ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disconnection

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disconnection*, -disconnection-

disconnection ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disconnection (n.) การตัดขาด See also: การแยกสองสิ่งออกจากกัน, การแบ่งออก Syn. detachment, parting, disunion
English-Thai: HOPE Dictionary
disconnectionn. การแยกออก,การไม่ต่อกัน,การไร้เหตุผล,การไม่เป็นระเบียบ, Syn. disconnexion
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The obsession, the manic behavior, the disconnection from her baby.อาการย้ำคิด พฤติกรรมคลุ้มคลั่ง\การไม่สามารถเชื่อมความสัมพันธ์ กับลูกของเธอได้
After a while, there was a disturbing comfort in not having to deal with each other because somehow you just get used to the disconnection.ต่อจากนั้นไม่นาน กลายเป็นว่า มันเป็นเรื่องขัดจังหวะไปซะหมด... ...โดยที่เราไม่เคยตกลงกันได้เลย... ...เพราะว่า บางครั้งเราคุ้นเคยกับ การไม่คุยกัน

disconnection ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
接断[せつだん, setsudan] (n) disconnection
断路[だんろ, danro] (n) disconnection (of a wire)
切断[せつだん, setsudan] (n,vs) cutting; severance; section; amputation; disconnection; (P)
断線[だんせん, dansen] (n,vs) disconnection; interruption; burn-out
絶縁[ぜつえん, zetsuen] (n,vs) (1) breaking off relations; disconnection; (2) insulation (esp. electrical); isolation; (P)
離断[りだん, ridan] (n) dissection; disconnection; diaeresis

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disconnection
Back to top