ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*penance*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น penance, -penance-

*penance* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
penance (n.) การสำนึกบาป See also: การสารภาพบาป Syn. repentance, compensation, mortification
English-Thai: HOPE Dictionary
penance(เพน'เนินซฺ) n. การบำเพ็ญทุกรกริยาเพื่อถ่ายบาป,การปลงอาบัติ, (นิกายโรมันคาทอลิก) การสารภาพบาปและการถ่ายบาป, Syn. repentance,remorse
English-Thai: Nontri Dictionary
penance(n) การสำนึกผิด,การปลงอาบัติ,การบำเพ็ญทุกรกิริยา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การข่มกิเลส (n.) penance See also: heat, warmth, pain, suffering, bodily mortification, penance, religious austerity, devout meditation Syn. ความเพียร, เครื่องเผาผลาญกิเลส
ความเพียร (n.) penance See also: heat, warmth, pain, suffering, bodily mortification, penance, religious austerity, devout meditation Syn. เครื่องเผาผลาญกิเลส, การข่มกิเลส
ตบะ (n.) penance See also: heat, warmth, pain, suffering, bodily mortification, penance, religious austerity, devout meditation Syn. ความเพียร, เครื่องเผาผลาญกิเลส, การข่มกิเลส
เครื่องเผาผลาญกิเลส (n.) penance See also: heat, warmth, pain, suffering, bodily mortification, penance, religious austerity, devout meditation Syn. ความเพียร, การข่มกิเลส
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I will fast as a penance for my part in arousing such emotions.ผมจะอดอาหารเพื่อล้างบาป ที่มีส่วนกระตุ้นพวกเขา
Did me brother have you doing penance all night again?นี่แกถูกเขา ทำพิธีชำระบาปอีกแล้วหรือ?
If I do penance for it...ถ้าลูกจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อลบล้างมัน...
That Bible-thumping bullshitter, he's doing his penance in the Sudan.ไอ้หมอเคร่งศาสนานั่นน่ะหรอ ไปทรมานตัวเองไถ่บาปที่ซูดานแล้ว
To do penance and to amend my life.ข้าจะบำเพ็ญทุกขกิริยาและแก้ไขชีวิตของข้า
For the salvation of my soul, give me true contrition, that I may, day and night by penance make satisfaction for my many sins.สำหรับการไถ่บาปแก่\ วิญญาณข้าพระองค์ ข้าพระองค์สำนึกผิด ทั้งวันทั้งคืน
To do penance for all your sins?เพื่อการไถ่บาปของคุณ?
See, I did my penance, and I asked God to forgive me and he did, so far as I know;ผมทรมานตัวเองเพื่อไถ่บาป และผมอ้อนต่อพระเจ้าให้อภัยให้ และท่านอยู่ไกลเหลือเกิน
But I did penance for that.แต่ ชั้นก็ได้รับโทษไปแล้วนะ
I'm what you've got to look forward to if you survive. # paying a penance # # I was longing for home #ถ้าพวกนายรอดมาได้ ก็ต้องระวังฉันล่ะ มาช่วยตรงนี้หน่อย
As penance, I chose not to make war with you again... and to attempt to rectify this disservice.ด้วยความสำนึกผิด ฉันจึงไม่ก่อสงครามกับเจ้าอีก และพยายามที่จะ แก้ไขสิ่งต่างๆให้ถูกต้อง
Choose your penance Argos, destruction or sacrifice.โทษที่พวกเจ้าระได้รับ ระหว่างทำลายล้างอาร์กอสหรือบวงสรวงด้วยเจ้าหญิง นี่คือเจตจำนงของซุส

*penance* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
苦行[くぎょう, kugyou] (n,vs,adj-no) penance; austerities; mortification; asceticism
難行[なんぎょう, nangyou] (n) penance
難行苦行[なんぎょうくぎょう, nangyoukugyou] (n,vs) penance; hardship

*penance* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตบะ[n.] (taba) EN: austerity practice ; austerity ; penance ; religious austerity ; mortification way FR:
ยัญ[n.] (yan) EN: sacrifice ; offering ; tribute ; expiation ; reparation ; penance ; propitiation ; libation FR: sacrifice [m]
ยัญกรรม[n.] (yankam) EN: sacrifice ; offering ; tribute ; expiation ; reparation ; penance ; propitiation ; libation FR:
ยัญพิธี[n.] (yanphithī) EN: rite to the spirits of Brahmin ; offering; tribute ; expiation ; reparation ; penance ; propitiation ; libation FR:
ยัญญะ[n.] (yanya) EN: sacrifice ; offering ; tribute ; expiation ; reparation ; penance ; propitiation ; libation FR: sacrifice [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *penance*
Back to top