ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*uncertainty*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น uncertainty, -uncertainty-

*uncertainty* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
uncertainty (n.) ความไม่มั่นใจ (ต่อเหตุการณ์ ชะตาชีวิต ฯลฯ) See also: ความรู้สึกไม่แน่ใจ, ความรู้สึกไม่มั่นคง Syn. hesitation, irresolution, indecision, ambivalence Ops. certainty
uncertainty (n.) ความไม่แน่นอน Syn. unpredictability, indeterminacy, indefiniteness Ops. certainty
English-Thai: HOPE Dictionary
uncertainty(อันเซอ'เทินที) n. ความไม่แน่นอน,ความไม่แน่ใจ,ความลังเล,ความคลุมเครือ, Syn. doubt,indecision
English-Thai: Nontri Dictionary
uncertainty(n) ความไม่แน่นอน,ความลังเล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
uncertaintyความไม่แน่นอน, ความเคลือบคลุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเลอะเลือน (n.) uncertainty See also: shiftlessness, vagueness Syn. ความคลุมเครือ Ops. ความชัดแจ้ง, ความชัดเจน, ความแน่นอน
ความเลื่อนลอย (n.) uncertainty See also: shiftlessness, vagueness Syn. ความคลุมเครือ, ความเลอะเลือน Ops. ความชัดแจ้ง, ความชัดเจน, ความแน่นอน
ความไม่เที่ยง (n.) uncertainty See also: dubiousity Ops. ความแน่นอน
ความไม่แน่นอน (n.) uncertainty See also: dubiousity Syn. ความไม่เที่ยง Ops. ความแน่นอน
ดีมิดี (conj.) word indicating of uncertainty Syn. อาจได้อาจเสีย, เสี่ยงได้เสี่ยงเสีย
ดีไม่ดี (conj.) word indicating of uncertainty Syn. อาจได้อาจเสีย, เสี่ยงได้เสี่ยงเสีย, ดีมิดี
อาจได้อาจเสีย (conj.) word indicating of uncertainty Syn. เสี่ยงได้เสี่ยงเสีย, ดีมิดี
เสี่ยงได้เสี่ยงเสีย (conj.) word indicating of uncertainty Syn. อาจได้อาจเสีย, ดีมิดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
After hours of uncertainty, the traffic is now moving smoothly from the United States into Mexico.หลังวุ่นวายอยู่หลายชั่วโมงตอนนี้จราจรเคลื่อนตัวสะดวก... ...จากสหรัฐเข้าเม็กซิโก
He stood on the shore of uncertainty and dove right in. Splash.เขายืนอยู่บนฝั่ง ของความไม่แน่นอน และมีนกพิราบมา, Splash
I felt overwhelmed by the uncertainty of what I had.ผมรู้สึกถูกท่วมไปด้วยความไม่แน่นอนของอะไรที่ผมเป็น
In times of great uncertainty, it's even more importantในเวลาที่ความไม่แน่นอนเกิดขึ้น มันสำคัญมาก
The only uncertainty concerns their scale.สิ่งเดียวที่ไม่แน่นอน คือการคาดคะเน
I wrote this song as sort of a statement about uncertainty and having a certain amount of anxiety about the future.ฉันเขียนบทเพลงนี้ขึ้นมาจากวลีแห่งความไม่แน่นอน ในขณะที่มีความร้อนใจและเป็นกังวลเกี่ยวกับอนาคตอยู่พอประมาณ
Filled with economic uncertainty and unbridled social woe. Because if there's two things america needs right now,ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เน่าเฟะ เพราะสองสิ่งที่อเมริกาต้องการคือ...
Breathe out fear and uncertainty and breathe in safety and peace.หายใจออก ความกลัวและความไม่แน่นอน และหายใจ
But that uncertainty will soon be resolved.ยังไม่แน่ใจมากนักว่าเหตุการณ์เหล่านี้ จะแก้ไขได้ในระยะอันสั้น
And now, after much fear and uncertainty, those passengers are going home.บัดนี้ หลังจากความกลัวและความคลุมเครือ ผู้โดยสารเหล่านั้นกำลังกลับบ้าน
You can think about Heisenberg's "Uncertainty Principle"คุณลองเปรียบกฎว่าด้วยความไม่เสถียรของไฮเซนเบิร์ก
I've had enough living in such uncertainty and anxiety.ฉันไม่อยากทนอยู่กับความหวั่นกลัวและกระวนกระวายแบบนี้แล้ว

*uncertainty* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不确定性原理[bù què dìng xìng yuán lǐ, ㄅㄨˋ ㄑㄩㄝˋ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ ㄩㄢˊ ㄌㄧˇ, 不确定性原理 / 不確定性原理] Heisenberg's uncertainty principle (1927)
不确定[bù què dìng, ㄅㄨˋ ㄑㄩㄝˋ ㄉㄧㄥˋ, 不确定 / 不確定] uncertain; uncertainty

*uncertainty* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
とも無く[ともなく, tomonaku] (exp) (uk) phrase used to express the uncertainty or lack of intent in what precedes it
とやら[, toyara] (prt) (See やら・2) indicates uncertainty or second hand nature of information quoted
やら[, yara] (prt) (1) indicates a non-exhaustive list of items; (2) denotes uncertainty
不安心[ふあんしん, fuanshin] (adj-na,n) uneasiness; uncertainty; anxiety; apprehension; restlessness; insecurity; suspense; fear
不定[ふじょう(P);ふてい, fujou (P); futei] (adj-na,n,adj-no) uncertainty; insecurity; inconstancy; indefinite; undecided; (P)
不透明感[ふとうめいかん, futoumeikan] (n) sense of uncertainty; lack of clarity; indecisiveness
生活不安[せいかつふあん, seikatsufuan] (n) worry (uncertainty, uneasiness, insecurity) about one's life (future)
疑い[うたがい, utagai] (n) doubt; question; uncertainty; skepticism; scepticism; suspicion; distrust; (P)
疑り[うたぐり, utaguri] (n) doubt; question; uncertainty; skepticism; scepticism; suspicion; distrust
老少不定[ろうしょうふてい;ろうしょうふじょう, roushoufutei ; roushoufujou] (n) Death comes to old and young alike; uncertainty of life

*uncertainty* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แฮะ[interj.] (hae) EN: Eeh! (uncertainty) ; Indeed! ; Totally! ; Really! FR: Euh ! (incertitude)
กังขา[n.] (kangkhā) EN: doubt ; uncertainty ; skepticism FR: doute [m]
ความไม่แน่ใจ[n. exp.] (khwām mai n) EN: uncertainty ; uncertainties [pl] FR:
หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนแบร์ก[n. exp.] (lak khwām m) EN: Heisenberg uncertainty principle ; uncertainty principle FR: principe d'incertitude de Heisenberg [m] ; principe d'incertitude [m] ; principe d'indétermination [m]

*uncertainty* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unschärferelation {f}uncertainty relation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *uncertainty*
Back to top