ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-unclear-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น unclear, *unclear*,

-unclear- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It is unclear precisely what happened with himมันไม่ชัดเจนแน่นอนว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you do not sleep, you might become unclear in the head.หากคุณไม่ได้นอนหลับ คุณอาจจะกลายเป็นไม่มีความ ชัดเจนในหัว
And it is unclear how they are connected to this blaze or to the car explosion nearby.และไม่ปรากฏว่าเกี่ยวข้องกับไฟไหม้ หรือเหตุระเบิดรถใกล้ๆกันอย่างไร
Howard, look this over and tell me what's unclear to you.ฮาวเวิร์ด ดูแล้วบอกทีว่า นายรู้เรื่องหรือเปล่า
Look this over and tell me what's unclear to you.งั้นช่วยดูทีว่า นายรู้เรื่องหรือเปล่า
It's still unclear whether his son, Joseph Tobin, or the rest of the family, was involved in the scheme.ซึ่งยังไม่เป็นที่กระจ่างว่า ลูกชายของเขา โจเซฟ โทบิน หรือสมาชิกที่เหลือในครอบครัวนั้น มีส่วนเกี่ยวข้องในแผนการนี้หรือไม่
Is it unclear when I give an order?ฉันไม่ได้สั่งคุณไว้อย่างชัดเจนหรือ
This indicates a journey. It's unclear whether it's a journey from the past or in the future, but I'm seeing an image.นี่บอกถึงการเดินทาง ไม่ชัดเจนว่าในอดีต หรืออนาคต
Yare utterly unclear on how to be dead.ท่าทางคุณจะไม่เข้าใจ ความหมายของคำว่า"ตาย"จริงๆนะ
We're trying, but it's unclear if we're going to be able to.เราพยายามอยู่ แต่เราไม่แน่ชัดว่าจะทำได้หรือไม่
It's unclear how long her immune system will be able to fight off the virus.มันไม่ชัดเจนว่าระบบภูมิคุ้มกันของเธอ จะต้านไวรัสได้นานแค่ไหน
As casualty reports come in, it's still unclear exactly what it was that hit Hong Kong.มีรายงานผู้บาดเจ็บเข้ามา ตอนนี้เรายังไม่ทราบแน่ชัดว่าอะไรพุ่งเข้าชนฮ่องกง
How hard is that? Not the thing I'm unclear on.นี่มันยากนะ อย่างกับไม่มีอะไรที่ผมไม่เข้าใจเลย

-unclear- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
目前还不清楚[mù qián hái bù qīng chǔ, ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ ㄏㄞˊ ㄅㄨˋ ㄑㄧㄥ ㄔㄨˇ, 目前还不清楚 / 目前還不清楚] at present it is still unclear ....

-unclear- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, n] (int) (1) (abbr) used to express approval, especially in slurred or unclear speech (abbr. of interjection "un"); (2) (See ぬ・1) negative verb ending used in informal speech (abbr. of negative verb ending "nu"); (3) (See 乃・の) abbr. of particle "no"; (4) (See に) abbr. of particle "ni" (used especially when it precedes the verb "naru")
何方付かず[どっちつかず, docchitsukazu] (adj-na,n,adj-no) (uk) gray area; grey area; unclear area; uncertain

-unclear- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบลอ[n.] (bloē) EN: blur ; become unclear ; become indistinct FR: brouiller
กำกวม[adj.] (kamkūam) EN: equivocal ; obscure ; doubtful ; ambiguous ; vague ; unclear ; dubious FR: équivoque ; ambigu ; vague
กะหน็องกะแหน็ง[adj.] (kanǿngkanae) EN: unclear FR:
เคลือบคลุม[adj.] (khleūapkhlu) EN: obscure ; vague ; indeterminate ; unclear ; equivocal ; cryptic ; ambiguous FR: ambigu ; obscur ; vague ; équivoque
คลุมเครือ[adj.] (khlumkhreūa) EN: ambiguous ; vague ; fuzzy ; unclear ; obscure FR: flou ; imprécis ; vague ; ambigu
ขุ่น[adj.] (khun) EN: turbid ; muddy ; mucky ; turbid ; murky ; unclear FR: trouble ; turbide ; boueux
เลือน[v.] (leūoen) EN: become dim ; fade ; dissolve ; vanish ; be unclear ; be indistinct FR: s'estomper ; s'effacer
เลือน[adj.] (leūoen) EN: blurred ; dim ; obscured ; indistinct ; fuzzy ; faint ; unclear FR: trouble ; flou ; indistinct ; imprécis ; vague
หน็องแหน็ง[adj.] (nǿng-naeng) EN: unclear FR:
สลัว[adj.] (salūa) EN: dim ; dull ; hazy ; obscure ; faint ; indistinct ; blurred ; misty ; unclear FR: obscur ; indistinct
สลัว ๆ[adj.] (salūa-salūa) EN: dim ; dull ; hazy ; obscure ; faint ; indistinct ; blurred ; misty ; unclear FR: obscur ; indistinct

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -unclear-
Back to top