ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*player*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น player, -player-

*player* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cassette player (n.) เครื่องเล่นเทป Syn. tape recorder
fair player (n.) คนที่มีน้ำใจนักกีฬา
flute player (n.) คนเป่าปี่ See also: คนเป่าขลุ่ย, คนเป่าปี่สก๊อต Syn. fifer, tooter
masked player (n.) คนเล่นละครสวมหน้ากาก
organ-player (n.) คนเล่นออร์แกน Syn. instrumentalist, keyboardist
player (n.) ผู้เล่น (ละคร, ดนตรี) See also: ผู้แสดง, นักแสดง Syn. actor, instrumentalist, musician
player (n.) นักกีฬา See also: นักเล่นกีฬา, ผู้เล่นกีฬา
player (n.) เครื่องเล่นจานเสียง See also: เครื่องเล่นเทป, เครื่องบันทึกเสียง
player (n.) ผู้เล่นการพนัน See also: นักพนัน Syn. gambler
record player (n.) เครื่องเล่นแผ่นเสียง
soccer player (n.) นักฟุตบอล
English-Thai: HOPE Dictionary
player(เพล'เออะ) n. ผู้เล่น,นักกีฬา,ผู้บรรเลงดนตรี,เครื่องดนตรี,ผู้เล่นการพนัน
record playern. เครื่องเล่นจานเสียง,จานเสียง
English-Thai: Nontri Dictionary
player(n) ผู้เล่น,ตัวละคร,นักแสดง,คนบรรเลง,นักกีฬา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
i Pod (Digital music player)ไอพอด (เครื่องเล่นดนตรีระบบดิจิทัล) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวจริง (n.) on ground player Ops. ตัวสำรอง
นักกีฬาเทนนิส (n.) tennis player
นักตบ (n.) volleyball player Syn. นักวอลเล่ย์บอล
นักวอลเล่ย์บอล (n.) volleyball player
นักเทนนิส (n.) tennis player Syn. นักกีฬาเทนนิส
มือผี (n.) card player See also: one asked to fill in at card games
ออกโขน (v.) act as a masked player See also: play noisily as in a masked play Syn. ออกยักษ์ออกโขน
เครื่องเล่นจานเสียง (n.) record player See also: phonograph, gramophone, pick-up
เครื่องเล่นซีดี (n.) CD player See also: compact disc player
เครื่องเล่นวีดีโอเทป (n.) video player
เครื่องเล่นเกม (n.) game player
เครื่องเล่นเทป (n.) cassette player
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Baseball player, bosun's mate.นักเบสบอล เจ้าหน้าที่ดูเเลสมอ
Moe Pressman's a big card player. He'll join our game.โม เพรซแมน ขาไพ่เลยล่ะ เดี๋ยวเขาก็มาเล่นกับเรา
The players kidded him, called him "Shoeless Joe", and the name stuck.ผู้เล่นคนอื่นเลยเรียกเขาว่า "เท้าเปล่าโจ" และเรียกติดปากกันมาต่อจากนั้น
The commissioner of baseball suspended eight of the players, including the great Shoeless Joe Jackson, for life.คณะกรรมการเบสบอล สั่งแขวนผู้เล่น 8 คน รวมทั้งเท้าเปล่าโจ แจ็คสันตลอดชีพ
We're looking for an ex-baseball player named Archibald Graham.เรากำลังตามหาอดีตนักเบสบอล ชื่ออาร์ชิบอลด์ เกรแฮม
He never made it as a ballplayer. He wanted his son to make it for him.เขาไม่เคยได้เป็นนักเบสบอล เขาเลยพยายามทำให้ลูกชายเขาเป็นแทน
When did these ballplayers get here?นักเบสบอลพวกนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่
The chance to be an active player in the defence of their country.โอกาสที่จะเป็นผู้เล่นที่ใช้งานในการป้องกันประเทศของพวกเขา
It's like... when a ball player gets traded... and he goes out into the ballpark.มันเหมือน นักเบสบอลที่ย้ายสโมสร และเขาต้องการอำลาสนาม
So, they let you tote that record player down there, huh?ดังนั้นพวกเขาช่วยให้คุณสิริเครื่องเล่นแผ่นเสียงที่ลงไปที่นั่นเหรอ?
And the first player to reach the end wins." You wanna play?ใครเดินถึงเส้นชัยก่อนชนะ เธออยากเล่นมั้ย?
The first player to reach the end wins.""ผู้ใดถึงเส้นชัยก่อน ผู้นั้นชนะ"

*player* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
客串[kè chuàn, ㄎㄜˋ ㄔㄨㄢˋ, 客串] amateur player in theater; guest performer (in a show); guest appearance (in film credits)
帽子戏法[mào zi xì fǎ, ㄇㄠˋ ㄗ˙ ㄒㄧˋ ㄈㄚˇ, 帽子戏法 / 帽子戲法] hat trick (when one player scores three goals)
郎平[Láng Píng, ㄌㄤˊ ㄆㄧㄥˊ, 郎平] Jenny Lang Ping (1960-), Chinese volleyball player, coach of USA women's national team since 2005
局中人[jú zhōng rén, ㄐㄩˊ ㄓㄨㄥ ㄖㄣˊ, 局中人] participant; protagonist; a player (in this affair)
吹竽手[chuī yú shǒu, ㄔㄨㄟ ㄩˊ ㄕㄡˇ, 吹竽手] player of the yu 竽 (free reed mouth organ)
播放机[bō fàng jī, ㄅㄛ ㄈㄤˋ ㄐㄧ, 播放机 / 播放機] player (e.g. CD player)
琴师[qín shī, ㄑㄧㄣˊ ㄕ, 琴师 / 琴師] player of a stringed instrument
琴手[qín shǒu, ㄑㄧㄣˊ ㄕㄡˇ, 琴手] player of a stringed instrument
替角[tì jué, ㄊㄧˋ ㄐㄩㄝˊ, 替角] substitute; sb ready to substitute at any time for principal player; understudy (substitute actor)
棋手[qí shǒu, ㄑㄧˊ ㄕㄡˇ, 棋手] chess player
电唱[diàn chàng, ㄉㄧㄢˋ ㄔㄤˋ, 电唱 / 電唱] gramophone; record player
电唱机[diàn chàng jī, ㄉㄧㄢˋ ㄔㄤˋ ㄐㄧ, 电唱机 / 電唱機] gramophone; record player
电唱盘[diàn chàng pán, ㄉㄧㄢˋ ㄔㄤˋ ㄆㄢˊ, 电唱盘 / 電唱盤] gramophone; record player
玩者[wán zhě, ㄨㄢˊ ㄓㄜˇ, 玩者] player
竞赛者[jìng sài zhe, ㄐㄧㄥˋ ㄙㄞˋ ㄓㄜ˙, 竞赛者 / 競賽者] player
种子选手[zhǒng zi xuǎn shǒu, ㄓㄨㄥˇ ㄗ˙ ㄒㄩㄢˇ ㄕㄡˇ, 种子选手 / 種子選手] seeded player

*player* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
CDプレーヤー(P);CDプレイヤー[シーディープレーヤー(CDプレーヤー)(P);シーディープレイヤー(CDプレイヤー), shi-dei-pure-ya-( CD pure-ya-)(P); shi-dei-pureiya-( CD pureiya-)] (n) CD player; (P)
DVDプレーヤー[ディーブイディープレーヤー, dei-buidei-pure-ya-] (n) DVD player; (P)
MP3プレーヤー[エムピースリープレーヤー, emupi-suri-pure-ya-] (n) {comp} MP3 player; (P)
オーディオカセットプレーヤ[, o-deiokasettopure-ya] (n) {comp} tape player; audio cassette player
オートプレーヤー[, o-topure-ya-] (n) auto player
オールラウンドプレーヤー[, o-ruraundopure-ya-] (n) all-round player
コスプレイヤー[, kosupureiya-] (n) (See コスプレ) cosplayer (someone who participates in cosplay); cosplayers
サッカー選手[サッカーせんしゅ, sakka-senshu] (n) soccer player
シングルプレーヤー[, shingurupure-ya-] (n) single player
スクラッチプレーヤー[, sukuracchipure-ya-] (n) scratch player
スター選手[スターせんしゅ, suta-senshu] (n) star player; star athlete
スペシャルライセンスプレーヤー[, supesharuraisensupure-ya-] (n) special license player (licence)
チェッカープレイヤー[, chiekka-pureiya-] (n) checker-player
パチプロ[, pachipuro] (n) (abbr) professional pachinko player
ピアノプレーヤー[, pianopure-ya-] (n) piano player
フォトプレーヤー[, fotopure-ya-] (n) photoplayer
プレーヤー(P);プレイヤー(P);プレーヤ;プレイヤ[, pure-ya-(P); pureiya-(P); pure-ya ; pureiya] (n) (1) player; (2) prayer; (P)
プロ選手[プロせんしゅ, puro senshu] (n) professional player (sports); pro
ベンチを温める[ベンチをあたためる, benchi woatatameru] (exp,v1) to warm the bench; for a player, to stay on the bench during a sports match
マリンビスト;マリンピスト[, marinbisuto ; marinpisuto] (n) marimbist; marimba player
メジャーリーガー[, meja-ri-ga-] (n) major leaguer (baseball); major league player
ラジカセ[, rajikase] (n) (abbr) (See ラジオカセット) radio-cassette player; (P)
一機[いっき, ikki] (n) (1) one machine; (2) an aircraft (airplane); one aircraft; (3) one player (in video games)
一番手[いちばんて, ichibante] (n) first player; first worker; (P)
一軍[いちぐん, ichigun] (n,adj-no) an army; the whole army; first string players (sports); (P)
一騎当千[いっきとうせん, ikkitousen] (n,adj-no) being a match for a thousand; being a mighty warrior (combatant, player)
二枚看板[にまいかんばん, nimaikanban] (n) the two leading actors (in a play); the two star players; the two distinctive features; the two main items (attractions)
二軍[にぐん, nigun] (n,adj-no) second string players (sports); (P)
傀儡師[かいらいし, kairaishi] (n) puppet player; wirepuller
先手[せんて, sente] (n) (1) the first move; forestalling; initiative; (2) black player (shogi); (P)
[ぜい, zei] (suf) groups engaged in some activity (players, companies, forces, etc.)
大小前[だいしょうまえ, daishoumae] (n) (located in front of the 大鼓 and 小鼓 players) (See 大小・3) upstage center (in a noh play)
奏者[そうしゃ, sousha] (n) instrumentalist; player; (P)
安牌[あんぱい, anpai] (n) (1) 'safe' tile in mahjong (one that won't be taken up by other players if discarded); (2) someone that can be safely ignored (e.g. in some competitive situation)
岡目八目;傍目八目[おかめはちもく, okamehachimoku] (n) (1) bystander's vantage point; outsider's better grasp of the situation; (exp) (2) onlookers see more of the game than the players do; lit
帰る(P);還る;歸る(oK)[かえる, kaeru] (v5r,vi) (1) (See 返る・1) to return; to come home; to go home; to go back; (2) (of a guest, customer, etc.) to leave; (3) (of a baseball player rounding the bases) to get home; (P)
最優秀[さいゆうしゅう, saiyuushuu] (adj-no) best; most (valuable player); top (quality); grade A; ace; finest
最優秀選手[さいゆうしゅうせんしゅ, saiyuushuusenshu] (n) (the) most valuable player; MVP
河原乞食[かわらこじき, kawarakojiki] (n) (derog) (from unlicensed actors in Edo-period Kyoto acting on the riverbanks near Shijō Bridge) actors; players; riverbank beggars
河原者[かわらもの, kawaramono] (n) (1) beggar; derelict; (2) (derog) (See 河原乞食) player; actor; actress; theatre people
Japanese-English: COMDICT Dictionary
オーディオカセットプレーヤ[おーでいおかせっとぷれーや, o-deiokasettopure-ya] tape player, audio cassette player
マルチプレーヤーゲーム[まるちぷれーやーげーむ, maruchipure-ya-ge-mu] multiplayer game
マルチプレイヤーゲーム[まるちぷれいやーげーむ, maruchipureiya-ge-mu] multiplayer game

*player* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หีบเสียง[n.] (hīpsīeng) EN: gramophone ; phonograph ; record player FR: électrophone [m] ; gramophone [m] ; phonographe [m] ; tourne-disque [m]
ขาไพ่[n. exp.] (khā phai) EN: card player ; card partner FR: joueur de cartes [m]
ขัดขา[v. exp.] (khat khā) EN: stand in for a player at a card game FR:
คนเป่าแตร[n. exp.] (khon pao tr) EN: trumpeter ; trumpet player FR: trompettiste [m]
เครื่องเล่นดีวีดี[n. exp.] (khreūang le) EN: DVD player FR: lecteur de DVD [m]
เครื่องเล่นแผ่นเสียง[n. exp.] (khreūang le) EN: record player FR: tourne-disque [m] ; électrophone [m]
เครื่องเล่นเพลง[n. exp.] (khreūang le) EN: music player FR: lecteur de musique [m]
เครื่องเล่นซีดี[n. exp.] (khreūang le) EN: C.D. player FR: lecteur de CD
เครื่องเล่นเทป[n. exp.] (khreūang le) EN: tape recorder ; tape deck ; cassette player ; cassette recorder FR: magnétophone [m] ; enregistreur à cassettes [m] ; enregistreur à bandes [m]
เครื่องเล่นวีดีโอ[n. exp.] (khreūang le) EN: video cassette player FR: magnétoscope [m]
มือหนึ่ง = มือ 1 = มือ ๑[n. exp.] (meū neung) EN: number one player ; number one competitor FR:
มือผี[n.] (meūphī) EN: card player (who neither wins nor loses money) FR:
นักดนตรี[n. exp.] (nak dontrī) EN: musician ; player ; performer ; composer FR: musicien [m] ; musicienne [f]
นักฟุตบอล[n.] (nak futbøn) EN: soccer player ; football player FR: footballeur [m] ; joueur de football [m]
นักฟุตบอลอาชีพ[n. exp.] (nak futbøn ) EN: professional football player ; professional soccer player FR: joueur de football professionnel [m] ; joueur professionnel [m] ; footballeur professionnel [m]
นักกีฬา[n.] (nakkīlā) EN: sportsman ; sportswoman ; athlete ; player ; huntsman ; woodsman ; sportsperson FR: sportif [m] ; sportive [m] ; athlète [m, f] ; joueur [m] ; joueuse [f] ; compétiteur [m]
นักกีฬาแบดมินตัน[n. exp.] (nakkīlā baē) EN: badminton player FR: joueur de badminton [m]
นักแสดง[n.] (nak sadaēng) EN: actor ; actress ; player ; performer FR: acteur [m] ; actrice [f] ; comédien [m] ; comédienne [f] ; interprète [m, f]
นักเตะ[n.] (nak te) EN: footballer ; football player ; soccer player FR: joueur de football [m] ; footballeur [m]
นักเทนนิส[n. exp.] (nak thēnnit) EN: tennis player FR: joueur de tennis [m] ; joueuse de tennis [f]
นักเทนนิสมือหนึ่ง = นักเทนนิสมือ 1[n. exp.] (nak thēnnit) EN: number one player FR:
ผู้แข่งขัน[n.] (phū khaengk) EN: contestant ; player ; competitor FR: concurrent [m] ; participant [m] ; compétiteur [m]
ผู้เล่น[n.] (phū lēn) EN: player FR: joueur [m] ; joueuse [f] ; participant [m]
ผู้เล่น...[n. exp.] (phū lēn ...) EN: ... player FR: joueur de ... [m]
ผู้เล่นแบดมินตัน[n. exp.] (phū lēn baē) EN: badminton player FR: joueur de badminton [m]
ผู้เล่นฟุตบอล[n. exp.] (phū lēn fut) EN: football player FR: joueur de football [m] ; footballeur [m]
ผู้เล่นคลี[n. exp.] (phū lēn khl) EN: polo player FR: joueur de polo [m]
ผู้เล่นปิงปอง[n. exp.] (phū lēn pin) EN: ping pong player FR: joueur de ping-pong [m]
ผู้เล่นสำรอง[n. exp.] (phū lēn sam) EN: substitute ; surrogate ; substitution player FR: remplaçant [m]
ผู้เล่นเทนนิส[n. exp.] (phū lēn the) EN: tennis player FR: joueur de tennis [m]
ผู้ตีคลี[n. exp.] (phū tī khlī) EN: polo player FR: joueur de polo [m]
ตัวละคร[n.] (tūalakhøn) EN: character ; performer ; actor ; actress ; player FR: personnage [m] ; acteur [m] ; actrice [f]
วงไพ่[n. exp.] (wong phai) EN: card party ; circle of card players ; group of card players FR: partie de cartes [f]

*player* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kartenspieler {m}card player
Schachspieler {m}chess player
Plattenspieler {m}record player
teamfähig {adj} | teamfähig seinable to work as part of a team; team-oriented | to be a good team player
ungedeckt {adj} (Spieler) [sport]unmarked (player)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *player*
Back to top