ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dynamic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dynamic*, -dynamic-

dynamic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dynamic (adj.) เต็มไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์ See also: มีชีวิตชีวา, คล่องแคล่ว, มีพลัง Syn. lively, alive, dynamic Ops. lethargic, sluggish
dynamical (adj.) กระตือรือร้น See also: มีพลัง Syn. energetic, vigorous
dynamics (n.) การศึกษาเกี่ยวกับพลังงานและการเคลื่อนที่ See also: วิชากลศาสตร์
English-Thai: HOPE Dictionary
dynamic(ไดแนม'มิค) adj. เกี่ยวกับพลังงาน,เกี่ยวกับฤทธิ์,เกี่ยวกับการเคลื่อนที่,จลนะ,เกี่ยวกับแรง,เกี่ยวกับอำนาจ,เคลื่อนที่ได้,มีพลัง,ปราดเปรียว. n. อำนาจหรือแรงเคลื่อนที่,พลวัต, Syn. motive,kinetic
dynamic allocationการจัดสรรแบบพลวัตหมายถึง การสั่งให้คอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลลงในหน่วยความจำของเครื่อง ในขณะเดียวกับที่กำลังปฏิบัติงานของโปรแกรมอื่นอยู่
dynamic data exchangeการสับเปลี่ยนข้อมูลแบบพลวัตใช้ตัวย่อว่า DDE (อ่านว่า ดีดีอี) คำนี้ใช้ในระบบไมโครซอฟต์วินโดว์และโอเอส/ทู หมายถึงการทำให้สองโปรแกรมบนวินโดว์ สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ เป็นต้นว่า การนำตัวเลขที่อยู่ในโปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) มาใช้ในโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) ได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ตัวเลขเหล่านั้นใหม่ นอกจากนั้น หากมีการแก้ไขตัวเลขในตารางจัดการ ตัวเลขในโปรแกรมประมวลผลคำ ก็จะได้รับการแก้ไขไปด้วยโดยอัตโนมัติ
dynamic ramแรมแบบพลวัตย่อมาจาก Dynamic Random Access Memory ใช้ตัวย่อว่า DRAM (อ่านว่าดีแรม) โดยปกตินั้น คอมพิวเตอร์จะใช้ชิป 2 แบบ คือ แบบดีแรม (DRAM) และ แบบ เอสแรม (SRAM) ชิปแบบ ดีแรม นี้จะมีราคาถูกกว่า เพราะว่าชิปแบบนี้นั้น คอมพิวเตอร์จะต้องนำเอาข้อมูลกลับไปไว้ ณ ที่เดิมเป็นระยะ ๆ มิฉะนั้น มันจะลืมได้ ดู RAM ประกอบ
dynamics(ไดแนม'มิคซฺ) n. สาขาวิชากลศาสตร์ที่เกี่ยวกับความเคลื่อนที่และความสมดุลของระบบการเคลื่อนที่,แรงผลักดัน,พลศาสตร์,ลักษณะหรือประวัติการเปลี่ยนแปลง,การเจริญเติบโตและการพัฒนา,การแปรผันและระดับสูงต่ำของเสียงดนตรี
English-Thai: Nontri Dictionary
dynamic(adj) มีพลัง,คล่องแคล่ว,เปลี่ยนแปลงเสมอ,เกี่ยวกับพลังงาน,เกี่ยวกับการเคลื่อนที่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dynamic allocationการจัดสรรแบบพลวัต [มีความหมายเหมือนกับ dynamic storage allocation] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dynamic RAM (DRAM)แรมพลวัต (ดีแรม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dynamicsพลศาสตร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dynamicเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา,เปลี่ยนแปลงได้,ลักษณะที่เปลี่ยนแปลง,พลวัต [การแพทย์]
Dynamic RAM (DRAM)ไดนามิกแรม หรือดีแรม, หน่วยความจำที่ใช้ในการจดจำข้อมูลและโปรแกรมต่างๆ ที่อยู่ระหว่างการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยความจำที่มีใช้งานอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือพีซีมากที่สุด เนื่องจากราคาไม่แพงและมีความจุสูง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Dynamicsพลศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พลวัต (n.) dynamic
พลศาสตร์ (n.) dynamics Syn. วิชาพลศาสตร์
วิชาพลศาสตร์ (n.) dynamics
อากาศพลศาสตร์ (n.) aerodynamics
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Behind it was the dynamic Adenoid Hynkel, whose genius ran the nation, whose ceaseless activity kept him occupied every moment of the day.เบื้องหลัง ซึ่งเต็มไปด้วยขุมพลังแห่ง อดีนอย เฮนเคน ผู้มีพลังในการขับเคลื่อนประเทศ ทำงานโดยไม่หยุดหย่อน แม้ทุกวันจะมีแต่ความวุ่นวาย
That would produce two dynamic effects.{\cHFFFFFF}ที่จะผลิตสองผลแบบไดนามิก
All things change in a dynamic environment.ทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อม.
I'm just the Dynamic Uno.I'm just the Dynamic Uno.
I have reservations about asking massive dynamic for a favor.ผมมีนัด เรื่องขอความช่วยเหลือจาก แมสซีฟ ไดนามิค
Meaning to thank you for being a woman of your word and keeping massive dynamic out of the press.รู้มั้ย ฉันนึกถึงคุณ กำลังขอบคุณจากใจ ของผู้หญิงจริงๆ และกันไม่ให้ แมสซีฟ ไดนามิค เป็นข่าว
Massive dynamic is one of the ten largest economic entities in the world.ลองคิดดูสิ แมสซีฟ ไดนามิค เป็นหนึ่งในสิบ ของระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก
Massive dynamic is...แมสสีฟ ไดนามิค ใหญ่มากจนพูดได้ว่า
Massive dynamic killed him.แมสซีฟ ไดนามิค ฆ่าเขา
Massive dynamic killed mark young? That's right.แมสซิฟ ไดนามิค ฆ่ามาร์ค ยัง ?
So massive dynamic can do whatever it wantsมันก็เป็นการปกปิดเรื่องราว นั้น แมสซิฟ ไดนามิค ทำอะไรก็ได้
Massive dynamic is hell.แมสซิฟ ไดนามิค เป็นนรก

dynamic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
动态[dòng tài, ㄉㄨㄥˋ ㄊㄞˋ, 动态 / 動態] development; trend; dynamic state; movement; moving
动态存储器[dòng tài cún chǔ qì, ㄉㄨㄥˋ ㄊㄞˋ ㄘㄨㄣˊ ㄔㄨˇ ㄑㄧˋ, 动态存储器 / 動態存儲器] dynamic memory
气动噪声[qì dòng zào shēng, ㄑㄧˋ ㄉㄨㄥˋ ㄗㄠˋ ㄕㄥ, 气动噪声 / 氣動噪聲] aerodynamic noise
空气动力学[kōng qì dòng lì xué, ㄎㄨㄥ ㄑㄧˋ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, 空气动力学 / 空氣動力學] aerodynamics
吸引子[xī yǐn zi, ㄒㄧ ˇ ㄗ˙, 吸引子] attractor (math., dynamical systems)
经典动力系统[jīng diǎn dòng lì xì tǒng, ㄐㄧㄥ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, 经典动力系统 / 經典動力系統] classical dynamical system (math. phys.)
动力学[dòng lì xué, ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, 动力学 / 動力學] dynamics (math.); kinetics
流体力学[liú tǐ lì xué, ㄌㄧㄡˊ ㄊㄧˇ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, 流体力学 / 流體力學] fluid mechanics; hydrodynamics
流体动力学[liú tǐ dòng lì xué, ㄌㄧㄡˊ ㄊㄧˇ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, 流体动力学 / 流體動力學] fluid dynamics
热力学温标[rè lì xué wēn biāo, ㄖㄜˋ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄣ ㄅㄧㄠ, 热力学温标 / 熱力學溫標] thermodynamic temperature scale (in degrees Kelvin, measured above absolute zero)
显焓[xiǎn hán, ㄒㄧㄢˇ ㄏㄢˊ, 显焓 / 顯焓] sensible enthalpy (thermodynamics); energy required to go from one state to another
热力学[rè lì xué, ㄖㄜˋ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, 热力学 / 熱力學] thermodynamics
热力学温度[rè lì xué wēn dù, ㄖㄜˋ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄣ ㄉㄨˋ, 热力学温度 / 熱力學溫度] thermodynamic temperature (temperature above absolute zero)

dynamic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シンクロナスDRAM[シンクロナスディーラム, shinkuronasudei-ramu] (n) {comp} Synchronous Dynamic Random Access Memory; SDRAM
ダイナセット[, dainasetto] (n) {comp} dynamic set
ダイナミックHTML[ダイナミックエッチティーエムエル, dainamikkuecchitei-emueru] (n) {comp} dynamic HTML
ダイナミックRAM[ダイナミックラム, dainamikkuramu] (n) {comp} dynamic Random Access Memory (dynamic RAM, DRAM)
ダイナミックアロケーション[, dainamikkuaroke-shon] (n) {comp} dynamic allocation
ダイナミックデータエクスチェンジ[, dainamikkude-taekusuchienji] (n) {comp} dynamic data exchange; DDE
ダイナミックリンクライブラリ[, dainamikkurinkuraiburari] (n) {comp} dynamic linking library; DLL
ダイナミックルーティング[, dainamikkuru-teingu] (n) {comp} dynamic routing
ポアズ[, poazu] (n) poise (unit of dynamic viscosity)
前景画像[ぜんけいがぞう, zenkeigazou] (n) {comp} foreground image; dynamic image
動体視力[どうたいしりょく, doutaishiryoku] (n) dynamic vision; kinetic vision
動画像[どうがぞう, dougazou] (n) {comp} foreground image; dynamic image
粘性率[ねんせいりつ, nenseiritsu] (n) viscosity (coefficient); dynamic viscosity (coefficient)
エアロダイナミックス[, earodainamikkusu] (n) aerodynamics
カラーダイナミックス[, kara-dainamikkusu] (n) color dynamics; colour dynamics
グループダイナミックス[, guru-pudainamikkusu] (n) group dynamics
ダイナミクス[, dainamikusu] (n) dynamics; (P)
ダイナミサイザ[, dainamisaiza] (n) {comp} serializer; parallel-serial converter; dynamicizer
ダイナミック[, dainamikku] (adj-na,n) dynamic; (P)
ダイナミックス[, dainamikkusu] (n) dynamics
並直列変換器[へいちょくれつへんかんき, heichokuretsuhenkanki] (n) {comp} serializer; parallel-serial converter; dynamicizer
動的[どうてき, douteki] (adj-na,adj-no) dynamic; kinetic
化学熱力学[かがくねつりきがく, kagakunetsurikigaku] (n) chemical thermodynamics
強弱記号[きょうじゃくきごう, kyoujakukigou] (n) dynamics mark (music); dynamics marking
楽語[がくご, gakugo] (n) words used to describe tempo, dynamics, etc. in music; musical terminology
気体力学[きたいりきがく, kitairikigaku] (n) gas dynamics
活動的[かつどうてき, katsudouteki] (adj-na) active; dynamic; energetic
派閥力学[はばつりきがく, habatsurikigaku] (n) factional dynamics; power relationships among factions; factional power politics
空気力学[くうきりきがく, kuukirikigaku] (n,adj-no) aerodynamics
解析力学[かいせきりきがく, kaisekirikigaku] (n) analytical dynamics; analytical mechanics
量子電気力学[りょうしでんきりきがく, ryoushidenkirikigaku] (n) quantum electrodynamics; QED
量子電磁力学[りょうしでんじりきがく, ryoushidenjirikigaku] (n) quantum electrodynamics; QED
電磁気学[でんじきがく, denjikigaku] (n) electrodynamics; electromagnetism
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ダイナミック[だいなみっく, dainamikku] dynamic (an)
ダイナミックルーティング[だいなみっくるーていんぐ, dainamikkuru-teingu] dynamic routing
ダイナミックルート[だいなみっくるーと, dainamikkuru-to] dynamic route
前景画像[ぜんけいがぞう, zenkeigazou] foreground image, dynamic image
動画像[どうがぞう, dougazou] foreground image, dynamic image
動的[どうてき, douteki] dynamic
動的アドレス変換[どうてきアドレスへんかん, douteki adoresu henkan] Dynamic Address Translation, DAT
動的アドレス変換機構[どうてきアドレスへんかんきこう, douteki adoresu henkankikou] DAT, Dynamic Address Translation
動的な帯域割当[どうてきなたいいきわりあて, doutekinataiikiwariate] dynamic bandwidth allocation
動的再配置[どうてきさいはいち, doutekisaihaichi] dynamic relocation
動的装置再構成[どうてきそうちさいこうせい, doutekisouchisaikousei] DDR, Dynamic Device Reconfiguration
動的適合性要件[どうてきてきごうせいようけん, doutekitekigouseiyouken] dynamic conformance requirements
ダイナミサイザ[だいなみさいざ, dainamisaiza] serializer, parallel-serial converter, dynamicizer
並直列変換器[へいちょくれつへんかんき, heichokuretsuhenkanki] serializer, parallel-serial converter, dynamicizer
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
動力学[どうりきがく, dourikigaku] Thai: วิชากลศาสตร์แขนงหนึ่งว่าด้วยการเคลื่อนที่ของของแข็ง English: dynamics

dynamic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชิงพลวัต[adj.] (choēng phon) EN: dynamic ; dynamical FR: dynamique
ไดนามิก[adj.] (daināmik) EN: dynamic FR: dynamique
ดีแรม[n.] (dīraēm) EN: DRAM ; dynamic RAM FR:
เอสดีแรม[n.] (ēsdīraēm) EN: SDRAM ; Synchronous Dynamic RAM : FR:
จิตวิทยาพลวัต[n. exp.] (jittawittha) EN: dynamic psychology FR:
การจัดสรรแบบพลวัต[n. exp.] (kān jatsan ) EN: dynamic allocation FR: allocation dynamique [f]
ความหนืดพลวัต[n. exp.] (khwām neūt ) EN: dynamic viscosity FR: viscosité dynamique [f]
พลวัต[adj.] (phonlawat) EN: dynamic FR: dynamique
แปร[v.] (praē) EN: change ; be dynamic ; alter ; modify ; amend ; convert ; transform ; transmute ; distort ; interpret ; vary ; revise ; correct ; shift ; turn into ; become FR: changer ; se modifier ; se transformer ; varier
ปราดเปรียว[adj.] (prātprīo) EN: quick ; fast ; agile ; dynamic FR: actif ; agile ; prompt ; rapide
สมดุลไดนามิก[n. exp.] (somdun dain) EN: dynamic equilibrium FR: équilibre dynamique [m]
สมดุลพลวัต[n. exp.] (somdun phon) EN: dynamic equillbrium FR: équilibre dynamique [m]
อากาศพลศาสตร์[n. exp.] (ākāt phonla) EN: aerodynamics FR: aérodynamique [f]
จลศาสตร์[n.] (jonlasāt) EN: dynamics ; kinetics FR: dynamique
การเคลื่อนไหว[n.] (kān khleūoe) EN: motion ; movement ; dynamics ; activity FR: mouvement [m]
การเคลื่อนไหวของกลุ่ม[n. exp.] (kān khleūoe) EN: group dynamics FR:
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ [n. exp.] (kitjakam kl) EN: group dynamics FR: dynamique de groupe [f]
กลศาสตร์ของไหลเชิงคณนา[n. exp.] (konlasāt kh) EN: computational fluid dynamics (CFD) FR:
กฎของเทอร์โมไดนามิกส์ [n. exp.] (kot khøng t) EN: laws of thermodynamics FR: lois de la thermodynamique [fpl] ; principes de la thermodynamique [mpl]
กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์[n. exp.] (kot khø thī) EN: first law of thermodynamics FR: premier principe de la thermodynamique [m]
กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ [n. exp.] (kot khø thī) EN: first law of thermodynamics FR: premier principe de la thermodynamique [m]
กฎข้อที่สามของเทอร์โมไดนามิกส์[n. exp.] (kot khø thī) EN: third law of thermodynamics FR:
กฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์[n. exp.] (kot khø thī) EN: second law of thermodynamics FR: deuxième principe de la thermodynamique [m] ; deuxième loi de la thermodynamique [f] ; principe de Carnot [m]
กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ [n. exp.] (kot khø thī) EN: second law of thermodynamics FR: deuxième principe de la thermodynamique [m] ; deuxième loi de la thermodynamique [f] ; principe de Carnot [m]
กฎข้อที่ศูนย์ของเทอร์โมไดนามิกส์[n. exp.] (kot khø thī) EN: zeroth law of thermodynamics FR:
เภสัชพลศาสตร์[n.] (phēsatchaph) EN: pharmacodynamics FR:
พลศาสตร์[n.] (phonlasāt) EN: dynamics FR: dynamique [f]
พลศาสตร์ของไหล[n. exp.] (phonlasāt k) EN: fluid dynamics FR: dynamique des fluides [f]
พลวัตกลุ่ม[n. exp.] (phonlawat k) EN: group dynamics FR:
พลวัตทางสังคม[n. exp.] (phonlawat t) EN: social dynamics FR: dynamique sociale [f]
ระบบเชิงพลวัต[n. exp.] (rabop choēn) EN: dynamical system FR: système dynamique [m]
ตารางเทอร์โมไดนามิกส์ [n. exp.] (tārāng thoē) EN: thermodynamic table FR:
เทอร์โมไดนามิกส์ [n.] (thoēmōdainā) EN: thermodynamics FR: thermodynamique [f]
อุณหพลศาสตร์[n.] (unhaphonlas) EN: thermodynamics FR: thermodynamique [f]
อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น[n. exp.] (unhaphonlas) EN: basic thermodynamics FR:
อุณหพลศาสตร์เคมี[n. exp.] (unhaphonlas) EN: chemical thermodynamics FR:
อุณหพลศาสตร์ของการทำความเย็น[n. exp.] (unhaphonlas) EN: thermodynamics of refrigeration FR:
วิชาพลศาสตร์[n. exp.] (wichā phonl) EN: dynamics FR:

dynamic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dynamisch {adj} | dynamischer | am dynamischstendynamic | more dynamic | most dymanic
Nennstoßstrom {m}limiting dynamic value
Halbmesser {m} | dynamischer Halbmesser | statischer Halbmesserradius | dynamic loaded radius; dynamic rolling radius | static loaded radius; static imbalance; static out-of- balance; static unbalance
Unwucht {f} | dynamische Unwuchtunbalance | dynamic unbalance
Aerodynamik {f}aerodynamics
aerodynamisch {adj}aerodynamic
aerodynamisch {adv}aerodynamically
Bewegungsreibung {f}dynamic friction
Staudruck {m}dynamic pressure; stagnation point pressure
Staudruckmesser {m}dynamic air speed indicator
Rollhalbmesser {m}dynamic rolling radius
dynamisch {adv}dynamically
thermodynamisch {adv}thermodynamically
Maschinendynamik {f}dynamics of machines
Hydrodynamik {f}hydrodynamics
Parallel-Serien-Umschalter {m}dynamicizer
Strukturdynamik {f}structural dynamics

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dynamic
Back to top