ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*induce*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น induce, -induce-

*induce* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
induce (vt.) ชักชวน See also: ชักนำ, ชักจูง, โน้มน้าว Syn. convince, influence, persuade
induce in (phrv.) เร่งให้เกิดปฏิกิริยาใน
inducement (n.) การชักนำ See also: การโน้มน้าว, การจูงใจ Syn. lure, encouragement
inducement (n.) สิ่งจูงใจ See also: เครื่องจูงใจ, อามิสสินจ้าง Syn. incentive, stimulus
self-induced (adj.) ซึ่งมีผลจากการกระทำของตัวเอง See also: ซึ่งเกิดขึ้นเพราะตนเอง
self-induced (adj.) ซึ่งเกิดกระแสชักนำในตัว (ทางอิเล็กทรอนิกส์) See also: ซึ่งเหนี่ยวนำเอง
uninduced (adj.) ที่เป็นฝ่ายเดียว See also: ด้านเดียว, ฝ่ายเดียว Syn. independent, spontaneous Ops. multilateral
English-Thai: HOPE Dictionary
induce(อินดิวซฺ') vt. ชักจูง,ชักนำ,ชักชวน,เหนี่ยวนำ,มีอิทธิพลต่อ,ทำให้เกิดขึ้น,พิสูจน์,หาความจริงด้วยการสังเกตข้อเท็จจริง., See also: inducer n. inducible adj., Syn. instigate,persuade
inducement(อินดิวซฺ'เมินทฺ) n. การจูงใจ,การชักจูง,การชักนำ,สิ่งจูงใจ,สิ่งดลใจ,มูลเหตุ
self-induced(เซลฟฺ'อินดิวซฺทฺ) adj. ชักนำเอง,เกิดจากกระแสชักนำในตัวเอง,เหนี่ยวนำเอง
English-Thai: Nontri Dictionary
induce(vt) เป็นเหตุให้,ปลอบโยน,จูงใจ,ชักนำ,แนะนำ
inducement(n) เครื่องจูงใจ,การปลอบโยน,การชักนำ,การแนะนำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
induced-ชักนำ, -ทำให้เกิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inducement๑. เหตุจูงใจ (ก. อาญา) [ดู motive]๒. สิ่งจูงใจ (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Induceการกระตุ้น [การแพทย์]
Inducementเครื่องจูงใจ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชักจูง (v.) induce See also: persuade, lead, influence, entice Syn. ชักนำ, ชักชวน, แนะนำ
ชักพา (v.) induce See also: persuade, influence, incite, urge, convince Syn. นำพา
ชี้ชวน (v.) induce See also: persuade, urge Syn. เชิญชวน, เชื้อเชิญ, เชิญ
น้อมนำ (v.) induce See also: entice away, lend off, yearn, cherish Syn. นำไป, พาไป
นำไป (v.) induce See also: entice away, lend off, yearn, cherish Syn. พาไป
พาไป (v.) induce See also: entice away, lend off, yearn, cherish Syn. นำไป
เทพสังหรณ์ (n.) God-induced dream See also: fantasy
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And Mr. Prakash, who, I fear is awaiting trial for sedition and inducement to murder.และคุณประกาศ ซึ่งรอขึ้นศาลคดีก่อความไม่สงบ และชักนำให้เกิดฆาตกรรม
Wasn't it Nietzsche's work itself, which through deconstructive and post-structuralist readings induced the death of psychobiography?ผลงานของเนเช่ ซึ่ง... ...ผ่านจิตวิทยาการวิจารณ์และ นักโครงสร้างการอ่าน... ...โน้มน้าวไปสู่ความตาย แห่งความวิกลจริตไม่ใช่เหรอ?
Today we'll be extracting an eight-cell cluster... and freezing it... for induced suspension and development arrest.วันนี้มันได้ทำการแบ่งเซลล์เป็นแปดเซลล์แล้ว และแช่แข็งมัน เพื่อทำการระงับกระบวนการพัฒนาต่อไป
But not to know mine, nor will such behaviour as this induce me to be explicit.แต่คุณไม่มีสิทธิ์รู้ของฉันหรือรู้ความประพฤติ ที่คุณพยายามชักจูงฉันให้แสดงออกมา
You said I could not have addressed you in any way that would have induced you to accept me.คุณพูดว่าผมจะไม่สามารถพูดคุยกับคุณในทุกๆ ทาง ที่จะชักชวนให้คุณยอมรับผมได้
Any drugs that might have induced clotting?I mean, he probably whizzed green. But none of that'll cottage-cheese your blood.
Two mg of oral triazolam... every seven hours induces a safe sleep state and a minimal metabolic rate.ยานอนหลับ 2 มิลลิกรัม... กินทุกเจ็ดชั่วโมงเพื่อให้นอนหลับและลดอัตราการเผาผลาญ
And using foods additives, We induce the chemical pregnancy.และใช้การให้สารอาหาร เราทำให้เกิดการตั้งครรภ์เทียม
And induces a 'twilight' hypnotic state, and elicits a mechanical recitation of truth.ในขณะที่แกหลับ แล้วแกจะบอกความจริงกับเรา
This is all probably a- a dream that I'm having... induced by a- a deep-tissue massage.นี่มัน.. ฉันอาจจะกำลังฝันอยู่ ตอนนวดสปาแล้วหลับไป
I need all the drug-induced courage I can get.ต้องอาศัยยาหน้าด้านเพิ่มพลังหน่อย
...resulted in a maverick enzyme... of the kind which induces... defective biochemical reaction and causes brain damage.ส่งผลให้เอนไซม์ที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ชนิดที่ก่อให้เกิดการ ปฏิกิริยาทางชีวเคมีข้อบกพร่อง และทำให้เกิดความเสียหายสมอง

*induce* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
催生[cuī shēng, ㄘㄨㄟ ㄕㄥ, 催生] to induce labor; to expedite childbirth
催产[cuī chǎn, ㄘㄨㄟ ㄔㄢˇ, 催产 / 催產] to induce labor; to expedite childbirth
催生婆[cuī shēng pó, ㄘㄨㄟ ㄕㄥ ㄆㄛˊ, 催生婆] midwife who induces labor
[sǒu, ㄙㄡˇ, 謏] induce

*induce* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仕向ける;仕向る(io)[しむける, shimukeru] (v1,vt) to induce; to tempt; to treat; to act toward; to handle (men); to send; to forward to
低体温法[ていたいおんほう, teitaionhou] (n) therapeutic hypothermia; induced hypothermia
勧誘[かんゆう, kanyuu] (n,vs) invitation; solicitation; canvassing; canvasing; inducement; persuasion; encouragement; (P)
奨励[しょうれい, shourei] (n,vs) encouragement; promotion; message; address; inducement; incitement; stimulation; (P)
引く手[ひくて, hikute] (n) admirer; inducer
慫慂[しょうよう, shouyou] (n,vs) (uk) advice; recommendation; suggestion; inducement; persuasion
放射線重合[ほうしゃせんじゅうごう, houshasenjuugou] (n) radiation-induced polymerization; radiation polymerization
政策不況[せいさくふきょう, seisakufukyou] (n) policy-induced slump; stagnation resulting from poor economic policies
来す;来たす[きたす, kitasu] (v5s,vt) to cause; to induce; to bring about a result or state; to produce
瘧が落ちる[おこりがおちる, okorigaochiru] (exp,v1,vi) to wake from a fever-induced delirium
自己催眠[じこさいみん, jikosaimin] (n) auto-hypnosis; self-hypnosis; self-induced hypnotism
言わす[いわす, iwasu] (v5s,vt) to be able to say; to get someone to say; to induce someone to say; to let someone speak out
誘引[ゆういん, yuuin] (n,vs) enticement; inducement; attraction
誘発[ゆうはつ, yuuhatsu] (n,vs,adj-no) cause; induce; lead up to; (P)
誘電[ゆうでん, yuuden] (n,vs,adj-no) (1) induction; induced electricity; (adj-f) (2) dielectric; inductive
鎮静[ちんせい, chinsei] (n,vs,adj-no) (esp. human-induced) (See 沈静・ちんせい) calm; quiet; tranquility; tranquillity; appeasement; pacification

*induce* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อามิส ; อามิษ[n.] (āmit) EN: enticement ; allurement ; inducement FR:
ชักชวน[v.] (chakchūan) EN: persuade ; ask ; induce ; invite ; influence FR: persuader ; décider ; inviter
ชักจูง[v.] (chakjūng) EN: induce ; persuade ; influence FR: influencer
ชักจูงโน้มน้าว[v. exp.] (chakjūng nō) EN: induce ; persuade ; influence FR:
ชักนำ[v.] (chaknam) EN: lead ; induce ; guide ; persuade ; draw FR: inciter ; tenter
ชักพา[v.] (chak phā) EN: induce ; lead FR:
เชิญชวน[v. exp.] (choēn chūan) EN: invite ; persuade ; induce ; ask FR: inviter ; inciter
ชวน[v.] (chūan) EN: advise ; urge ; try to persuade ; persuade ; induce ; invite ; ask FR: persuader ; influencer ; décider ; inviter
จูง[v.] (jūng) EN: induce ; persuade ; influence ; advise FR: inciter
จูงใจ[v.] (jūngjai) EN: persuade ; motivate ; induce ; influence ; sway FR: inciter ; persuader ; influencer ; convaincre ; entraîner ; incliner ; prédisposer
เกลี้ยกล่อม[v.] (klīaklǿm) EN: persuade ; convince ; prevail upon ; induce ; coax FR: persuader ; convaincre
กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ[n. exp.] (krasaē faif) EN: induced current FR: courant induit [m]
เหนี่ยวนำ[v.] (nīonam) EN: induce FR: induire
เหนี่ยวนำ[adj.] (nīonam) EN: induced FR: induit
น้อมนำ[v.] (nømnam) EN: coax ; influence ; induce FR:
โน้มน้าว[v.] (nōmnāo) EN: persuade ; induce ; influence ; convince ; incite ; prevail upon ; talk into ; sway ; win over FR: persuader ; influencer ; convaincre
อ่อย[v.] (ǿi) EN: induce ; persuade FR:
เทอก ; เทิก[v.] (thoēk) EN: assume ; induce FR:
อุปมาน[v.] (upamān = up) EN: infer; induce FR: induire ; inférer
อุปมาน[v.] (uppamān = u) EN: infer; induce FR: induire ; inférer
ย้อมใจ[v.] (yømjai) EN: encourage ; embolden ; inspirit ; be animate ; hearten ; impel ; rouse ; cheer ; influence ; induce FR:

*induce* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Veranlassung {f} | auf Veranlassung voninducement | at the inducement of

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *induce*
Back to top