extinctive prescription); (2) ageing; aging; (P)
末期養子[まつごようし, matsugoyoushi] (n) deathbed adoption of a successor (to prevent extinction of the family line); person adopted by someone on his deathbed
死滅[しめつ, shimetsu] (n,vs) extinction; annihilation; destruction
消光比[しょうこうひ, shoukouhi] (n) {comp} extinction ratio
消滅時効[しょうめつじこう, shoumetsujikou] (n) (legal) extinctive prescription; negative prescription; prescription; statute of limitations
湮滅[いんめつ, inmetsu] (n,vs) extinction; destruction
筆石[ふでいし, fudeishi] (n) graptolite (extinct Paleozoic era invertebrate)
絶える(P);断える[たえる, taeru] (v1,vi) (1) to die out; to peter out; to become extinct; (2) to cease; to be stopped; to be discontinued; to be cut off; (P)
絶滅[ぜつめつ, zetsumetsu] (n,vs,adj-no) destruction; extinction; (P)
絶滅寸前[ぜつめつすんぜん, zetsumetsusunzen] (n,adj-no) critical endangerment; verge of extinction
縞ワラビー[しまワラビー, shima warabi-] (n) (uk) toolache wallaby (Macropus greyi) (extinct)
蝦夷狼[えぞおおかみ;えゾオオカミ, ezoookami ; e zoookami] (n) (uk) Hokkaido wolf (Canis lupus hattai, extinct)
野生絶滅[やせいぜつめつ, yaseizetsumetsu] (n,adj-no) extinction in the wild
Japanese-English: COMDICT Dictionary
消光比[しょうこうひ, shoukouhi] extinction ratio

extinct ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ภูเขาไฟที่ดับแล้ว[n. exp.] (phūkhaofai ) EN: extinct volcano FR: volcan éteint [m]
สูญพันธุ์[v.] (sūnphan) EN: become extinct ; die out FR: s'éteindre ; disparaître
อัตราการสูญพันธุ์[n. exp.] (attrā kān s) EN: FR: taux d'extinction [m]
การสูญพันธุ์[n.] (kān sūnphan) EN: extinction FR: extinction [f] ; disparition [f]
การสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์[n. exp.] (kān sūnphan) EN: extinction of dinosaurs FR: extinction des dinosaures [f]
การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่[n. exp.] (kān sūnphan) EN: mass extinction FR: extinction massive [f] ; grande extinction [f]
เครื่องดับเพลิง[n.] (khreūang da) EN: extinguisher FR: extincteur [m]
ความระงับหนี้[n. exp.] (khwām ra-ng) EN: extinction of an obligation FR:
ใกล้สูญพันธุ์[adj.] (klai sūnpha) EN: close to extinction FR: proche de l'extinction ; en voie d'extinction ; en voie de disparition
นิพพาน[n.] (nipphān) EN: nirvana ; Nirvāṇa ; Nibbāna ; salvation ; the supreme goal of Buddhism ; the Summum Bonum of Buddhism ; the Final Goal ; the extinction of all defilements and suffering FR: nirvana [m] ; extinction [f] ; nibbana [m] (pāli)
นิโรธ[n.] (nirōt) EN: nirodha ; nirvana ; cessation of suffering ; extinction of suffering ; complete extinction FR: nirodha (pli) ; extinction (de la souffrance) [f]
นิโรธ-[pref.] (nirōttha-) EN: complete extinction ; nirvana FR:
ถังดับเพลิง[n.] (thang dapph) EN: fire extinguisher FR: extincteur [m]
ทุกขนิโรธ[n.] (thukkhanirō) EN: cessation of suffering ; extinction of suffering ; the third of the Four Noble Truths FR:
ทุกขนิโรธอริยสัจจ์[n.] (thukkhanirō) EN: the Noble Truth of the Cessation of Suffering ; the Noble Truth of the Extinction of Suffering FR:
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ[n.] (thukkhanirō) EN: the Noble Truth of the Path that leads to the Cessation (or the Extinction) of Suffering FR:
ตกอยู่ในอันตราย ; ตกอยู่ในภาวะอันตราย[v. exp.] (tok yū nai ) EN: endanger FR: mettre en danger ; menacer d'extinction ; être en danger

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า extinct
Back to top