ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*hesitant*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hesitant, -hesitant-

*hesitant* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hesitant (adj.) ลังเลใจ See also: สองจิตสองใจ, ไม่แน่ใจ, อึกอัก Syn. indecisive, irresolute, reluctant
hesitantly (adv.) อย่างลังเล See also: อย่างอ้อมแอ้ม, อย่างไม่แน่ใจ, อย่างอิดเอื้อน Syn. indecisively, irresolutely, reluctantly
English-Thai: HOPE Dictionary
hesitant(เฮช'ซิเทินทฺ) adj. ลังเลใจ S. hesitating,
English-Thai: Nontri Dictionary
hesitant(adj) ลังเล,ไม่แน่ใจ,ชักช้า,อลักเอลื่อ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ภาคเสธ (adv.) hesitantly See also: reservedly
รีรอ (adv.) hesitantly See also: hesitatingly, indecisively, haltingly, reluctantly Syn. รีๆ รอๆ
แบ่งรับแบ่งสู้ (adv.) hesitantly See also: reservedly Syn. ภาคเสธ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For people who are hesitant about breaking up, or for those who have trouble saying the words,สำหรับคนที่ลังเล ในการบอกเลิก หรือคนที่มีปัญหา ที่จะพูดคำนั้น
Father, in the end, was still hesitant about passing along the royal title to me.เสด็จพ่อ ท้ายที่สุดก็ทรงลังเลที่จะมอบตำแหน่งองค์รัชทายาทให้ข้า
But then, he wants to take Luv and Kush back, but he's still hesitant about taking her back.ตอนนั้นเขาอยากพาเด็กทั้งสองกลับไปด้วย แต่ก็ลังเลว่าจะต้องพานางกลับไปด้วย
We don't need any people hesitant of our Earth Cleansing Plan.เราไม่ต้องการให้ใครหน้าไหนมาคอยถ่วงแผนการทำความสะอาดโลกของเรา
Senator, your people are hesitant to join us because they're worried there'll be another military occupation.ท่านวุฒิฯ คนของท่านลังเลใจ ที่จะมาเข้าร่วมกับเรา เพราะพวกเขากังวลว่า จะมีการยึดครองทางทหารอีกครั้งหนึ่ง
I was hesitant, you know, because how horrible you wereผมลังเล... เพราะเรื่องที่คุณ ทำกับผม และพวกเด็กๆ
I'm only hesitant because he's your boyfriend,ที่ฉันลังเลเพราะว่าเขาเป็นแฟนคุณ
The first kill was sloppy, hesitant, and unplanned.การฆ่าครั้งแรกสะเพร่า ลังเล และไม่วางแผน
You know, we're going to have a victim pool that is extremely hesitant to talk to us.คุณก็รู้ว่าเรากำลังจะเจอ เหยื่อกลุ่มหนึ่ง ซึ่งจะลังเลอย่างมาก ที่จะคุยกับเรา
That is why I asked, with a hesitant look on my face, "Is it possible..."เพราะงั้นผมถึงถามด้วยหน้าตาไม่แน่ใจแบบนี้ไงว่า "มันเป็นไปได้ไหม"
Some are still hesitant but if I just push itบางคนยังลังเล แต่ถ้าข้าผลักดัน
What are you hesitant about, CheonGoon?ท่านลังเลทำไม ชอนกุน

*hesitant* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
趑趄嗫嚅[zī jū niè rú, ㄗ ㄐㄩ ㄋㄧㄝˋ ㄖㄨˊ, 趑趄嗫嚅 / 趑趄囁嚅] faltering steps, mumbling speech (成语 saw); hesitant; cringing; to cower
趦趄嗫嚅[zī jū niè rú, ㄗ ㄐㄩ ㄋㄧㄝˋ ㄖㄨˊ, 趦趄嗫嚅 / 趦趄囁嚅] faltering steps, mumbling speech (成语 saw); hesitant; cringing; to cower
[chí, ㄔˊ, 踟] hesitating; undecided; hesitant

*hesitant* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うじうじ[, ujiuji] (adv,n,vs) (on-mim) irresolute; hesitant
おどおど[, odoodo] (adv,n,vs) (on-mim) coweringly; hesitantly; (P)
もじもじ;モジモジ[, mojimoji ; mojimoji] (adv,vs) (on-mim) bashfully; hesitantly; fidgety; restlessly; squirming; wriggling; haltingly
吝か[やぶさか, yabusaka] (adj-na) (See 吝かでない) reluctant; hesitant
臆す[おくす, okusu] (v5s,vi) (See 臆する) to be hesitant; to feel timid
臆する[おくする, okusuru] (vs-s,vi) to be hesitant; to feel timid
言い難い;言難い[いいがたい;いいにくい, iigatai ; iinikui] (adj-i) hard to say; inexpressible; hesitant to say

*hesitant* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบ่งรับแบ่งสู้[adv.] (baengrap-ba) EN: hesitantly ; warily FR:
ขยักขย่อน[v.] (khayakkhayǿ) EN: waver ; fluctuate ; be uncertain ; be hesitant ; hesitate ; be wavering ; stall  FR:
กระอักกระอ่วน[adj.] (kra-akkra-ū) EN: embarrassed ; awkward ; hesitant ; unable to make a decision ; in a dilemma ; in a quandary ; unable to choose ; uneasy ; in a difficult position FR: embarrassé
กระอึกกระอัก [adj.] (kra-eukkra-) EN: hesitant ; reluctant ; speechless FR: hésitant
กระอ้อมกระแอ้ม[adv.] (kra-øm-kra-) EN: evasively ; indistinctly ; hesitantly ; inaudibly FR:
ลังเล[v.] (langlē) EN: hesitate ; waver ; be uncertain ; dither ; be reluctant ; demur FR: hésiter ; se tâter ; être indécis ; être hésitant ; flotter (litt.) ; balancer (litt.)
ลังเล[adj.] (langlē) EN: hesitant ; undecided ; reluctant FR: hésitant ; indécis
ลังเลใจ[v. exp.] (langlē jai) EN: hesitate ; waver ; falter ; vacillate ; oscillate ; be uncertain ; be undecided FR: hésiter ; se tâter ; être indécis ; être hésitant ; flotter (litt.) ; balancer (litt.)
ลังเลใจ[adj.] (langlē jai) EN: hesitant ; undecided ; unable to make up one's mind FR:
โลเล[adj.] (lōlē) EN: indecisive ; uncertain ; changeable ; vacillating ; fickle ; hesitant FR: lunatique ; changeant ; indécis ; inconstant ; versatile ; capricieux
อ้อมแอ้ม[adv.] (ǿm-aem) EN: mumblingly ; indistinctly ; hesitantly ; inaudibly FR: indistinctement ; inaudiblement
เก้กัง ; เก้ๆ กังๆ[adj.] (kēkang ; kē) EN: awkward ; uneasy FR: hésitant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *hesitant*
Back to top