ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

thereupon

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *thereupon*, -thereupon-

thereupon ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
thereupon (adv.) เพราะฉะนั้น See also: เหตุฉะนั้น Syn. thereafter
thereupon (adv.) เกี่ยวกับเรื่องนั้น
thereupon (adv.) หลังจากนั้นทันที Syn. suddenly, at once, afterward
English-Thai: HOPE Dictionary
thereuponadv. หลังจากนั้นทันที,ทันทีทันใดที่,เกี่ยวกับสิ่งนั้น,พอเช่นนั้น,ครั้นแล้ว,ดังนั้น,เหตุฉะนั้น., Syn. promptly
English-Thai: Nontri Dictionary
thereupon(adv) บนสิ่งนั้น,ถัดมา,ฉะนั้น,ครั้นแล้ว,พอเช่นนั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Thereupon.เธกเธฑเธ™เน€เธ›เน‡เธ™เธญเธฐเน„เธฃเธ—เธตเนˆเนเธšเธšเธงเนˆเธฒ เธœเธกเน„เธกเนˆเธฃเธนเน‰เธˆเธฐเธซเธฒเธ„เธณเนƒเธซเธ™เธกเธฒเธญเธ˜เธดเธšเธฒเธขเธˆเธฃเธดเธ‡เน

thereupon ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
立刻[lì kè, ㄌㄧˋ ㄎㄜˋ, 立刻] forthwith; immediate; prompt; promptly; straightway; thereupon; at once
于是[yú shì, ㄩˊ ㄕˋ, 于是 / 於是] thereupon; as a result; consequently; thus; hence
[nǎi, ㄋㄞˇ, 迺] thereupon
[yuán, ㄩㄢˊ, 爰] thus; thereupon; following on from that; hence; where?; to change (into); ancient unit of weight and money; surname Yuan

thereupon ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
すると[, suruto] (conj) thereupon; hereupon; (P)
そんで[, sonde] (conj) (col) (See 其れで) and; thereupon; because of that
だもんで;だもので[, damonde ; damonode] (exp) thereupon; therefore; because of that
其れで[それで, sorede] (conj) (uk) and; thereupon; because of that; (P)
其処で[そこで, sokode] (conj) (uk) so; accordingly; now; then; thereupon; therefore; (P)
所へ[ところへ, tokorohe] (exp) (uk) thereupon; shortly thereafter

thereupon ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดังนั้น[adv.] (dang-nan) EN: therefore ; in consequence ; as a result ; thereby ; from there ; hence ; thus ; as ; so ; such ; in this way ; like that ; thereupon ; thence FR: donc ; ainsi ; en conséquence ; de cette façon ; alors ; dès lors ; partant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า thereupon
Back to top