ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stimulus

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stimulus*, -stimulus-

stimulus ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stimulus (n.) ตัวกระตุ้น See also: สิ่งกระตุ้น Syn. encouragement, incentive, inducement
stimulus (n.) ยากระตุ้น Syn. bracer, tonic
English-Thai: HOPE Dictionary
stimulus(สทิม'มิวลัส) n. สิ่งกระตุ้น,ตัวกระตุ้น,ยาชูกำลัง, Syn. bracer,stimulant
English-Thai: Nontri Dictionary
stimulus(n) เครื่องกระตุ้น,สิ่งเร้า,ยาชูกำลัง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
stimulusตัวกระตุ้น, สิ่งเร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สิ่งเร้า (n.) stimulus See also: provocation, spur, incentive Syn. สิ่งจูงใจ, สิ่งล่อใจ
stimuli (n.) คำนามพหูพจน์ของ stimulus
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He doesn't react to stimulus he has no sleep-wake cycle... but there is no brain trauma or infection.เขาไม่ตอบสนองต่อการกระตุ้น - ปลุกยังไงก็ไม่ตื่น แต่ไม่มีอาการบาดเจ็บไม่มีอาการติดเชิ้อ
Upper left and right cuspid normal after blood stimulus is removed.เขี้ยวด้านบนซ้ายและขวายังคงปกติ หลังจากถูกกระตุ้นโดยเลือด
But I think he does receive a stimulus from the knowledge of living in close proximity to the people who are legendary, but who actually were alive and were in these rooms.แต่ก็จะได้แรงกระตุ้นจากการได้อยู่ใกล้ชิด... กับเหล่าบุคคล... ที่ไม่เพียงเป็นตำนาน แต่เคยอยู่ที่นี่จริง ๆ
Oh, plants react to human stimulus. They've proved it in tests.พืชตอบสนองการกระตุ้นจากมนุษย์ พวกเขาพิสูจน์แล้ว
They react to human stimulus.พวกมันตอบสนองการกระตุ้นของมนุษย์
In response to the same experimental stimulus.ตอบสนองการกระตุ้นในการทดลองเดียวกัน
Yeah, she only has three moves that you activate with basic patterns of stimulus.ใช่ หล่อนมีแค่ 3 ท่า ที่เราสามารถกระตุ้นให้ได้
They're awaiting stimulus.รอให้มีอะไรมากระตุ้น
You are talking about Billy's responses to stimulus, cognitive, sense, touch, smell.คุณได้รับปฏิกิริยาอัตโนมัติ ที่บิลลี่ โป๊บเคยฝึกฝน กระบวนการรับรู้ สัมผัส กลิ่น

stimulus ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刺痛[cì tòng, ㄘˋ ㄊㄨㄥˋ, 刺痛] stab of pain; sting; fig. stimulus to action; a prick
刺激启动不同步[cì jī qǐ dòng bù tóng bù, ㄘˋ ㄐㄧ ㄑㄧˇ ㄉㄨㄥˋ ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˊ ㄅㄨˋ, 刺激启动不同步 / 刺激啟動不同步] stimulus onset asymmetry
刺激群[cì jī qún, ㄘˋ ㄐㄧ ㄑㄩㄣˊ, 刺激群] stimulus constellation
刺激物[cì jī wù, ㄘˋ ㄐㄧ ˋ, 刺激物] stimulus

stimulus ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
侵害刺激[しんがいしげき, shingaishigeki] (n) noxious stimulus; NS; noxious stimuli; nociceptive stimulus
刺激の貧困[しげきのひんこん, shigekinohinkon] (n) poverty of stimulus
励振[れいしん, reishin] (n,vs) excitation (drive); stimulus
総合経済対策[そうごうけいざいたいさく, sougoukeizaitaisaku] (n) package of economic stimulus measures; comprehensive economic measures; comprehensive economic stimulus package
閾刺激[いきしげき, ikishigeki] (n) threshold stimulus
刺激(P);刺戟;剌激(iK)[しげき, shigeki] (n,vs) stimulus; impetus; incentive; encouragement; motivation; provocation; (P)
励み[はげみ, hagemi] (n) (often as 励みになる) (See 励まし) (act of) encouragement; stimulus; incentive; (P)

stimulus ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การกระตุ้น[n.] (kān kratun) EN: stimulation ; incitement ; stimulus ; activation FR: stimulation [f] ; activation [f]
การกระตุ้นเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān kratun ) EN: economic stimulus FR:
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง[n. exp.] (phaēn patib) EN: stimulus package FR:
สิ่งกระตุ้น[n. exp.] (sing kratun) EN: stimulant ; stimulus ; incentive FR: stimulant [m] ; incitant [m] (Belg.)

stimulus ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lichtreiz {m}luminous stimulus
Reizschwelle {f}stimulus threshold
Schwellenwert {m}stimulus threshold

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stimulus
Back to top