ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sidelong

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sidelong*, -sidelong-

sidelong ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sidelong (adj.) เอียงไปด้านข้าง See also: เอียงไปข้างหนึ่ง
sidelong (adv.) เอียงไปข้างหนึ่ง See also: เอียงไปด้านข้าง Syn. indirectly, edgeways, sideways, sideward
English-Thai: HOPE Dictionary
sidelong(ไซดฺ'ลอง) adj.,adv. ไปทางข้างหนึ่ง,เอียงข้าง,ลาดไปทางข้างหนึ่ง,โดยอ้อม,วกเวียน., Syn. oblique

sidelong ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
尻目;後目(oK)[しりめ, shirime] (n) (See 尻目にかける) backward glance; sidelong glance
斜眼[しゃがん, shagan] (n) sidelong glance; squint
暗送秋波[あんそうしゅうは, ansoushuuha] (n) giving an amorous sidelong look; casting an amorous glance (at); playing up to someone behind the scenes
横目[よこめ, yokome] (n) sidelong glance; (P)
流し目;ながし目;ながし眼[ながしめ, nagashime] (n) (1) sidelong glance; (2) flirtatious glance
横睨み[よこにらみ, yokonirami] (n) sharp-sidelong glance; glare

sidelong ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชม้อย[v.] (chamøi) EN: coy ; glance sideways ; cast sidelong glances FR: faire les yeux doux
ข้างทาง[n.] (khāng thāng) EN: sideways ; sidelong ; edgeways FR:
ค้อน[v.] (khøn) EN: glance sideways ; look askance ; look upon with disdain ; give a dirty look ; give a sidelong glance FR: porter un regard désapprobateur

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sidelong
Back to top