ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*separation*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น separation, -separation-

*separation* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
separation (n.) การแยกออก See also: การแบ่งแยก Syn. disconnection, disjoining, detachment
separation (n.) การอำลา See also: การลาจาก Syn. departure
separation (n.) การแยกทางกัน See also: การหย่าร้าง Syn. divorce, parting
separationist (n.) ผู้สนับสนุนการแบ่งแยก See also: ผู้แบ่งแยก
English-Thai: HOPE Dictionary
legal separationn. การหย่าร้างกันตามกฎหมาย
separation(เซพพะเร'เชิน) n. การแยกออก,การแยก,การแบ่งแยก,สถานที่แบ่งแยก,จุดหรือเส้นที่แบ่งแยก,ช่องโหว่,ช่อง,รู,โพรง,การแยกกันอยู่,การแยกตัวของส่วนล่างของขีปนาวุธออกจากส่วนบน, Syn. disconnection,severance
separationist(เซพ'พะเร'เชินนิสทฺ) n. ผู้แบ่งแยก,ผู้สนับสนุนหรือยึดถือลัทธ'การแบ่งแยก., See also: separationism n., Syn. separatist
English-Thai: Nontri Dictionary
separation(n) การแยก,การแบ่งแยก,การจากกัน,ช่องโหว่,โพรง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
separation from bed and boardการแยกกันอยู่กิน (ของสามีภริยา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legal separationการแยกกันอยู่โดยคำสั่งศาล (สามีและภริยา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
separationการแยกกันอยู่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Membrane separationการแยกด้วยเมมเบรน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Separationการแยก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การจาก (n.) separation See also: severance, separating, detaching, leaving Syn. การแยก, การพราก, การลาจาก
การพราก (n.) separation See also: severance, separating, detaching, leaving Syn. การแยก, การจาก, การลาจาก
การพลัดพราก (n.) separation See also: severance, separating, detaching, leaving Syn. การแยก, การพราก, การจาก, การลาจาก
การลาจาก (n.) separation See also: severance, separating, detaching, leaving Syn. การแยก, การพราก, การจาก
การแยก (n.) separation See also: severance, separating, detaching, leaving Syn. การพราก, การจาก, การลาจาก
ทางต่างระดับ (n.) grade separation
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No marriage counselor. No trial separation. I'm gonna get fuckin' divorced.ไม่มีผู้ให้คำปรึกษาการแต่งงาน ไม่มีการแยกการพิจารณาคดี ฉันจะได้รับไอ้หย่า
She begged me not to return to Paris, so I had a very special gift made for her to make the separation easier for both of us.เธอขอร้องไม่ให้ฉันกลับไปยังปารีส ดังนั้นฉันจึงมีของขวัญพิเศษมอบให้ เพื่อให้การแยกจากง่ายขึ้นสำหรับเราทั้งคู่
The separation march, that of the return to the sea.การเดินทาง เว้นวรรคไป ได้ โดยการหวนคืนกลับ..
Reason for separation/indifference Address/Mapo-guเหตุผลที่บอกเลิก/ จำเจ ที่อยู่ / มาโปกุ
Reason for separation/Too lavish selfish I'm here to deliverเหตุผลที่บอกเลิก/ สุรุ่ยสุร่ายและเห็นแก่ตัว ผมมาส่ง
Reason for separation/Playboy This is your love, okay?เหตุผลที่บอกเลิก / เจ้าชู้ นี่คือความรักของคุณ, โอเค?
Reason for separation/Too naive. Address/Dongjakเหตุผลที่บอกเลิก / ไร้เดียงสาเกินไป ที่อยู่ / ดองจัก
Reason for separation/incompetence Address/Dongjak Bridgeเหตุผลที่บอกเลิก / ไร้น้ำยา ที่อยู่ / สะพานดองจัก
Reason for separation/excessive violence Residence/Junguเหตุผลในการขอเลิก น่ากลัวเกินกว่าจะรับได้ สถานที่ จุงกู
Reason for separation/found a new love Residence/Mapoเหตุผลที่บอกเลิก / พบรักใหม่ ที่อยู่ / มาโป
I'm from a separation agency. You know Park Hwi-chan?ผมมาจากตัวแทนบอกแยกทาง คุณรู้จัก ปาคฮีชานมั้ย
Capsule separation, green, okay.แยกส่วนแคปซูลออก โอเค

*separation* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
透析[tòu xī, ㄊㄡˋ ㄒㄧ, 透析] dialysis (separation of crystalloids by osmosis)
三权分立[sān quán fēn lì, ㄙㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄈㄣ ㄌㄧˋ, 三权分立 / 三權分立] separation of powers
分权[fēn quán, ㄈㄣ ㄑㄩㄢˊ, 分权 / 分權] separation of powers
分色[fēn sè, ㄈㄣ ㄙㄜˋ, 分色] color separation
同位素分离[tóng wèi sù fēn lí, ㄊㄨㄥˊ ㄨㄟˋ ㄙㄨˋ ㄈㄣ ㄌㄧˊ, 同位素分离 / 同位素分離] isotopic separation
一拍两散[yì pāi liǎng sàn, ㄧˋ ㄆㄞ ㄌㄧㄤˇ ㄙㄢˋ, 一拍两散 / 一拍兩散] lit. on the beat, move apart; fig. break-up (of marriage or business partners); separation
分色镜头[fēn sè jìng tóu, ㄈㄣ ㄙㄜˋ ㄐㄧㄥˋ ㄊㄡˊ, 分色镜头 / 分色鏡頭] process lens (working by color separation)
分立[fēn lì, ㄈㄣ ㄌㄧˋ, 分立] separations

*separation* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation)
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation)
カラーセパレーション[, kara-separe-shon] (n) {comp} color separation
[, wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P)
三権分立[さんけんぶんりつ, sankenbunritsu] (n) separation of powers (legislative, executive and judicial)
中点;中テン[ちゅうてん(中点);なかてん(中点);ちゅうテン(中テン);なかテン(中テン), chuuten ( chuuten ); nakaten ( chuuten ); chuu ten ( naka ten ); naka ten ( naka te] (n) (1) (ちゅうてん only) middle point; median point; (2) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation)
乖離[かいり, kairi] (n,vs) divergence; alienation; deviation; estrangement; separation; detachment
分立[ぶんりつ, bunritsu] (n,vs) segregation; separation; independence; (P)
分離[ぶんり, bunri] (n,vs) separation; partition; detachment; segregation; isolation; decollation; (P)
剥離[はくり, hakuri] (n,vs,adj-no) (1) detachment; coming off; peeling off; (2) separation
医薬分業[いやくぶんぎょう, iyakubungyou] (n) separation of medical and dispensary practice (practise)
愛別離苦[あいべつりく, aibetsuriku] (n) {Buddh} the pain of separation from loved ones
生き別れ[いきわかれ, ikiwakare] (n) lifelong separation
生別[せいべつ, seibetsu] (n,vs) lifelong separation
画面分割[がめんぶんかつ, gamenbunkatsu] (n) {comp} screen separation
破鏡[はきょう, hakyou] (n) broken mirror; marital separation; divorce
縁切り[えんきり, enkiri] (n,vs) separation; divorce; severing of connections
遠心分離法[えんしんぶんりほう, enshinbunrihou] (n) centrifugal separation method; centrifuge process; centrifugation method
遠離[えんり;おんり, enri ; onri] (n,vs) (1) {Buddh} separation by a great distance; (2) (おんり only) detachment
鑑別[かんべつ, kanbetsu] (n,vs,adj-no) discrimination; judgement; judgment; separation; sorting; (P)
阻隔[そかく, sokaku] (n,vs) separation; estrangement
隔絶[かくぜつ, kakuzetsu] (n,vs) isolation; separation
隔離[かくり, kakuri] (n,vs,adj-no) isolation; segregation; separation; quarantine; (P)
離れ[ばなれ;はなれ, banare ; hanare] (suf) (1) (ばなれ only) separation from; loss of interest in; independence of; distancing (of oneself) from; disillusionment with; alienation from (something); (pref) (2) (はなれ only) (See 離れ座敷) detached (dwelling, room)
離脱[りだつ, ridatsu] (n,vs) withdrawal; secession; separation; breakaway; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
分離[ぶんり, bunri] separation (vs), decollation
隔離[かくり, kakuri] isolation (vs), segregation, separation

*separation* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝาผนัง[n.] (fāphanang) EN: wall ; partition wall FR: mur [m] ; mur de séparation [m] ; cloison [f] ; paroi [f]
การแบ่งแยก[n.] (kān baengya) EN: split ; discrimination ; demarcation FR: division [f] ; séparation [f] ; partage [m]
การแบ่งแยกอำนาจ[n. exp.] (kān baengya) EN: separation of powers FR: séparation des pouvoirs [f]
การจากกัน[n.] (kān jāk kan) EN: FR: séparation [f] ; divorce [m]
การจำแนก[n.] (kān jamnaēk) EN: classification ; categorization FR: classification [f] ; classement [m] ; catégorisation [f] ; distribution [f] ; séparation [f] ; division [f]
การแยก[n.] (kān yaēk) EN: separation ; splitting ; decomposition FR: séparation [f]
การแยกออกจากกัน[n. exp.] (kān yaēk øk) EN: separation FR:
การแยกสี[n. exp.] (kān yaēk sī) EN: colour separation ; color separation (Am.) FR:
การแยกทางกัน[n. exp.] (kān yaēk th) EN: FR: rupture [f] ; séparation [f]
ความแตกแยก[n.] (khwām taēky) EN: disharmony ; disunion ; separation FR: division [f] ; désunion [f] ; séparation [f]
เภท[n.] (phēt) EN: division ; allocation ; apportionment ; separation ; splitting ; breaking FR: division [f] ; séparation [f]
แสกผม[n.] (saēk phom) EN: part FR: raie [f] ; ligne (de séparation des cheveux) [f]
วิปวาส[n.] (wippawāt) EN: separation ; departure FR:
วิปโยค[n.] (wippayōk) EN: separation FR:
วิประวาส[n.] (wiprawāt) EN: separation FR:
วิประโยค[n.] (wiprayōk) EN: separation FR:

*separation* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lagenlösung {f}casing looseness; ply looseness; ply separation
örtliche Lösung {f}local separation
Protektorlösung {f}loose tread; tread looseness; tyre tread separation
Trennungsschmerz {m}pain of separation
Stoßlösung {f}splice separation
Laufflächenablösung {f}tread separation; tyre tread separation
Separation {f}separation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *separation*
Back to top