ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-hesitant-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hesitant, *hesitant*,

-hesitant- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For people who are hesitant about breaking up, or for those who have trouble saying the words,สำหรับคนที่ลังเล ในการบอกเลิก หรือคนที่มีปัญหา ที่จะพูดคำนั้น
Father, in the end, was still hesitant about passing along the royal title to me.เสด็จพ่อ ท้ายที่สุดก็ทรงลังเลที่จะมอบตำแหน่งองค์รัชทายาทให้ข้า
But then, he wants to take Luv and Kush back, but he's still hesitant about taking her back.ตอนนั้นเขาอยากพาเด็กทั้งสองกลับไปด้วย แต่ก็ลังเลว่าจะต้องพานางกลับไปด้วย
We don't need any people hesitant of our Earth Cleansing Plan.เราไม่ต้องการให้ใครหน้าไหนมาคอยถ่วงแผนการทำความสะอาดโลกของเรา
Senator, your people are hesitant to join us because they're worried there'll be another military occupation.ท่านวุฒิฯ คนของท่านลังเลใจ ที่จะมาเข้าร่วมกับเรา เพราะพวกเขากังวลว่า จะมีการยึดครองทางทหารอีกครั้งหนึ่ง
I'm only hesitant because he's your boyfriend,ที่ฉันลังเลเพราะว่าเขาเป็นแฟนคุณ
You know, we're going to have a victim pool that is extremely hesitant to talk to us.คุณก็รู้ว่าเรากำลังจะเจอ เหยื่อกลุ่มหนึ่ง ซึ่งจะลังเลอย่างมาก ที่จะคุยกับเรา
That is why I asked, with a hesitant look on my face, "Is it possible..."เพราะงั้นผมถึงถามด้วยหน้าตาไม่แน่ใจแบบนี้ไงว่า "มันเป็นไปได้ไหม"
Some are still hesitant but if I just push itบางคนยังลังเล แต่ถ้าข้าผลักดัน
What are you hesitant about, CheonGoon?ท่านลังเลทำไม ชอนกุน
He's gone from hesitant strikes in the victim's home to painting the walls with blood.เขาเปลี่ยนจากลังเลเป็นบุกเข้าบ้านเหยื่อ เพื่อฉาบผนังด้วยเลือด
I'm hesitant to ask, but why?ผมลังเลที่จะถาม แต่ว่าทำไมครับ

-hesitant- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うじうじ[, ujiuji] (adv,n,vs) (on-mim) irresolute; hesitant
吝か[やぶさか, yabusaka] (adj-na) (See 吝かでない) reluctant; hesitant
言い難い;言難い[いいがたい;いいにくい, iigatai ; iinikui] (adj-i) hard to say; inexpressible; hesitant to say

-hesitant- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขยักขย่อน[v.] (khayakkhayǿ) EN: waver ; fluctuate ; be uncertain ; be hesitant ; hesitate ; be wavering ; stall  FR:
กระอักกระอ่วน[adj.] (kra-akkra-ū) EN: embarrassed ; awkward ; hesitant ; unable to make a decision ; in a dilemma ; in a quandary ; unable to choose ; uneasy ; in a difficult position FR: embarrassé
กระอึกกระอัก [adj.] (kra-eukkra-) EN: hesitant ; reluctant ; speechless FR: hésitant
ลังเล[v.] (langlē) EN: hesitate ; waver ; be uncertain ; dither ; be reluctant ; demur FR: hésiter ; se tâter ; être indécis ; être hésitant ; flotter (litt.) ; balancer (litt.)
ลังเล[adj.] (langlē) EN: hesitant ; undecided ; reluctant FR: hésitant ; indécis
ลังเลใจ[v. exp.] (langlē jai) EN: hesitate ; waver ; falter ; vacillate ; oscillate ; be uncertain ; be undecided FR: hésiter ; se tâter ; être indécis ; être hésitant ; flotter (litt.) ; balancer (litt.)
ลังเลใจ[adj.] (langlē jai) EN: hesitant ; undecided ; unable to make up one's mind FR:
โลเล[adj.] (lōlē) EN: indecisive ; uncertain ; changeable ; vacillating ; fickle ; hesitant FR: lunatique ; changeant ; indécis ; inconstant ; versatile ; capricieux

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -hesitant-
Back to top