ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

compensation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *compensation*, -compensation-

compensation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
compensation (n.) การชดเชย Syn. recompense, payment
English-Thai: HOPE Dictionary
compensation(คอมเพนเซ'เชิน) n. การชดเชย,การทดแทน,การตอบแทน,สิ่งที่ชดเชย (ตอบแทน ทดแทน), Syn. remuneration
English-Thai: Nontri Dictionary
compensation(n) ค่าทดแทน,ค่าชดเชย,ค่าตอบแทน,การตอบแทน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
compensation๑. ค่าตอบแทน๒. ค่าทดแทน๓. ค่าสินไหมทดแทน๔. ค่าชดเชย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Compensationค่าทดแทน [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การชดใช้ค่าเสียหาย (n.) compensation See also: indemnification, repayment, reimbursement
การทำขวัญ (n.) compensation See also: indemnification, repayment, reimbursement
การทำขวัญ (n.) compensation See also: indemnification, repayment, reimbursement Syn. การชดใช้ค่าเสียหาย
ค่าทดแทน (n.) compensation See also: recompense Syn. ค่าชดเชย
ค่าป่วยการ (n.) compensation See also: commission, brokerage, service charge
ค่าสินไหม (n.) compensation Syn. ค่าทดแทน
ค่าสินไหมทดแทน (n.) compensation See also: fine, indemnity Syn. เงินชดเชยค่าเสียหาย, เงินค่าปรับ, เงินค่าปรับไหม
สิ่งชดเชย (n.) compensation See also: recompose
สิ่งชดเชย (n.) compensation See also: reparations, amends, restitution Syn. สิ่งทดแทน
สิ่งชดเชย (n.) compensation See also: reparations, amends, restitution Syn. สิ่งทดแทน
สิ่งทดแทน (n.) compensation See also: substitution Syn. สิ่งชดเชย
เงินชดเชย (n.) compensation See also: fine, indemnity Syn. เงินชดเชยค่าเสียหาย, ค่าสินไหมทดแทน, เงินค่าปรับ, เงินค่าปรับไหม
เงินชดเชยค่าเสียหาย (n.) compensation See also: fine, indemnity Syn. ค่าสินไหมทดแทน, เงินค่าปรับ, เงินค่าปรับไหม
เอาใช้ (v.) ask for compensation
ไล่เบี้ย (v.) request exhaustively for compensation
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Under the Businesses Compensation Fund,ฉันมีสิทธิ์เรียกค่าชดเชยด้วย
Listen, 95 percent or some percent huge percentage of the business community are honest and uh, reveal all their assets got compensation programs that are balanced.ความจริงแล้ว 95% หรือหลาย ๆ เปอร์เซ็นต์ของชุมชนธุรกิจ เป็นผู้ประกอบการที่ซื่อสัตย์
Car 'accident' compensation of 1 million won...?เรียกค่าเสียหาย 1 ล้านวอน สำหรับอุบัติเหตุ ดีไหม?
Asking compensation of 1 million, don't you find your body kinda healthy?ค่าเสียหาย 1 ล้านวอน คงพอสำหรับค่ารักษานะ
I don't think compensation would change his mind... and, to be quite honest, it's not a road I really want to go down.ไม่เชิงฉันคิดว่าค่าชดเชย อาจเปลี่ยนใจเขา แต่บอกตามตรงมันไม่ใช่ทาง.. ทางที่ฉันอยากเดิน
I'm still clinging to the compensation theory.ผมยังยึดมั่นเรื่องการตอบแทนอยู่นะ
He might even give you a huge amount of compensation because of this.เขาอาจจะให้เงินชดเชยก้อนใหญ่กับคุณ เพราะเรื่องนี้ก็ได้
Now we haven't talked compensation package yet, but I got a good feeling--เรายังไม่ได้พูดถึงค่าเหนื่อยเลย แต่ฉันกลับรูสึกว่า..
Now, of course, it would be the same compensation package.แน่นอนว่าตอนนี้ คุณก็น่าจะยังได้เงินตอบแทนต่าง ๆ เท่าเดิม
(lowered voice) The same compensation package!เงินตอบแทนต่าง ๆ เท่าเดิม!
What if his strength wasn't compensation for his condition but led to all of these injuries?ถ้าความแข็งแรงที่เขามี ไม่ได้ช่วยเรื่องความพิการของเขา แต่เป็นสาเหตุอาการบาดเจ็บเหล่านี้ล่ะ
I've got a spreadsheet from one of them expecting compensation for the baby i'm having.คาดหวังเงินชดเชย สำหรับเด็กที่เลี้ยงดู

compensation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浮力调整背心[fú lì tiáo zhěng bèi xīn, ㄈㄨˊ ㄌㄧˋ ㄊㄧㄠˊ ㄓㄥˇ ㄅㄟˋ ㄒㄧㄣ, 浮力调整背心 / 浮力調整背心] BCD; Buoyancy Compensation Device (diving)
浮力调整装置[fú lì tiáo zhěng zhuāng zhì, ㄈㄨˊ ㄌㄧˋ ㄊㄧㄠˊ ㄓㄥˇ ㄓㄨㄤ ㄓˋ, 浮力调整装置 / 浮力調整裝置] BCD; Buoyancy Compensation Device (diving)
中俄伊犁条约[Zhōng É Yī lí tiáo yuē, ㄓㄨㄥ ㄜˊ ㄧ ㄌㄧˊ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, 中俄伊犁条约 / 中俄伊犁條約] Treaty of Saint Petersburg of 1881, whereby Russia handed back Yili province to Qing China in exchange for compensation payment and unequal treaty rights
中俄改订条约[Zhōng É gǎi dìng tiáo yuē, ㄓㄨㄥ ㄜˊ ㄍㄞˇ ㄉㄧㄥˋ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, 中俄改订条约 / 中俄改訂條約] Treaty of Saint Petersburg of 1881, whereby Russia handed back Yili province to Qing China in exchange for compensation payment and unequal treaty rights
改订伊犁条约[gǎi dìng Yī lí tiáo yuē, ㄍㄞˇ ㄉㄧㄥˋ ㄧ ㄌㄧˊ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, 改订伊犁条约 / 改订伊犁條約] Treaty of Saint Petersburg of 1881 in which Russia agreed to hand back Yili province to Qing China in exchange for compensation payment and unequal treaty rights
索赔[suǒ péi, ㄙㄨㄛˇ ㄆㄟˊ, 索赔 / 索賠] compensation; (be awarded) damages
赔偿金[péi cháng jīn, ㄆㄟˊ ㄔㄤˊ ㄐㄧㄣ, 赔偿金 / 賠償金] compensation
优厚[yōu hòu, ㄧㄡ ㄏㄡˋ, 优厚 / 優厚] generous, liberal (pay, compensation)
包赔[bāo péi, ㄅㄠ ㄆㄟˊ, 包赔 / 包賠] guarantee to pay compensations

compensation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アパコン[, apakon] (n) (abbr) aperture compensation
分散補償量計算シート[ぶんさんほしょうりょうけいさんシート, bunsanhoshouryoukeisan shi-to] (n) dispersion compensation calculation sheet
原子力損害賠償法[げんしりょくそんがいばいしょうほう, genshiryokusongaibaishouhou] (n) Atomic Energy Damage Compensation Law (1961)
報奨[ほうしょう, houshou] (n,vs) bonus; bounty; reward; compensation
手切れ金[てぎれきん, tegirekin] (n) consolation money; compensation for breaking off relations (e.g. with a mistress); settlement
援交[えんこう, enkou] (n) (1) (abbr) (See 援助交際・1) dating with compensation (payments, financial support, etc.); (2) (abbr) (See 援助交際・2) schoolgirl prostitution
援助交際[えんじょこうさい, enjokousai] (n,vs) (1) (See 援交・1) dating with compensation (payments, financial support, etc.); (2) (See 援交・2) schoolgirl prostitution; (P)
災害補償[さいがいほしょう, saigaihoshou] (n) accident compensation
示談金[じだんきん, jidankin] (n) settlement money; compensation to settle a case out of court
補正[ほせい, hosei] (n,vs) correction; revision; compensation (e.g. to a pendulum); (P)
贖い[あがない, aganai] (n,adj-no) atonement; redemption; compensation
遺族補償[いぞくほしょう, izokuhoshou] (n) compensation to the bereaved family
クレーム[, kure-mu] (n) (1) customer complaint seeking compensation; claim (for compensation); (2) (general) complaint; objection; (3) (See クリーム) cream (fre
代わり(P);替わり(P);代り;替り[かわり, kawari] (n,adj-no) (1) substitute; replacement; substituting; replacing; (2) stand-in; proxy; alternate; deputy; relief; successor; (3) (usu. as 〜代わりに, etc.) (See 代わりに) compensation; exchange; return; (4) (usu. as お代わり) (See お代わり・おかわり・1) second helping; another cup; seconds; (5) (abbr) (esp. 替わり, 替り) (See 替わり狂言) upcoming program; upcoming programme; (P)
委員会設置会社[いいんかいせっちかいしゃ, iinkaisecchikaisha] (n) company with a committee governance structure (e.g. auditing, appointment, compensation)
弁償[べんしょう, benshou] (n,vs) reimbursement; compensation; reparation; indemnity; (P)
弁償金[べんしょうきん, benshoukin] (n) reparation; indemnity; compensation; reimbursement
手当(P);手当て(P)[てあて, teate] (n,vs) (1) (esp. 手当) salary; pay; compensation; allowance (e.g. housing allowance); benefit; bonus; (2) (esp. 手当て) medical care; treatment; (3) (esp. 手当て) advance preparation; (P)
捩じ込む;捩込む;ねじ込む[ねじこむ, nejikomu] (v5m,vt) to screw in; to thrust into a container; to protest against (and demand compensation)
有償[ゆうしょう, yuushou] (n,adj-no) (1) compensation; consideration; (2) for profit; non-free; (3) onerous; (P)
無償[むしょう, mushou] (n,adj-no) no compensation; free of charge; (P)
見返り[みかえり, mikaeri] (n) collateral; reward; compensation; security; quid pro quo; (P)

compensation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบี้ยบำเหน็จ[n. exp.] (bīa bamnet) EN: retirement compensation FR:
การใช้บน[n.] (kān chaibon) EN: votive offering ; redeeming a vow ; compensation for a vow FR:
การชดใช้[n.] (kān chotcha) EN: compensation FR:
การชดใช้ค่าเสียหาย[n. exp.] (kān chotcha) EN: compensation ; indemnification FR: indemnisation [f] ; dédommagement [m]
การชดเชย[n. exp.] (kān chotcho) EN: return ; compensation FR:
การชดเชยค่าภาษีอากร[n. exp.] (kān chotcho) EN: tax compensation FR:
การจ่ายเงินชดเชย[n. exp.] (kān jāi ngo) EN: compensation FR: compensation [f]
การจ่ายเงินทดแทน[n. exp.] (kān jāi ngo) EN: compensation FR: compensation [f]
การทำขวัญ[n.] (kān thamkhw) EN: compensation ; indemnification ; repayment ; reimbursement FR: compensation [f] ; indemnisation [f]
การทดแทน[n.] (kān thottha) EN: compensation ; returning FR:
ค่าชดเชย[n.] (khāchotchoē) EN: compensation ; amount of compensation ; indemnification ; amount of indemnification FR: compensation [f] ; indemnisation [f]
ค่าจ้าง[n.] (khājāng) EN: wage ; wages ; pay ; hire ; compensation ; salary ; payment ; stipend FR: salaire [m] ; paie [f] ; paye [f] ; traitement [m] ; appointements [mpl] ; rétribution [f]
ค่านายหน้า[n. exp.] (khā nāinā) EN: commission ; sales commission ; brokerage ; brokerage fee ; broker's fee ; compensation ; fee FR: prime [f] ; commission [f] ; courtage [m]
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน[n. exp.] (khanakammak) EN: renumeration committee ; compensation committee FR:
ค่าผาติกรรม[n. exp.] (khā phātika) EN: compensation to await for its property FR:
ค่าป่วยการพยาน[n. exp.] (khāpūaykān ) EN: conduct money ; compensation to witnesses FR:
ค่าสึกหรอ[n. exp.] (khā seukrø) EN: compensation for use ; depreciation FR:
ค่าทำขวัญ[n. exp.] (khā thamkhw) EN: indemnity ; compensation ; damages ; amends FR: compensation [f] ; indemnisation [f]
ค่าทดแทน[n.] (khāthotthaē) EN: compensation ; indemnification FR: compensation [f] ; indemnisation [f]
ค่าตอบแทน[n. exp.] (khā tøpthaē) EN: emolument ; remuneration : fee ; pay ; payment ; compensation FR: compensation [f] ; guerdon [m] (vx)
ค่าตัว[n.] (khātūa) EN: performing fee ; actor's remuneration ; actress's remuneration ; pay ; compensation ; wage FR:
เงินชดเชย[n. exp.] (ngoen chotc) EN: compensation ; fine ; indemnity FR: compensation [f] ; indemnité [f]
เงินค่าปรับไหม[n. exp.] (ngoen khāpr) EN: indemnity ; compensation ; fine FR: indemnité [f] ; compensation [f]
ปฏิกรรม[n.] (patikam) EN: compensation ; indemnity FR: réparation [f]
เรียกเอาค่าทดแทน[v. exp.] (rīek ao khā) EN: claim compensation FR: demander des compensations
สิ่งทดแทน[n. exp.] (sing thotth) EN: substitute ; compensation FR:
สินจ้าง[n.] (sinjāng) EN: wage ; emolument ; hire ; pay ; salary ; stipend ; remuneration ; consideration FR: rémunération [f] ; salaire [m] ; appointements [mpl] ; compensation [f]
วันชดเชย[n. exp.] (wan chotcho) EN: substitution day FR: jour de compensation [m] ; récupération [f]
วันหยุดชดเชย[n. exp.] (wan yut cho) EN: substitute holiday FR: jour de compensation [m]

compensation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schadensersatzanspruch {m}claim for damages; claim for compensation
Ausgleich {m} | angemessener Ausgleichcompensation | fair compensation
Finanzausgleich {m}financial compensation
Ausfallentgelt {n}idle time compensation
Fallpauschale {f}lump compensation
Kapitalabfindung {f}monetary compensation
Druckausgleichsbehälter {m}pressure compensation container
Druckausgleichsventil {n}pressure compensation valve
Abfindungssumme {f}payment; sum in settlement; sum in compensation
Gesamtentschädigung {f}total compensation
Aufwandsentschädigung {f}compensation for expenses
Kompensationsmaßnahme {f}compensation measure
Reisekostenerstattung {f}compensation for travelling
Schmerzensgeld {n}compensation for personal suffering; smart-money [Am.]
Zwangsarbeiterentschädigung {f}compensation for slave labourers

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า compensation
Back to top