ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-separation-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น separation, *separation*,

-separation- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She begged me not to return to Paris, so I had a very special gift made for her to make the separation easier for both of us.เธอขอร้องไม่ให้ฉันกลับไปยังปารีส ดังนั้นฉันจึงมีของขวัญพิเศษมอบให้ เพื่อให้การแยกจากง่ายขึ้นสำหรับเราทั้งคู่
The separation march, that of the return to the sea.การเดินทาง เว้นวรรคไป ได้ โดยการหวนคืนกลับ..
I'm from a separation agency. You know Park Hwi-chan?ผมมาจากตัวแทนบอกแยกทาง คุณรู้จัก ปาคฮีชานมั้ย
The story of his separation from his family.เรื่องราวตอนแยกห่างจากครอบครัว
What happened to the separation of the classes?การแบ่งคลาสเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
The degree of separation between Julia child and me is about to shrink by a factor of about a thousand.สเกล ความห่างระหว่างจูเลีย กับฉัน กำลังจะหดลงมา เป็นพัน
It's either dive right in or confront my separation anxiety.อืม,มันก็ถูกนะที่ต้อง เผชิญหน้ากับความกังวลนั่น
There seems to be a separation between the C6 and C5 vertebrae.ยังมีส่วนแยกกันระหว่าง กระดูกสันหลังชิ้นที่ C6 และ C5
Any kind of separation this early in the term could affect your reelection.การแยกกันอยู่ตอนนี้ จะมีผลกับการเลือกตั้งอีกรอบนะ
EVA Unit 02's core unit separation complete.การแยกแกนกลางออกจากยูนิต 02 เสร็จสิ้น
I just want you to get some separation from him.พ่ออยากจะ... ให้ลูกอยู่ห่างจากเขาไว้บ้าง
Our legal department requires that we obtain a sworn affidavit from employees... confirming that they understand the reasons for their forced separation from the company.ฝ่ายกฏหมายของเราต้องการหนังสือรับรอง ที่ได้จากการยืนยันของลูกจ้าง ว่าลูกจ้างคนนั้นได้เข้าใจเหตุผล ที่ถูกแยกออกจากบริษัทแล้ว

-separation- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三权分立[sān quán fēn lì, ㄙㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄈㄣ ㄌㄧˋ, 三权分立 / 三權分立] separation of powers
分权[fēn quán, ㄈㄣ ㄑㄩㄢˊ, 分权 / 分權] separation of powers

-separation- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カラーセパレーション[, kara-separe-shon] (n) {comp} color separation
[, wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P)
三権分立[さんけんぶんりつ, sankenbunritsu] (n) separation of powers (legislative, executive and judicial)
剥離[はくり, hakuri] (n,vs,adj-no) (1) detachment; coming off; peeling off; (2) separation
医薬分業[いやくぶんぎょう, iyakubungyou] (n) separation of medical and dispensary practice (practise)
愛別離苦[あいべつりく, aibetsuriku] (n) {Buddh} the pain of separation from loved ones
生き別れ[いきわかれ, ikiwakare] (n) lifelong separation
生別[せいべつ, seibetsu] (n,vs) lifelong separation
画面分割[がめんぶんかつ, gamenbunkatsu] (n) {comp} screen separation
遠心分離法[えんしんぶんりほう, enshinbunrihou] (n) centrifugal separation method; centrifuge process; centrifugation method
遠離[えんり;おんり, enri ; onri] (n,vs) (1) {Buddh} separation by a great distance; (2) (おんり only) detachment
隔絶[かくぜつ, kakuzetsu] (n,vs) isolation; separation
離れ[ばなれ;はなれ, banare ; hanare] (suf) (1) (ばなれ only) separation from; loss of interest in; independence of; distancing (of oneself) from; disillusionment with; alienation from (something); (pref) (2) (はなれ only) (See 離れ座敷) detached (dwelling, room)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
分離[ぶんり, bunri] separation (vs), decollation
隔離[かくり, kakuri] isolation (vs), segregation, separation

-separation- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝาผนัง[n.] (fāphanang) EN: wall ; partition wall FR: mur [m] ; mur de séparation [m] ; cloison [f] ; paroi [f]
การแบ่งแยก[n.] (kān baengya) EN: split ; discrimination ; demarcation FR: division [f] ; séparation [f] ; partage [m]
การแบ่งแยกอำนาจ[n. exp.] (kān baengya) EN: separation of powers FR: séparation des pouvoirs [f]
การจากกัน[n.] (kān jāk kan) EN: FR: séparation [f] ; divorce [m]
การจำแนก[n.] (kān jamnaēk) EN: classification ; categorization FR: classification [f] ; classement [m] ; catégorisation [f] ; distribution [f] ; séparation [f] ; division [f]
การแยก[n.] (kān yaēk) EN: separation ; splitting ; decomposition FR: séparation [f]
การแยกออกจากกัน[n. exp.] (kān yaēk øk) EN: separation FR:
การแยกสี[n. exp.] (kān yaēk sī) EN: colour separation ; color separation (Am.) FR:
การแยกทางกัน[n. exp.] (kān yaēk th) EN: FR: rupture [f] ; séparation [f]
ความแตกแยก[n.] (khwām taēky) EN: disharmony ; disunion ; separation FR: division [f] ; désunion [f] ; séparation [f]
เภท[n.] (phēt) EN: division ; allocation ; apportionment ; separation ; splitting ; breaking FR: division [f] ; séparation [f]
แสกผม[n.] (saēk phom) EN: part FR: raie [f] ; ligne (de séparation des cheveux) [f]
วิปวาส[n.] (wippawāt) EN: separation ; departure FR:
วิปโยค[n.] (wippayōk) EN: separation FR:
วิประวาส[n.] (wiprawāt) EN: separation FR:
วิประโยค[n.] (wiprayōk) EN: separation FR:

-separation- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lagenlösung {f}casing looseness; ply looseness; ply separation
örtliche Lösung {f}local separation
Protektorlösung {f}loose tread; tread looseness; tyre tread separation
Trennungsschmerz {m}pain of separation
Stoßlösung {f}splice separation
Laufflächenablösung {f}tread separation; tyre tread separation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -separation-
Back to top