ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reservedly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reservedly*, -reservedly-

reservedly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reservedly (adv.) ซึ่งสงวนไว้ See also: ซึ่งสำรองไว้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And we offer you our lives, unreservedly.เราเสนอชีวิตให้ท่าน ขอแสดงความเคารพ
Oh, I apologize unreservedly, Mr. Langdon.ขอโทษอย่างหาที่สุดไม่ได้ คุณแลงดอน

reservedly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
满口[mǎn kǒu, ㄇㄢˇ ㄎㄡˇ, 满口 / 滿口] a mouthful; (of speech) pure: perfect accent; substance of speech all of a kind (e.g. all lies); unreservedly (accept, agree, promise etc)

reservedly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずばり[, zubari] (adv) decisively; decidedly; once and for all; unreservedly; frankly; (P)
ポンポン(P);ぽんぽん[, ponpon (P); ponpon] (n) (1) pompon; pompons; bobbles; (2) (chn) tummy; tumtum; (adv,adv-to) (3) (on-mim) bang-bang; pop-pop; tap-tap; (4) without reservation; unreservedly; snappishly; outspokenly; (P)
堂々(P);堂堂[どうどう, doudou] (adj-t,adv-to) (1) magnificent; grand; impressive; dignified; majestic; imposing; stately; (2) fair; square; open; (adv-to) (3) grandly; boldly; confidently; (4) fairly; squarely; (5) unreservedly; without apology; without hesitation; (P)
腹を割って話す[はらをわってはなす, harawowattehanasu] (exp,v5s) (See 腹を割って) to speak frankly; to speak unreservedly; to open up to each other; to talk candidly; to speak by laying everything on the table; to talk straight from the gut; to have a heart-to-heart talk
膝を突き合わせる;膝をつき合わせる[ひざをつきあわせる, hizawotsukiawaseru] (exp,v1) to meet face-to-face; to discuss unreservedly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reservedly
Back to top