ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ill-defined

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ill-defined*, -ill-defined-