ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

severance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *severance*, -severance-

severance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
severance (n.) การตัดขาด See also: การแยกออก, การแตกแยก, การตัดความสัมพันธ์, การแบ่งเป็นส่วนๆ Syn. section, separation, split Ops. attachment, connection
English-Thai: HOPE Dictionary
severance(เซฟ'เวอเรินซฺ) n. การแยกออก,การตัดขาด,การตัดสัมพันธไมตรี,การถูกแยกออกจากกัน,การแตกแยก,การแบ่งออกเป็นส่วน ๆ ,ความไม่เหมือนกัน, Syn. separation
English-Thai: Nontri Dictionary
severance(n) การตัดขาด,การแยกจากกัน,ความแตกแยก,การตัดไมตรี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
severanceการแยกออกจากกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
severance payค่าชดเชย (เมื่อเลิกจ้าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Severance payค่าชดเชย [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความบากบั่น (n.) perseverance See also: assiduity, persistence, diligence Syn. ความมานะ, ความอุตสาหะ, ความพากเพียร, ความมุ่งมั่น
ความพากเพียร (n.) perseverance See also: assiduity, persistence, diligence Syn. ความมานะ, ความอุตสาหะ, ความมุ่งมั่น
ความมานะ (n.) perseverance See also: assiduity, persistence, diligence Syn. ความอุตสาหะ, ความพากเพียร, ความมุ่งมั่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll call payroll and have them get your severance pay ready.ผมจะให้บัญชีเตรียมเงินค่าแรงงวดสุดท้ายของคุณ
Just what sort of severance package is management prepared to offer me, considering the information I have about our editorial director... buying pussy with company money?งั้นผู้บริหารมีข้อเสนออะไร ที่จะให้ผมปกปิดข้อมูลฉาวโฉ่ เรื่องออฟอีตัวด้วยเงินบริษัท
Look, I cut you a hefty severance cheque, you can pick it up on the way to the cashier's.นี่ฉันทำเช็คค่าแรงไว้ให้นาย ตอนนายกลับไปก็แวะรับที่แคชเชียร์ได้เลย
Part of my severance package when I quit Zomcon.ฉันขนมันมา ก่อนที่ฉันจะลาออกจากซอมคอน
So they gave you a pension or severance or something?แล้วพวกเขาให้เพนชั่น หรือว่าเงินชดเชยหรืออะไรบ้างมั้ย
Inside the packet, you'll find a clearly worked out severance package.ภายในแพคเกท คุณจะพบกลุ่มข้อเสนอและวิธีการอย่างชัดเจน
Growing up. I think, one little severance package,ผมว่า ซองหนาๆสักซองนึง
I don't think you'll like the severance package.ผมไม่คิดว่าพวกคุณจะชอบเงินบำนาญนักหรอก
You give me two weeks, just two, and at the end of that time, anyone who wants to resign will receive severance pay and a glowing letter of recommendation.คุณให้ฉันสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเพียงสองและในตอนท้ายของเวลานั้น ทุกคนที่ต้องการที่จะลาออกจะได้รับเงินชดเชย และตัวอักษรเรืองแสงของคำแนะนำ
What we do know is that Frank cashed his severance check.สิ่งที่เรารู้คือแฟรงค์เอาเช็คเงินชดเชยไปขึ้นเงิน
Well, he gave all his employees severance and sent them packing.เขาจ่ายเงินชดเชยให้กับพนักงานทุกคน แล้วไล่พวกเขาออก
The check is two weeks' severance from the club.เช็คนั่น เป็นค่าจ้างสองอาทิตย์

severance ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水滴石穿[shuǐ dī shí chuān, ㄕㄨㄟˇ ㄉㄧ ㄕˊ ㄔㄨㄢ, 水滴石穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty.
滴水石穿[dī shuǐ shí chuān, ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄕˊ ㄔㄨㄢ, 滴水石穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty.
滴水穿石[dī shuǐ chuān shí, ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄔㄨㄢ ㄕˊ, 滴水穿石] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty.
恒心[héng xīn, ㄏㄥˊ ㄒㄧㄣ, 恒心 / 恆心] perseverance
[yì, ㄧˋ, 毅] perseverance
毅力[yì lì, ㄧˋ ㄌㄧˋ, 毅力] perseverance; willpower

severance ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
調整手当[ちょうせいてあて, chouseiteate] (n) adjustment payment; compensatory payment; indemnity payment; severance (termination) pay; settlement payment; gratuity
退職金[たいしょくきん, taishokukin] (n) (See 年金) severance payment; retirement money (usu. lump-sum); redundancy payment
切断[せつだん, setsudan] (n,vs) cutting; severance; section; amputation; disconnection; (P)
堅忍[けんにん, kennin] (n,vs) perseverance
堅忍不抜[けんにんふばつ, kenninfubatsu] (adj-na,n) indomitable perseverance; invincible fortitude
堅忍持久[けんにんじきゅう, kenninjikyuu] (n) dogged perseverance; untiring patience
堪え性[こらえしょう, koraeshou] (n) endurance; perseverance; patience
性根[しょうね, shoune] (n) perseverance
我慢[がまん, gaman] (n,vs) patience; endurance; perseverance; tolerance; self-control; self-denial; (P)
断絶[だんぜつ, danzetsu] (n,adj-no) (1) extinction; discontinuation; interruption; (n) (2) severance; rupture; (vs) (3) to become extinct; to cease to exist; (4) to sever; to break off; to divide (between two things); (P)
[ね, ne] (n) (1) stick-to-itiveness; perseverance; persistence; (2) (See 基・き・1) radical (esp. one that tends to ionize easily); (3) {math} root; (4) {Buddh} indriya (faculty of the body having a specific function, i.e. the sensory organs)
根気[こんき, konki] (n) patience; perseverance; persistence; tenacity; energy; (P)
根気よく;根気良く[こんきよく, konkiyoku] (adv) (See 根気) patiently; with perseverance
機根[きこん, kikon] (n) (1) patience; perseverance; (2) ability of the common man to understand Buddhist teachings
石の上にも三年[いしのうえにもさんねん, ishinouenimosannen] (exp) perseverance prevails (lit

severance ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เงินบำเหน็จ[n. exp.] (ngoen bamne) EN: pension ; retirement pay ; retirement benefit ; retirement bonus ; gratuity ; severance pay FR: pension [f]
บรากรม[n.] (barākrom) EN: attempt ; perseverance FR:
ความบากบั่น[n.] (khwām bākba) EN: perseverance FR:
ความอึด[n.] (khwām eut) EN: FR: endurance [f] ; ténacité [f] ; persévérance [f]
ความแข็งขัน[n.] (khwām khaen) EN: diligence ; constant ; perseverance FR:
ความพากเพียร[n.] (khwām phākp) EN: perseverance ; industry FR: persévérance [f]
มานะ[n.] (māna) EN: perseverance ; persisitence ; resolution ; grit FR: persévérance [f] ; persistance [f] ; détermination [f] ; résolution [f]
เพี้ยน[n.] (phīen) EN: perseverance FR: persévérance [f]
อุยยาม[n.] (uiyām) EN: perseverance FR:
อุสส่าห์[n.] (utsā) EN: industry ; effort ; perseverance ; diligence FR:
อุสสาหะ[n.] (utsāha) EN: industry ; effort ; perseverance ; diligence FR:
วายามะ[n.] (wāyāna) EN: perseverance ; effort FR:
วิริยะ[n.] (wiriya) EN: diligence ; assiduity ; persistence ; application ; industry ; laboriousness ; perseverance ; bravery FR: courage [m] ; effort [m] ; persévérance [f]
วิริยภาพ[n.] (wiriyaphāp) EN: diligence ; assiduity ; persistence ; application ; industry ; laboriousness ; perseverance ; bravery FR: courage [m] ; effort [m] ; persévérance [f]
โยคะ[n.] (yōkha) EN: perseverance ; assiduity FR:

severance ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abfindung {f} (bei Entlassung)severance pay
Sozialplan {m}severance scheme
Trennungsentschädigung {f}severance benefit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า severance
Back to top