ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

phonograph

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *phonograph*, -phonograph-

phonograph ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
phonograph (n.) เครื่องเล่นจานเสียง See also: หีบเสียง Syn. record player
English-Thai: HOPE Dictionary
phonograph(โฟ'นะกราฟ) n. เครื่องเล่นจานเสียง,หีบเสียง
English-Thai: Nontri Dictionary
phonograph(n) หีบเสียง,เครื่องเล่นจานเสียง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
phonographเครื่องบันทึกเสียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Phonographเครื่องเสียง [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's a matter of life and death And I need a phonograph tooเอาไปทำอะไร เรื่องความเป็นความตาย ผมต้องขอยืมเครื่องเล่นด้วย
Even when Thomas Edison came to him with his brand new invention - the phonograph.พร้อมกับสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของเขา -เครื่องเล่นจานเสียง
We can choose jazz songs from my collection of phonographs.เราเลือกเพลงแจ๊ซจากชุดแผ่นเสียงของฉันก็ได้นะ
All right, folks. Telephone, phonograph...โทรศัพท์ การถ่ายภาพ...

phonograph ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フォノグラフ[, fonogurafu] (n) phonograph
レコード盤[レコードばん, reko-do ban] (n) phonograph record; gramophone record
レコード針[レコードばり, reko-do bari] (n) stylus; phonograph needle
ソノシート[, sonoshi-to] (n) Sonosheet; sound sheet; flexible (phonograph) record

phonograph ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หีบเสียง[n.] (hīpsīeng) EN: gramophone ; phonograph ; record player FR: électrophone [m] ; gramophone [m] ; phonographe [m] ; tourne-disque [m]
จานเสียง[n.] (jānsīeng) EN: vinyl audio record ; phonograph record ; recording FR:
แผ่นเสียง[n. exp.] (phaensīeng) EN: gramophone record ; phonograph disk ; phonograph record ; platter FR: disque de musique [m] ; disque [m] ; disque noir [m] ; vinyle [m]

phonograph ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
phonographisch {adv}phonographically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า phonograph
Back to top