ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

repentance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *repentance*, -repentance-

repentance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
repentance (n.) การแสดงความเสียใจต่อสิ่งที่กระทำผิด
English-Thai: HOPE Dictionary
repentance(รีเพน'เทินซฺ) n. การสำนึกผิด,ความเสียใจ,ความเศร้าใจ, Syn. regret
English-Thai: Nontri Dictionary
repentance(n) ความเสียใจ,ความสำนึกผิด,การสำนึกบาป
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
repentanceความสำนึกผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ain't no repentance for that.ไม่มีการให้อภัยได้เลย
"the spirits of our foolish deeds haunt us with or without repentance.""ผลจากการกระทำที่โง่เขลาของเราจะตามติดเราไป ไม่ว่าเราจะรู้สึกสำนึกผิดแค่ไหนก็ตาม"
I will never forgive myself, I don't expect you to, either, and I would really appreciate it if you would leave me with Penny for a session of self-criticism and repentance.ฉันจะไม่มีวันอภัยให้ตัวเอง และไม่หวังให้นายอภัยฉันด้วย จะขอบใจมากถ้านายให้ฉันกับเพนนี กลับไปตำหนิตัวเองและสำนึกผิดต่อ
Some remorse. A little repentance.สำนึกผิดบ้าง, สำนึกผิเล็กน้อย
They're terrorizing her, impeding repentance.มันคุกคามหล่อน และขัดขวางต่อการสำนึกผิด
To demonstrate her repentance, she will cast aside all pride, all artifice, and present herself as the gods made her to you, the good people of the city.เพื่อให้เห็นว่านางสำนึกผิด นางจะละทิ้ง ความยโส สิ่งปรุงแต่ง และปรากฏตัวนางดั่งที่ทวยเทพสรรสร้าง

repentance ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
仟悔[qiān huǐ, ㄑㄧㄢ ㄏㄨㄟˇ, 仟悔] repentance (in Christianity)
忏悔[chàn huǐ, ㄔㄢˋ ㄏㄨㄟˇ, 忏悔 / 懺悔] confession (a Buddh. ceremony); to confess; to repent; remorse; repentance; penitent
悔恨[huǐ hèn, ㄏㄨㄟˇ ㄏㄣˋ, 悔恨] remorse; repentance
悔改[huǐ gǎi, ㄏㄨㄟˇ ㄍㄞˇ, 悔改] repent; repentance

repentance ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
懺悔[さんげ;ざんげ, sange ; zange] (n,vs) (さんげ is usu. used in Buddhism and ざんげ in other religions) repentance; confession; penitence
改悛;悔悛[かいしゅん, kaishun] (n,vs) repentance; contrition

repentance ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กุกกุจจะ[n.] (kukkutja) EN: remorse ; brooding ; confusion ; repentance ; worry FR:

repentance ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buß- und Bettag {m}Day of Prayer and Repentance
Reue {f} | Reue empfindenrepentance | to feel repentant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า repentance
Back to top