ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gramophone

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gramophone*, -gramophone-

gramophone ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gramophone (n.) เครื่องเล่นแผ่นเสียง Syn. phonograph, record player
gramophone (n.) หีบเสียง
English-Thai: HOPE Dictionary
gramophonen. เครื่องเล่นแผ่นเสียง
English-Thai: Nontri Dictionary
gramophone(n) หีบเสียง,เครื่องแผ่นเสียง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หีบเสียง (n.) gramophone See also: phonograph, record player
แผ่นเสียง (n.) gramophone record See also: phonograph disk Syn. จานเสียง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We got a, uh, gramophone sold to Brenda Gluck, 413 River Street, and a vintage gentlemen's magazine sold to Peter Yankit, 27 Johnson Lane.เรามีเครื่องเล่นแผ่นเสียงขายให้ เบรนด้า กลัค 413 ถนนริเวอร์ และนิตยสารแฟชั่นสำหรับผู้ชาย
All of you who have radio sets and radio gramophones are ordered to turn them on.รัฐบาลฟาสซิสต์มีคำสั่ง...
Why don't you take the gramophone?ทำไมนายไม่เอาเครื่องเล่นแผ่นเสียงไป?
Where's the gramophone?เครื่องเล่นแผ่นเสียงอยู่ไหน
I just got the gramophone.ชั้นเพิ่งได้เครื่องเล่นแผ่นเสียง
Gramophone, Mr. Rom's stateroom.เครื่องเล่นแผ่นเสียง ไว้ห้องของคุณรอม

gramophone ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
片子[piān zi, ㄆㄧㄢ ㄗ˙, 片子] film; movie; film reel; gramophone record
唱片[chàng piàn, ㄔㄤˋ ㄆㄧㄢˋ, 唱片] gramophone record; LP
唱碟[chàng dié, ㄔㄤˋ ㄉㄧㄝˊ, 唱碟] gramophone record; LP
唱头[chàng tóu, ㄔㄤˋ ㄊㄡˊ, 唱头 / 唱頭] pick-up (carrying gramophone needle)
唱机[chàng jī, ㄔㄤˋ ㄐㄧ, 唱机 / 唱機] gramophone
留声机[liú shēng jī, ㄌㄧㄡˊ ㄕㄥ ㄐㄧ, 留声机 / 留聲機] gramophone
电唱[diàn chàng, ㄉㄧㄢˋ ㄔㄤˋ, 电唱 / 電唱] gramophone; record player
电唱机[diàn chàng jī, ㄉㄧㄢˋ ㄔㄤˋ ㄐㄧ, 电唱机 / 電唱機] gramophone; record player
电唱盘[diàn chàng pán, ㄉㄧㄢˋ ㄔㄤˋ ㄆㄢˊ, 电唱盘 / 電唱盤] gramophone; record player
唱针[chàng zhēn, ㄔㄤˋ ㄓㄣ, 唱针 / 唱針] stylus (gramophone needle)
唱臂[chàng bì, ㄔㄤˋ ㄅㄧˋ, 唱臂] tone-arm (tracking arm of gramophone)

gramophone ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アームリフター[, a-murifuta-] (n) armlifter (e.g. on a gramophone turntable)
レコード盤[レコードばん, reko-do ban] (n) phonograph record; gramophone record
蓄音機;蓄音器[ちくおんき, chikuonki] (n) gramophone
電蓄[でんちく, denchiku] (n) (abbr) (See 電気蓄音機) electric gramophone
電気蓄音機[でんきちくおんき, denkichikuonki] (n) electric gramophone; record player

gramophone ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หีบเสียง[n.] (hīpsīeng) EN: gramophone ; phonograph ; record player FR: électrophone [m] ; gramophone [m] ; phonographe [m] ; tourne-disque [m]
แผ่นเสียง[n. exp.] (phaensīeng) EN: gramophone record ; phonograph disk ; phonograph record ; platter FR: disque de musique [m] ; disque [m] ; disque noir [m] ; vinyle [m]

gramophone ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grammophon {n}gramophone

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gramophone
Back to top