ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*initiative*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น initiative, -initiative-

*initiative* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
initiative (n.) การเริ่มต้น See also: การเริ่มดำเนินการ Syn. lead, frist step, first move
initiative (n.) ความริเริ่ม See also: การสร้างสรรค์, ความมุ่งมั่น Syn. resourcefulness, dynamic, inventive
leave the initiative up to (idm.) ปล่อยให้ (ตัดสินใจ, กระทำ, จัดการฯลฯ)
English-Thai: HOPE Dictionary
initiative(อินิช'ชิเอทิฟว) n.,adj. (เกี่ยวกับ) การริเริ่ม,การนำเข้า,การตัดสินใจของตนเอง.
English-Thai: Nontri Dictionary
initiative(adj) ริเริ่ม,รุก,เริ่มต้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
initiative๑. การริเริ่ม๒. การริเริ่มออกกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Berne Initiativeการหารือด้านการโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศ
Initiativeความคิดริเริ่ม ริเริ่ม [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How can we take initiative when they are in control?เราจะเป็นใหญ่ได้ไง ในเมื่อพวกมันครองอํานาจอยู่
There's a loss of initiative, caution, many of the human cognitive functions.มีการสูญเสียคุณสมบัติพื้นฐาน ของมนุษย์ในหลายด้าน
I'm impressed you took the initiative to go get it.ผมประทับใจที่\คุณดั้นด้นหามาจนได้
But our role at initiative is to move productsแต่บทบาทของเราที่บริษัทนี้คือผลักดันยอดขายสินค้า
California has taken an initiative to have higher-miIeage cars sold in california.แคลิฟอร์เนียได้ลงมือริเริ่ม กำหนดให้รถที่ขายในแคลิฟอร์เนียประหยัดน้ำมันมากขึ้น
I like that Ki-baek has initiative and is sharp.ผมก็ชอบ กี-แพก เหมือนกัน เขาเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ และเฉียบแหลม
One point for initiative, and two to tell me what's on your mind.ให้หนึ่งคะแนนสำหรับความริเริ่ม อีกสองถ้าบอกว่าต้องการอะไร
We lost our tactical initiative the minute that Scofield figured out our SOP's.ไปยังตำรวจท้องถิ่น พวกเราไม่ได้มีิวิธีอะไรอีกแล้ว นั่นคงเป็นสิ่งที่คอยปลอบใจเรา
You have all been failing- failing to take initiative, failing to ask the tough questions, failing to practice your skills, failing to give opportunity to practice skills.And I let it happen. So you have not failed. We have failed.
Welcome to my ashram, the Ecumenical Intuitive Enlightenment Initiative Organization, or E.I.E.I.O.ขอต้อนรับสู่อาศรมของผม สถาบันส่งเสริมการฝึก การรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเอง หรือ อีไออีไอโอ
We are a designated four star educational establishment under the National We're All In It Together Initiative leading to Ultimate Improvement status.เราเป็นวิทยาลัยใหม่ 4 ดาว ระดับประเทศ เราทุกคนมาปฐมนิเทศพร้อมกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยิ่งใหญ่
You may ask, "Why aren't I presenting this new initiative to the President?"คุณอาจถามว่า "ทำไมผมจึงไม่นำเสนอ และผลักดันแผนนี้ไปเสนอแก่ท่าน ปธน. ?

*initiative* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自觉[zì jué, ㄗˋ ㄐㄩㄝˊ, 自觉 / 自覺] conscious; aware; on one's own initiative; conscientious
战略防御倡议[zhàn, ㄓㄢˋlu:e4 fang2 yu4 chang4 yi4, 战略防御倡议 / 戰略防御倡議] strategic defense initiative (SDI)
积极性[jī jí xìng, ㄐㄧ ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥˋ, 积极性 / 積極性] zeal; initiative; enthusiasm; activity
自作主张[zì zuò zhǔ zhāng, ㄗˋ ㄗㄨㄛˋ ㄓㄨˇ ㄓㄤ, 自作主张 / 自作主張] to think for oneself and act accordingly (成语 saw); to act on one's own initiative

*initiative* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
主導権[しゅどうけん, shudouken] (n) hegemony; leadership; initiative; (P)
他動的[たどうてき, tadouteki] (adj-na) passive; lacking initiative; lacking autonomy
先に立つ[さきにたつ, sakinitatsu] (exp,v5t,vi) (1) to lead; to take the initiative; (2) to take precedence (e.g. sadness taking precedence over anger); (3) to be most essential
先を越す[さきをこす;せんをこす, sakiwokosu ; senwokosu] (exp,v5s) to take the initiative; to forestall; to beat to the punch
先手[せんて, sente] (n) (1) the first move; forestalling; initiative; (2) black player (shogi); (P)
取り組み(P);取組;取組み[とりくみ, torikumi] (n) (1) bout (in sports, etc.); match; (2) effort; initiative; dealing with; grappling with; wrestling with; (P)
官僚主導[かんりょうしゅどう, kanryoushudou] (n,adj-no) initiative taken by bureaucrats in the drafting of government policies and bills (rather than by politicians)
官製談合[かんせいだんごう, kanseidangou] (n) collusive bidding at the initiative of government agencies
政治主導[せいじしゅどう, seijishudou] (n,adj-no) initiative taken by politicians (in the formulation of a policy or bill) (rather than by bureaucrats)
日米構造協議[にちべいこうぞうきょうぎ, nichibeikouzoukyougi] (n) Structural Impediments Initiative talks; SII
率先垂範[そっせんすいはん, sossensuihan] (n) set an example worth following; take the initiative in doing something thereby setting an example for others to follow
自ら進んで[みずからすすんで, mizukarasusunde] (exp,adv) on one's own initiative; off your own bat
自主的[じしゅてき, jishuteki] (adj-na) independent; autonomous; voluntary; of one's own initiative; unilateral; (P)

*initiative* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝ่ายรุก[n. exp.] (fāi ruk) EN: attacker ; protagonist ; the party that takes the initiative FR:
การริเริ่ม[n.] (kān riroēm) EN: initiative FR:
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ[n. prop.] (Khrōngkānan) EN: Royal Initiated Project ; Royal Initiative Project FR:
โครงการพระราชดำริ[n. prop.] (Khrōngkān P) EN: Royal Initiatives Project FR:
มาตรการริเริ่มพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย[org.] (Māttrakān R) EN: Asian Bond Markets Initiative (ABMI) FR:
ปฏิบัติการเชิงรุก[v. exp.] (patibatkān ) EN: take the initiative ; be proactive FR:
พระราชดำริ[n.] (phrarātchad) EN: royal thought ; royal idea ; royal initiative FR: inspiration royale [f] ; initiative royale [f]
พระราชประสงค์[n.] (phrarātchap) EN: royal intention FR: initiative royale [f]
ริ[v.] (ri) EN: begin ; start FR: commencer ; essayer ; prendre l'initiative (de)

*initiative* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktionsgemeinschaft {f}; Bürgerinitiative
Wählerinitiative {f}ballot initiative
Eigeninitiative {f} | ohne jede Eigeninitiative seininitiative (of one's own) | to be completely unresourceful
Initiative {f}initiative

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *initiative*
Back to top