ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*sideways*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น sideways, -sideways-

*sideways* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sideways (adv.) โดยมองไปด้านข้าง See also: มองข้างๆ, เฉียงๆ, เอียงๆ Syn. indirectly, from the side
sideways (adj.) ซึ่งมองไปด้านข้าง
walk sideways (vi.) เดินเอียงข้าง See also: เดินหลบๆ เลี่ยงๆ Syn. veer, tilt
English-Thai: Nontri Dictionary
sideways(adv) ข้างทาง,ทางข้าง,ไปด้านข้าง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้างทาง (n.) sideways See also: sidelong, edgeways
ค้อน (v.) glance sideways See also: look askance Syn. มองค้อน, ค้อนขวับ
ค้อนขวับ (v.) glance sideways See also: give a cold, look askance
ค้อนขวับ (v.) glance sideways See also: look askance Syn. มองค้อน
ค้อนควัก (v.) glance sideways See also: give a cold, look askance Syn. ค้อนขวับ
ชายตาดู (v.) look sideways See also: look from the corner of the eyes, cast a sidelong glance at Syn. ชายตาแล
ชายตาแล (v.) look sideways See also: look from the corner of the eyes, cast a sidelong glance at
มองค้อน (v.) glance sideways See also: look askance Syn. ค้อนขวับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Over, sideways, and underเหนือขึ้นไป หรือด้านซีกโลก หรือลึกลงไป
I'll go to hell body and soul before I look sideways at you again.ฉันยอมไปนรกทั้งร่างและใจ ดีกว่าจะมองหน้าหล่อน อีกครั้ง
Well, your hat should be on sideways, shouldn't it?หมวกลูกต้องหันแบบนี้, ไม่ใช่แบบนั้น?
Stick your hand out sideways, not palm down.ติดมือของคุณออกไปด้านข้างไม่ปาล์มลง
A young plant... that grow sideways... can be reshaped this way or that wayต้นไม้ ที่โตตามข้างๆ มันสามารถเปลี่ยนรูปร่างตัวเองไปมาได้
This elevator can go sideways, longways, slantways and any other ways you can think of.มันไปข้างๆ ตรงๆ เฉียงๆ ทุทางที่เธอนึกเลย
What is your impression? It is useless to push your cart sideways, one could not wish Nobu-san to be anyone other than Nobu-san.มันไร้ประโยชน์ที่จะวางรถเข็นไว้ข้าง เราไม่สามารถ หวังให้ท่านโนบุซังเป็นคนอื่นมากกว่าโนบุซัง
Fucking crackhead Mazursky took a sideways shit on the living room carpet.ไอ้บ้ามาเซอร์กี้มานั่งขี้\ ใส่พรมในห้องนั่งเล่น
"april 16th"... fuck me sideways,listen to this."16 เมษายน" ให้ดิ้นตาย ฟังนี่นะ
Looks like a "b" and "e" gone sideways. A bunch of priors in the area.ดูเหมือนตัว บี กับ อี ตะแคงข้าง เละมากตรงนั้น
You've got to crack it sideways, inwards.ต้องตีจากด้านข้างเข้าด้านใน
So these guys had to hang all day long sideways 10 feet in the air.แล้ว พวกเขาก็ต้องห้อยอยู่อย่างนั้นทั้งวัน ท่าตะแคง สูง 10 ฟุตจากพื้น

*sideways* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
旁敲侧击[páng qiāo cè jī, ㄆㄤˊ ㄑㄧㄠ ㄘㄜˋ ㄐㄧ, 旁敲侧击 / 旁敲側擊] glancing knock, sideways stroke (成语 saw); fig. circuitous attack in words or writing; to attack by innuendo; to satirize; to cast oblique aspersions

*sideways* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
横に[よこに, yokoni] (adv) (1) horizontally; flat; (2) across; crossways; crosswise; sideways; abreast
横ばい(P);横這い[よこばい(P);ヨコバイ, yokobai (P); yokobai] (n,vs) (1) (よこばい only) sidewise crawl (e.g. of a crab); crawling sideways; (n) (2) (uk) leafhopper (insect); jassid; (3) (abbr) (uk) (See ヨコバイガラガラヘビ) sidewinder (Crotalus cerastes); (4) levelling off; stabilizing; (P)
横倒し[よこだおし, yokodaoshi] (n) falling over; toppling sideways
横向き[よこむき, yokomuki] (n) turning sideways; landscape orientation
横向く[よこむく, yokomuku] (v5k) to turn sideways
横投げ[よこなげ, yokonage] (n) throwing sideways
横様[よこざま;よこさま, yokozama ; yokosama] (adj-na,n) wickedness; sideways; unreasonable
横滑り[よこすべり, yokosuberi] (n,vs) skid; slipping or skidding sideways; shifting to another post
横行[おうこう(P);おうぎょう(ok), oukou (P); ougyou (ok)] (n,vs,adj-no) (1) walking sideways; staggering; striding; (2) being rampant; being widespread; being prevalent; (P)
横転[おうてん, outen] (n,vs) turning sideways; barrel roll; (P)

*sideways* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชำเลือง[v.] (chamleūang) EN: glance ; look sideways ; look from the corner of the eye FR: lorgner ; reluquer
ชำเลืองตา[v. exp.] (chamleūang ) EN: glance ; look sideways ; look from the corner of the eye FR: lorgner ; reluquer
ชม้อย[v.] (chamøi) EN: coy ; glance sideways ; cast sidelong glances FR: faire les yeux doux
ข้างทาง[n.] (khāng thāng) EN: sideways ; sidelong ; edgeways FR:
ค้อน[v.] (khøn) EN: glance sideways ; look askance ; look upon with disdain ; give a dirty look ; give a sidelong glance FR: porter un regard désapprobateur
ค้อนควัก[n.] (khønkhwak) EN: glance sideways FR:
ค้อนขวับ[n. exp.] (khøn khwap) EN: glance sideways FR:
เหลือบตา[v. exp.] (leūap tā) EN: glance (at) ; look sideways (at) FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *sideways*
Back to top