ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*therefore*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น therefore, -therefore-

*therefore* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
therefore (adv.) เพราะฉะนั้น See also: ดังนั้น Syn. as a result, consequently, hence
English-Thai: HOPE Dictionary
therefore(แธร์'ฟอ) เพราะฉะนั้น
English-Thai: Nontri Dictionary
therefore(adv) เพราะฉะนั้น,ดังนั้น,เช่นนั้น,เนื่องจากนั้น,โดยเหตุนั้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉะนั้น (conj.) therefore See also: in consequence, there by, thereupon, thence, hence, thus, as Syn. เพราะฉะนั้น, โดยเหตุนั้น
ดังนั้น (conj.) therefore See also: in consequence, there by, thereupon, thence, hence, thus, as Syn. เพราะฉะนั้น, ฉะนั้น, โดยเหตุนั้น
เพราะฉะนี้ (conj.) therefore See also: for this reason, wherefore, hence, consequently, in consequence, so, as Syn. ด้วยเหตุนี้, เหตุดังนี้
เพราะเช่นนั้น (conj.) therefore See also: so, thus, for that reason Syn. ดังนั้น, เพราะฉะนั้น
เหตุดังนี้ (conj.) therefore See also: for this reason, wherefore, hence, consequently, in consequence, so, as Syn. ด้วยเหตุนี้
โดยเหตุนั้น (conj.) therefore See also: in consequence, there by, thereupon, thence, hence, thus, as Syn. เพราะฉะนั้น, ฉะนั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They stand in the way of action. Therefore, we abolish them.พวกเขายึดหมั่นในสิ่งที่ทำอยู่ ดังนั้นเราจึงตัดขาดพวกเขา
They are inferior and therefore enemies of the state.เสือกับกวางอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ ในเมื่อเราเป็นเสือ
Early days yet, sir. Therefore it must be an alloy.ดังนั้นมันจะต้องคือโลหะผสม
I well remember - and bear in mind, I was platoon sergeant - it therefore was behove of me to keep morale up - so I said, more as a laugh, cos it wasn't tense or below par...ฉันยังจำได้และจำใจ ฉันเป็นจ่าทหาร มันจึงเป็นของฉันเพื่อให้ กำลังใจในการทำงาน
It is therefore our holy duty to put our feet upon it, to enter it, to put the marks of our guns and our wheels and our flags upon it!เพราะฉะนั้นจึงเป็นภาระอันศักดิ์สิทธิ์ ที่เราจะขจัดความกลัว ที่มีมานาน
I shall rule, therefore, that the charge of slander be dismissed.ผมขอตัดสินว่า ข้อหาหมิ่นประมาทนั้นถูกยกฟ้อง
I am, therefore, an attorney.เพราะฉะนั้น ผมคือทนายความ
Whoever he is, he's obviously seen us with the Princess and must, therefore, die.ไม่ว่ามันจะเป็นใคร เห็นชัดๆว่ามันเห็นเรากับเจ้าหญิงแล้ว เราต้องเก็บมัน
The German war is, therefore, at an end. [ Footsteps Approaching ] [ Knocking ] But let us not forget for a moment--เดี๋ยวพวกทหารยามคงเข้ามา
"Watch ye, therefore, for ye know not when the master of the house cometh.""จงดูดังนั้นสำหรับพวกเจ้าไม่รู้เมื่อต้นแบบของบ้านจะมา".
And therefore, even though it is a Sunday but especially because it is a Sunday you will see me immediately after this service climbing Ffynnon Garw with God's soil in my hand.และดังนั้น แม้ว่ามันจะเป็นวันอาทิตย์ แต่เพราะว่ามันเป็นวันอาทิตย์นี่เอง
And therefore is not by any to be enterprised lightly, or wantonly, to satisfy man's carnal lusts and appetites, but reverently, discreetly, advisedly, soberly, and in the fear of God, duly considering the causes for which matrimony was ordained.และในขณะนี้ถ้าไม่มีใครหาญกล้า เข้ามาอย่างไม่จริงจังหรือพิเรนทร์ เพื่อที่จะคัดค้านด้วยความปรารถนา ในทางกามาและความกระหาย แต่ด้วยความเคารพ ด้วยการไตร่ตรอง การมีสติ ความสุขุม

*therefore* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
因而[yīn ér, ㄦˊ, 因而] therefore; as a result; thus; and as a result, ...
所以[suǒ yǐ, ㄙㄨㄛˇ ㄧˇ, 所以] therefore; as a result; so
故此[gù cǐ, ㄍㄨˋ ㄘˇ, 故此] therefore
故而[gù ér, ㄍㄨˋ ㄦˊ, 故而] therefore

*therefore* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
からして[, karashite] (exp) (1) even; for starters; (2) (emphatic form of から) so; therefore; (3) judging from; based on; (4) since; from
それだから[, soredakara] (exp) therefore; and so; for that reason; accordingly; consequently; hence
だもんで;だもので[, damonde ; damonode] (exp) thereupon; therefore; because of that
であるから;であるからして[, dearukara ; dearukarashite] (exp) therefore; and so; for that reason; accordingly; consequently; hence
其処で[そこで, sokode] (conj) (uk) so; accordingly; now; then; thereupon; therefore; (P)
因って;仍って;依って;縁って[よって, yotte] (conj) (uk) therefore; consequently; accordingly; because of
因りて;依りて;仍りて[よりて, yorite] (conj) (arch) (See 因って) as such; for that reason; therefore; consequently
就いては[ついては, tsuiteha] (conj) in line with this; therefore; consequently; so; such being the case; in that regard; in this connection
就きましては[つきましては, tsukimashiteha] (conj) (pol) (uk) (See 就いては) in line with this; therefore
従って[したがって, shitagatte] (conj) (uk) (See にしたがって) therefore; consequently; accordingly; (P)
故に[ゆえに, yueni] (conj) (uk) therefore; consequently; (P)
火之夜芸速男神[ひのやぎはやおのかみ, hinoyagihayaonokami] (n) (See 迦具土神) Kagutsuchi; fire deity who burned to death his mother Izanami during childbirth (and was therefore beheaded by his father Izanagi)
火結神;火産霊神[ほむすびのかみ, homusubinokami] (n) (See 迦具土神) Kagutsuchi; fire deity who burned to death his mother Izanami during childbirth (and was therefore beheaded by his father Izanagi)
迦具土神[かぐつちのかみ, kagutsuchinokami] (n) (See 伊弉冉尊,伊弉諾尊,軻遇突智,火結神,火之夜芸速男神) Kagutsuchi; fire deity who burned to death his mother Izanami during childbirth (and was therefore beheaded by his father Izanagi)

*therefore* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉะนั้น[adv.] (chanan) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as FR: alors ; dans ce cas ; donc ; en conséquence ; par conséquent
ฉะนี้[adv.] (chanī) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; consequently ; so ; thence ; hence ; whence ; as FR: de cette façon ; pour cette raison ; ainsi
ดังนั้น[adv.] (dang-nan) EN: therefore ; in consequence ; as a result ; thereby ; from there ; hence ; thus ; as ; so ; such ; in this way ; like that ; thereupon ; thence FR: donc ; ainsi ; en conséquence ; de cette façon ; alors ; dès lors ; partant
ดังนี้[adv.] (dang-nī) EN: as follows ; thus ; therefore ; so FR: comme suit ; ainsi ; de la façon suivante ; de la sorte
โดยเหตุนั้น[X] (dōi hēt nan) EN: therefore FR: à cause de cela
ด้วยเหตุนี้[conj.] (dūay hēt nī) EN: so ; therefore ; thus ; for this reason ; that is why FR: c'est pour cette raison ; de ce fait
ด้วยประการฉะนี้[adv.] (dūay prakān) EN: thus ; in this manner ; here and now ; for this reason ; therefore FR:
กระนั้น[adv.] (kranan) EN: so thus ; thus ; if so ; in that case ; then ; therefore ; well then ; now that ; of that kind ; like that ; such ; so ; nevertheless FR: dans ce cas ; ainsi ; de cette façon
เพราะฉะนั้น[adv.] (phrǿchanan) EN: for that reason ; therefore ; wherefore ; hence ; consequently ; in consequence ; so ; as FR: par conséquent ; en conséquence (de) ; pour cette raison ; cela dit
เพราะฉะนี้[conj.] (phrǿ chanī) EN: therefore FR:
เพราะเช่นนั้น[X] (phrǿ chenna) EN: therefore FR:
เพราะเหตุนี้[X] (phrǿ hēt nī) EN: for this reason ; therefore ; wherefore ; hence ; consequently ; in consequence ; so ; as FR: à cause de ça

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *therefore*
Back to top