ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-uncertainty-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น uncertainty, *uncertainty*,

-uncertainty- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He stood on the shore of uncertainty and dove right in. Splash.เขายืนอยู่บนฝั่ง ของความไม่แน่นอน และมีนกพิราบมา, Splash
I felt overwhelmed by the uncertainty of what I had.ผมรู้สึกถูกท่วมไปด้วยความไม่แน่นอนของอะไรที่ผมเป็น
The only uncertainty concerns their scale.สิ่งเดียวที่ไม่แน่นอน คือการคาดคะเน
I wrote this song as sort of a statement about uncertainty and having a certain amount of anxiety about the future.ฉันเขียนบทเพลงนี้ขึ้นมาจากวลีแห่งความไม่แน่นอน ในขณะที่มีความร้อนใจและเป็นกังวลเกี่ยวกับอนาคตอยู่พอประมาณ
Filled with economic uncertainty and unbridled social woe. Because if there's two things america needs right now,ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เน่าเฟะ เพราะสองสิ่งที่อเมริกาต้องการคือ...
Breathe out fear and uncertainty and breathe in safety and peace.หายใจออก ความกลัวและความไม่แน่นอน และหายใจ
But that uncertainty will soon be resolved.ยังไม่แน่ใจมากนักว่าเหตุการณ์เหล่านี้ จะแก้ไขได้ในระยะอันสั้น
I've had enough living in such uncertainty and anxiety.ฉันไม่อยากทนอยู่กับความหวั่นกลัวและกระวนกระวายแบบนี้แล้ว
For others, it's the flames of uncertainty that plague them.สำหรับบางคน มันคือเปลวไฟแห่งความไม่แน่ใจที่แพร่ไปทั่ว
Navigating the waters of uncertainty in search of his own future.เดินเรือไปในทิศทางอันไม่แน่นอน เพื่อตามหาอนาคตของเขาด้วยตัวเขาเอง
Would you prefer an application of Heisenberg's uncertainty principle?นายอยากได้ การประยุกต์ที่เรียบง่ายกว่า ของหลักความไม่แน่นอน ของไฮเซนเบิร์กเหรอ
As uncertainty has grown, many banks have restricted lending... credit markets have frozen... and families and businesses have found it harder to borrow money.ขณะที่ความไม่แน่นอนได้เติบโตขึ้น, ธนาคารหลายแห่งมีการ จำกัด การปล่อยสินเชื่อ ... ตลาดสินเชื่อได้แช่แข็ง ...

-uncertainty- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不确定性原理[bù què dìng xìng yuán lǐ, ㄅㄨˋ ㄑㄩㄝˋ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ ㄩㄢˊ ㄌㄧˇ, 不确定性原理 / 不確定性原理] Heisenberg's uncertainty principle (1927)

-uncertainty- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
とも無く[ともなく, tomonaku] (exp) (uk) phrase used to express the uncertainty or lack of intent in what precedes it
とやら[, toyara] (prt) (See やら・2) indicates uncertainty or second hand nature of information quoted
やら[, yara] (prt) (1) indicates a non-exhaustive list of items; (2) denotes uncertainty
老少不定[ろうしょうふてい;ろうしょうふじょう, roushoufutei ; roushoufujou] (n) Death comes to old and young alike; uncertainty of life

-uncertainty- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กังขา[n.] (kangkhā) EN: doubt ; uncertainty ; skepticism FR: doute [m]
ความไม่แน่ใจ[n. exp.] (khwām mai n) EN: uncertainty ; uncertainties [pl] FR:
หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนแบร์ก[n. exp.] (lak khwām m) EN: Heisenberg uncertainty principle ; uncertainty principle FR: principe d'incertitude de Heisenberg [m] ; principe d'incertitude [m] ; principe d'indétermination [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -uncertainty-
Back to top