ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

comprehensible

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *comprehensible*, -comprehensible-

comprehensible ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
comprehensible (adj.) ที่เข้าใจได้ Syn. understandable, intelligible
English-Thai: HOPE Dictionary
comprehensible(คอมพริเฮน'ซะเบิล) adj. ซึ่งสามารถเข้าใจได้,ฉลาด, Syn. intelligible,comprehendible -Conf. comprehensive
English-Thai: Nontri Dictionary
comprehensible(adj) ซึ่งสามารถเข้าใจได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Caught up in some incomprehensible hierarchy, dressed in a blue-striped uniform, sometimes classified under the decree known as "Nacht und Nebel"ถูกให้ยศตำแหน่ง โดยไม่เป็นที่เข้าใจ ถูกให้ใส่เครื่องแบบสีฟ้าลายทาง และถูกตีตราด้วยตัวย่อของคำว่า "Nacht und Nebel"
It's almost incomprehensible, billions of amazingly complex patterns permanently whirling around us and never repeat themselves.It's almost incomprehensible, billions of amazingly complex patterns... ...permanently whirling around us and never repeat themselves.
I get the feeling that in her own incomprehensible way... she's trying to overcome something.เรารู้สึกได้ว่า เธอกำลังสับสนในตัวเอง เธอกำลังพยายามเอาชนะบางอย่าง
I saw images, thousands of them, most were a blur, totally incomprehensible, but others were clearer.ฉันเห็นรูปภาพ เป็นพันเลย ส่วนใหญ่จะเบลอๆ ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้เลย
What's all the racket? I would find it incomprehensible that the answer would be no.ฉันอยากจะพบว่ามันไม่สามารถ เข้าใจได้ว่าคำตอบจะไม่มี
I thought Zhuge Zhengwo had some incomprehensible power, but the whole time he's been relying on a mind-reading girl!นึกว่าจูเก๋อเจิ้งหว่อ มีพลังวิเศษอะไรเสียอีก ที่แท้ตลอดเวลาที่ผ่านมา อาศัยการอ่านใจของผู้หญิงคนหนึ่ง
It has got sat-nav, incomprehensible of course, reversing cameras, decent audio system, automatic air-conditioning, audio controls on the steering wheel, digital dashboard... pretty good.มีดาวเทียมนำทาง กล้องถอยหลัง ระบบเครื่องเสียง แอร์อัตโนมัติ ชุดควบคุมวิทยุบนพวงมาลับ
Incomprehensible cosmic anomalies that could wipe us out in an instant.ความผิดปกติที่ไม่สามารถเข้าใจ จักรวาลที่สามารถเช็ดพวกเราออกมาในทันที
This PRISM story is still incomprehensible.เรื่องพริซึ่มก็เข้าใจยากนะ

comprehensible ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拙涩[zhuō sè, ㄓㄨㄛ ㄙㄜˋ, 拙涩 / 拙澀] clumsy and incomprehensible; botched writing
[lán, ㄌㄢˊ, 囒] confused chatter; incomprehensible babble; variant of 讕|谰, to accuse unjustly
之乎者也[zhī hū zhě yě, ㄓ ㄏㄨ ㄓㄜˇ ㄧㄝˇ, 之乎者也] four common characters of classical Chinese (成语 saw); fig. semi-incomprehensible talk; double Dutch; all Greek to me
哩哩罗罗[lī lī luō luō, ㄌㄧ ㄌㄧ ㄌㄨㄛ ㄌㄨㄛ, 哩哩罗罗 / 哩哩羅羅] onomat. endless mumbling; verbose and incomprehensible; talking endlessly
深不可测[shēn bù kě cè, ㄕㄣ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄘㄜˋ, 深不可测 / 深不可測] deep and unmeasurable (成语 saw); unfathomable depths; incomprehensible; enigmatic and impossible to predict

comprehensible ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
意味が通じる[いみがつうじる, imigatsuujiru] (exp,v1) to be comprehensible
むにゃむにゃ;もにゃもにゃ[, munyamunya ; monyamonya] (adv) mumbling; incomprehensible muttering; talking with food in one's mouth; talking in sleep
不可解[ふかかい, fukakai] (adj-na,n) mystery; baffling; inexplicable; incomprehensible; (P)
分かり悪い;分かりにくい;分かり難い(oK);判り難い;解り悪い(oK);解り難い[わかりにくい, wakarinikui] (adj-i) hard to understand; incomprehensible; unintelligible
割り切れない[わりきれない, warikirenai] (adj-i) indivisible; unconvincing; incomprehensible; unaccounted for
意味が通らない[いみがとおらない, imigatooranai] (adj-i) incomprehensible; not making sense
楽屋落ち[がくやおち, gakuyaochi] (n) (1) shoptalk; matters incomprehensible to outsiders; (2) inside joke; private joke
珍紛漢紛(P);珍糞漢糞[ちんぷんかんぷん, chinpunkanpun] (exp,adj-na,n) (uk) unintelligible language; incoherent language; talking nonsense; "all Greek to me"; double Dutch; (something) incomprehensible; babble; gibberish; jargon; gobbledygook; (P)
解せない[げせない, gesenai] (exp,adj-i) inscrutable; incomprehensible
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r,vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf,v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P)

comprehensible ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่ได้ความ[v. exp.] (mai dāi khw) EN: make no sense ; be contrary to all expectations ; fall short of somebody's expectations ; not come up to somebody's expectations ; it's incomprehensible FR: ne pas avoir de sens

comprehensible ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schleierhaft; unverständlich {adj} | schleierhafter | am schleierhaftestenincomprehensible | more incomprehensible | most incomprehensible

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า comprehensible
Back to top