ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-initiative-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น initiative, *initiative*,

-initiative- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How can we take initiative when they are in control?เราจะเป็นใหญ่ได้ไง ในเมื่อพวกมันครองอํานาจอยู่
I'm impressed you took the initiative to go get it.ผมประทับใจที่\คุณดั้นด้นหามาจนได้
But our role at initiative is to move productsแต่บทบาทของเราที่บริษัทนี้คือผลักดันยอดขายสินค้า
California has taken an initiative to have higher-miIeage cars sold in california.แคลิฟอร์เนียได้ลงมือริเริ่ม กำหนดให้รถที่ขายในแคลิฟอร์เนียประหยัดน้ำมันมากขึ้น
I like that Ki-baek has initiative and is sharp.ผมก็ชอบ กี-แพก เหมือนกัน เขาเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ และเฉียบแหลม
We lost our tactical initiative the minute that Scofield figured out our SOP's.ไปยังตำรวจท้องถิ่น พวกเราไม่ได้มีิวิธีอะไรอีกแล้ว นั่นคงเป็นสิ่งที่คอยปลอบใจเรา
Welcome to my ashram, the Ecumenical Intuitive Enlightenment Initiative Organization, or E.I.E.I.O.ขอต้อนรับสู่อาศรมของผม สถาบันส่งเสริมการฝึก การรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเอง หรือ อีไออีไอโอ
We are a designated four star educational establishment under the National We're All In It Together Initiative leading to Ultimate Improvement status.เราเป็นวิทยาลัยใหม่ 4 ดาว ระดับประเทศ เราทุกคนมาปฐมนิเทศพร้อมกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยิ่งใหญ่
You may ask, "Why aren't I presenting this new initiative to the President?"คุณอาจถามว่า "ทำไมผมจึงไม่นำเสนอ และผลักดันแผนนี้ไปเสนอแก่ท่าน ปธน. ?
The dharma initiative Called the lamp post.ธรรมะปฏิบัติการ เสาดวงไฟ
We must take the initiative and play the next move.ตอนนี้คนร้ายอยู่เหนือเราก้าวหนึ่ง
Your initiative should be fully operational within 12 cycles.แผนของท่านจะปฏิบัติได้เต็มกำลัง ภายใน 12 ไซเคิล

-initiative- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
战略防御倡议[zhàn, ㄓㄢˋlu:e4 fang2 yu4 chang4 yi4, 战略防御倡议 / 戰略防御倡議] strategic defense initiative (SDI)

-initiative- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
官僚主導[かんりょうしゅどう, kanryoushudou] (n,adj-no) initiative taken by bureaucrats in the drafting of government policies and bills (rather than by politicians)
官製談合[かんせいだんごう, kanseidangou] (n) collusive bidding at the initiative of government agencies
政治主導[せいじしゅどう, seijishudou] (n,adj-no) initiative taken by politicians (in the formulation of a policy or bill) (rather than by bureaucrats)
日米構造協議[にちべいこうぞうきょうぎ, nichibeikouzoukyougi] (n) Structural Impediments Initiative talks; SII
率先垂範[そっせんすいはん, sossensuihan] (n) set an example worth following; take the initiative in doing something thereby setting an example for others to follow

-initiative- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝ่ายรุก[n. exp.] (fāi ruk) EN: attacker ; protagonist ; the party that takes the initiative FR:
การริเริ่ม[n.] (kān riroēm) EN: initiative FR:
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ[n. prop.] (Khrōngkānan) EN: Royal Initiated Project ; Royal Initiative Project FR:
มาตรการริเริ่มพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย[org.] (Māttrakān R) EN: Asian Bond Markets Initiative (ABMI) FR:
ปฏิบัติการเชิงรุก[v. exp.] (patibatkān ) EN: take the initiative ; be proactive FR:
พระราชดำริ[n.] (phrarātchad) EN: royal thought ; royal idea ; royal initiative FR: inspiration royale [f] ; initiative royale [f]
พระราชประสงค์[n.] (phrarātchap) EN: royal intention FR: initiative royale [f]

-initiative- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wählerinitiative {f}ballot initiative

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -initiative-
Back to top