ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

instrumentalist

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *instrumentalist*, -instrumentalist-

instrumentalist ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
instrumentalist (n.) ผู้เล่นดนตรี See also: นักดนตรี Syn. musician, performer

instrumentalist ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
楽器演奏者[がっきえんそうしゃ, gakkiensousha] (n) (musical) instrumentalist
奏者[そうしゃ, sousha] (n) instrumentalist; player; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า instrumentalist
Back to top