ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inventive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inventive*, -inventive-

inventive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inventive (adj.) มีรสนิยม Syn. artful
inventive (n.) ความริเริ่ม See also: การสร้างสรรค์, ความมุ่งมั่น Syn. resourcefulness, dynamic
inventive (adj.) ที่สร้างสรรค์ Syn. creative Ops. copied, imitated
inventive (adj.) เต็มไปด้วยความคิดริเริ่มและสามารถแก้ปัญหาได้ดี See also: อุดมสมบูรณ์, มีหัวดี Syn. ingenious, capable, creative Ops. uncreative, unimaginative
inventiveness (n.) ความเฉลียวฉลาด Syn. cleverness, resourcefulness Ops. stupidity
inventiveness (n.) การประดิษฐ์ See also: การสร้างสรรค์ Syn. creativity, ingenuity
English-Thai: HOPE Dictionary
inventive(อินเวน'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการประดิษฐ์,เป็นการประดิษฐ์,เกี่ยวกับการคิดค้นเอง,สร้างสรรค์,กุเรื่อง., See also: inventively adj. inventiveness n., Syn. ingenious,creative
English-Thai: Nontri Dictionary
inventive(adj) ในการประดิษฐ์,เกี่ยวกับการคิดค้น
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inventive Stepขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช่างประดิษฐ์ (v.) be inventive Syn. ช่างคิด, เข้าใจคิด, หลักแหลม
เข้าใจคิด (v.) be inventive Syn. ช่างคิด, หลักแหลม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"For a whimsically inventive time, call Leonard Hofstadter."อยากร่วมเพศอย่างสร้างสรรค์ โทรหาเลนเนิร์ด ฮอฟสแต็ดเตอร์
He was possibly the most inventive person who ever lived.และแม้จะมีการปรากฏตัวของเขา
Dr. Stockman should be inventive enough to reassemble the arc capacitor.ดร. สต็อคแมนน่าจะเปรื่องพอ ประกอบเครื่องควบประจุอาร์คใหม่ได้
Inventive. totally original.ช่างคิดและไม่เหมือนใคร
Ryan, your choreography is quite inventive.ไรอัน เธอคิดท่าเต้นได้ดีจริงๆ
Aren't you inventive?คุณสร้างสรรค์เองเลยเหรอ
He was always so... inventive.เขาเป็นคนที่... . สร้างสรรค์เสมอ
Anyway, if Kripke asks, tell him my coitus with Amy is frequent, intense and whimsically inventive.แต่ ถ้าคริปกี้ถาม บอกว่าการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างฉันกับเอมี่นั้นถี่มาก
Is my coitus whimsically inventive?เพศสัมพันธ์ของฉันสร้างสรรค์อย่างน่าประหลาดมั้ย
They admired his inventiveness and his genius for experimentation, but they regarded his invisible "lines of force"ฟาราเดย์ฝัน พวกเขาชื่นชมความ เฉลียวฉลาดของเขา และความเป็นอัจฉริยะ ของเขาสำหรับการทดลอง
You see, we were wondering how Strucker got so inventive.ก็ เรื่องคฑา ประเด็นที่เราสงสัย ทำไมสตรัคเกอร์ต่อยอดจากมันได้

inventive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
進歩性[しんぽせい, shinposei] (n) inventive step; invention (with respect to prior art)
発想力[はっそうりょく, hassouryoku] (n) expressive power; inventiveness; creative power

inventive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่างคิด[adj.] (chang khit) EN: thoughtful ; inventive ; reflective ; resourceful ; full of ideas ; clever FR: inventif ; débordant d'idées ; réfléchi

inventive ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
einfallsreich; schöpferisch {adj} | einfallsreicher | am einfallsreichsteninventive | more inventive | most inventive
Ideenreichtum {m}inventiveness
erfinderisch; erfindungsreich {adj} | nicht erfinderischinventive | uninventive

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inventive
Back to top