ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*unclear*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น unclear, -unclear-

*unclear* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unclear (adj.) ซึ่งไม่ชัดเจน See also: คลุมเครือ, กำกวม Syn. ill-defined, cloudy, dark Ops. clear
unclear (adj.) ซึ่งไม่แน่ใจ (ความรู้สึก; ความรู้; ความเข้าใจ) Syn. confusing, obscure Ops. clear, intelligible, comprehensible
unclearly (adv.) อย่างคลุมเครือ See also: อย่างเลือนราง, อย่างไม่ชัดเจน Syn. fuzzily, obscurely Ops. clearly
unclearness (n.) ความขมุกขมัว See also: ความพร่ามัว, ความไม่ชัดเจน Syn. obscureness
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่ชัด (adv.) unclear See also: indistinct Syn. ไม่ชัดเจน
ไม่ชัด (adv.) unclear See also: indistinct Syn. ไม่ชัดเจน
ไม่ชัดเจน (adv.) unclear See also: indistinct
ไม่ชัดเจน (adv.) unclear See also: indistinct
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It is unclear precisely what happened with himมันไม่ชัดเจนแน่นอนว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you do not sleep, you might become unclear in the head.หากคุณไม่ได้นอนหลับ คุณอาจจะกลายเป็นไม่มีความ ชัดเจนในหัว
Then his head started to become unclear, and he asked himself:แล้วหัวของเขาเริ่มที่จะ กลายเป็นไม่มีความชัดเจน และเขาถามตัวเอง:
His motive remains unclear, and tensions run high.แรงจูงใจยังไม่ถูกเปิดเผย และมีความตึงเครียดสูง
Bimyou~ (unclear, weird or strange) Ah it's so cute!ฉันคิดว่า ผู้ชายที่ยูกิคบด้วยคงเป็นคนดีกว่านี้
As long as the enemy's objectives remain unclear, we have no choice.ตราบเท่าที่ยังไม่สามารถจัดการกับผู้ก่อการร้ายได้ พวกเราก็ไม่มีทางเลือก
"Motive Unclear. No sign of sexual assault.""แรงจูงใจ ไม่แนใจ".ไม่มีการทารุณทางเพศ."
And it is unclear how they are connected to this blaze or to the car explosion nearby.และไม่ปรากฏว่าเกี่ยวข้องกับไฟไหม้ หรือเหตุระเบิดรถใกล้ๆกันอย่างไร
Now, while the circumstances of his disappearance are unclear, it stands to reason his blood would be very valuable, as he's over twice my age and ten times the vampire I will ever be.ตอนนี้เมื่อเหตุการณ์ต่างๆ ยังไม่กระจ่าง เป็นเหตุให้เข้าใจว่าเลือดของเขามีมูลค่ามาก เพราะเขาแก่กว่าฉันสองเท่า
Howard, look this over and tell me what's unclear to you.ฮาวเวิร์ด ดูแล้วบอกทีว่า นายรู้เรื่องหรือเปล่า
Look this over and tell me what's unclear to you.งั้นช่วยดูทีว่า นายรู้เรื่องหรือเปล่า
It's still unclear whether his son, Joseph Tobin, or the rest of the family, was involved in the scheme.ซึ่งยังไม่เป็นที่กระจ่างว่า ลูกชายของเขา โจเซฟ โทบิน หรือสมาชิกที่เหลือในครอบครัวนั้น มีส่วนเกี่ยวข้องในแผนการนี้หรือไม่
Is it unclear when I give an order?ฉันไม่ได้สั่งคุณไว้อย่างชัดเจนหรือ

*unclear* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
目前还不清楚[mù qián hái bù qīng chǔ, ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ ㄏㄞˊ ㄅㄨˋ ㄑㄧㄥ ㄔㄨˇ, 目前还不清楚 / 目前還不清楚] at present it is still unclear ....
[fèi, ㄈㄟˋ, 俷] (meaning unclear); to renounce; to abandon
[fǔ, ㄈㄨˇ, 呒 / 嘸] unclear; an expletive
模棱[mó léng, ㄇㄛˊ ㄌㄥˊ, 模棱 / 模稜] ambiguous; undecided and unclear
不明确[bù míng què, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄑㄩㄝˋ, 不明确 / 不明確] indefinite; unclear
不清[bù qīng, ㄅㄨˋ ㄑㄧㄥ, 不清] unclear
[lóng, ㄌㄨㄥˊ, 胧 / 矓] hazy; unclear

*unclear* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, n] (int) (1) (abbr) used to express approval, especially in slurred or unclear speech (abbr. of interjection "un"); (2) (See ぬ・1) negative verb ending used in informal speech (abbr. of negative verb ending "nu"); (3) (See 乃・の) abbr. of particle "no"; (4) (See に) abbr. of particle "ni" (used especially when it precedes the verb "naru")
不明瞭[ふめいりょう, fumeiryou] (adj-na,n) dimness; obscurity; indistinctness; unclear; unintelligible
何方付かず[どっちつかず, docchitsukazu] (adj-na,n,adj-no) (uk) gray area; grey area; unclear area; uncertain
暗い(P);昏い;冥い;闇い[くらい, kurai] (adj-i) (1) (uk) dark; gloomy; (2) dark (in colour); dull; (3) depressed; dispirited; (4) sorrowful; bitter (as in a dark past); (5) unclear; unfamiliar; unknown; (P)
暗然;黯然;闇然[あんぜん, anzen] (adj-t,adv-to) (1) dark; gloomy; black; unclear; (2) doleful; discouraged; disappointed; tearful; dispirited
論旨不明[ろんしふめい, ronshifumei] (n,adj-na) the point of an argument being unclear; the tenor of an argument being poorly reasoned

*unclear* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบลอ[n.] (bloē) EN: blur ; become unclear ; become indistinct FR: brouiller
กำกวม[adj.] (kamkūam) EN: equivocal ; obscure ; doubtful ; ambiguous ; vague ; unclear ; dubious FR: équivoque ; ambigu ; vague
กะหน็องกะแหน็ง[adj.] (kanǿngkanae) EN: unclear FR:
เคลือบคลุม[adj.] (khleūapkhlu) EN: obscure ; vague ; indeterminate ; unclear ; equivocal ; cryptic ; ambiguous FR: ambigu ; obscur ; vague ; équivoque
คลุมเครือ[adj.] (khlumkhreūa) EN: ambiguous ; vague ; fuzzy ; unclear ; obscure FR: flou ; imprécis ; vague ; ambigu
ขุ่น[adj.] (khun) EN: turbid ; muddy ; mucky ; turbid ; murky ; unclear FR: trouble ; turbide ; boueux
เลือน[v.] (leūoen) EN: become dim ; fade ; dissolve ; vanish ; be unclear ; be indistinct FR: s'estomper ; s'effacer
เลือน[adj.] (leūoen) EN: blurred ; dim ; obscured ; indistinct ; fuzzy ; faint ; unclear FR: trouble ; flou ; indistinct ; imprécis ; vague
หน็องแหน็ง[adj.] (nǿng-naeng) EN: unclear FR:
สลัว[adj.] (salūa) EN: dim ; dull ; hazy ; obscure ; faint ; indistinct ; blurred ; misty ; unclear FR: obscur ; indistinct
สลัว ๆ[adj.] (salūa-salūa) EN: dim ; dull ; hazy ; obscure ; faint ; indistinct ; blurred ; misty ; unclear FR: obscur ; indistinct

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *unclear*
Back to top