ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wherefore

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wherefore*, -wherefore-

wherefore ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wherefore (n.) เหตุผล See also: จุดมุ่งหมายในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง Syn. reason
wherefore (adv.) ดังนั้น See also: ด้วยเหตุนั้น, เพราะฉะนั้น Syn. hence, thence, therefore
English-Thai: HOPE Dictionary
wherefore(แวร์'ฟอร์) adv. เพื่ออะไร,ทำไม conj. ด้วยเหตุผลอะไร,n. เหตุผล,สาเหตุ,มูลเหตุ
English-Thai: Nontri Dictionary
wherefore(adv) ทำไม,ไฉน,ด้วยเหตุที่,ด้วยเหตุฉะนั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Romeo, o Romeo, wherefore art thou Romeo?Romeo, oh Romeo, wherefore art thou Romeo?
Sophia! Wherefore art thou, my sweet Sophia?โวเฟีย แม่ยอดดวงใจ โซเฟียสุดที่รัก
♪ Sister, brother, wherefore art thou? ♪น้องสาว น้องชาย โอ้เธออยู่ไหนกัน
Wherefore art thou?ศิลปะเพราะฉะนั้นเจ้า

wherefore ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
来龙去脉[lái lóng qù mài, ㄌㄞˊ ㄌㄨㄥˊ ㄑㄩˋ ㄇㄞˋ, 来龙去脉 / 來龍去脈] lit. a mountain is like a dragon, with a connecting pulse throughout (fengshui term); the whys and wherefores (of a case); where sth comes from and where it is going
何故[hé gù, ㄏㄜˊ ㄍㄨˋ, 何故] wherefore

wherefore ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เพราะอะไร[adv.] (phrǿ arai) EN: for what reason ; why ; wherefore FR: à cause de quoi
เพราะฉะนั้น[adv.] (phrǿchanan) EN: for that reason ; therefore ; wherefore ; hence ; consequently ; in consequence ; so ; as FR: par conséquent ; en conséquence (de) ; pour cette raison ; cela dit
เพราะเหตุนี้[X] (phrǿ hēt nī) EN: for this reason ; therefore ; wherefore ; hence ; consequently ; in consequence ; so ; as FR: à cause de ça
ไย[X] (yai) EN: wherefore ; what ; why FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wherefore
Back to top